• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE


 („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima Bilans stanja (Izveštaj o finansijskoj poziciji u smislu Međunarodnog računovodstvenog standarda (u daljem tekstu: MRS) 1 Prezentacija finansijskih izveštaja), Bilans uspeha (Izveštaj o dobitku ili gubitku u smislu MRS 1), Izveštaj o ostalom rezultatu (Izveštaj o ukupnom ostalom rezultatu u smislu MRS 1), Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz finansijske izveštaje za privredna društva, zadruge i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva (u daljem tekstu: pravna lica i preduzetnici).

Preduzetnici koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, dužni su da o tome u pisanoj formi obaveste Agenciju za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), najkasnije 60 dana pre roka za sastavljanje finansijskih izveštaja, a preduzetnik koji je prestao da vodi dvojno knjigovodstvo dužan je da u roku od 60 dana o tome obavesti Agenciju.

Ovaj pravilnik primenjuje se i na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Član 2

Obrasci Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu, kao prilozi 1, 2, 3, 4 i 5, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U pogledu sadržine pojedinih grupa računa i računa u obrascima iz stava 1. ovog člana, postupa se prema odredbama pravilnika kojim se uređuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike.

U obrasce iz stava 1. ovog člana iznosi se upisuju u hiljadama dinara.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović