PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA POREZA NA ZARADE U SLUČAJU UMANJENJA PORESKE OSNOVICE

(„Sl. glasnik RS“, br. 116/2006, 37/2007 i 115/2013 – dr. pravilnik)

Čl. 1-10*

(Prestalo da važi)

Član 11

Poslodavac prilikom svake isplate zarade, odnosno naknade zarade za odgovarajući mesec, uz Obrazac PP OPJ – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade, koji podnosi za tu isplatu zarade, odnosno naknade zarade nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu svog sedišta, odnosno prebivališta, dostavlja i obaveštenje o zaposlenima koji rade sa nepunim radnim vremenom.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o broju zaposlenih koji rade sa nepunim radnim vremenom, njihovom imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju i procentu radnog vremena u odnosu na puno radno vreme.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović