2

PRAVILNIK O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU “VAN DOHVATA RUKE” PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA 30.01.2014.

(“Sl. glasnik RS”, br. 61/2013 i 8/2014)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama, izbor i način primene metode po principu “van dohvata ruke” kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, kao i način utvrđivanja osnovice za obračun amortizacije stalnog sredstva nabavljenog iz transakcije sa povezanim licem, a u skladu sa članom 10a i čl. 59. do 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13 i 108/13 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poreski obveznik (u daljem tekstu: obveznik) uz poreski bilans podnosi dokumentaciju o transfernim cenama u formi izveštaja, odnosno izveštaja u skraćenom obliku.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik;

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.
Pitanja i odgovori