• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU NA DRUGE PRIHODE FIZIČKIH LICA PO OSNOVU PRODAJE DOBARA KADA SE ISPLATA PRIHODA VRŠI U GOTOVOM NOVCU U MOMENTU PREDAJE DOBARA


(„Sl. glasnik RS“, br. 118/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara, a koji se u skladu sa članom 85. stav 1. tač. 9) i 16) Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka i 108/13) smatraju drugim prihodima.

Član 2

Isplatilac prihoda koji fizičkim licima isplaćuje prihod po osnovu prodaje dobara u gotovom novcu u momentu predaje dobara iz člana 1. ovog pravilnika (u daljem tekstu: isplatilac prihoda) obračunava, obustavlja i uplaćuje porez po odbitku na propisani račun, na dan isplate prihoda, a najkasnije prvog narednog dana kada radi platni promet, ako u momentu isplate prihoda platni promet nije radio.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović