• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE


  („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010, 3/2011, 101/2012 i 118/2013 – dr. pravilnik)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji, u skladu sa zakonom, poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva (u daljem tekstu: pravna lica i preduzetnici).

Kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (u daljem tekstu: Kontni okvir) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Pravna lica i preduzetnici iskazuju stanje i promene imovine, kapitala i obaveza, rashode i prihode i utvrđuju rezultate poslovanja prema sadržini pojedinih računa u Kontnom okviru.

Član 3

Stanje i promene imovine, kapitala i obaveza, prihodi i rashodi i utvrđivanje rezultata poslovanja evidentiraju se na osnovnim (trocifrenim) računima propisanim u Kontnom okviru, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).

Propisani osnovni (trocifreni) računi mogu se raščlanjavati, po potrebi i u skladu sa odredbama ovog pravilnika, na analitičke račune.

II SADRŽINA RAČUNA

Klasa 0: Neuplaćeni upisani kapital i stalna imovina

Član 4

Na računima grupe 00 – Neuplaćeni upisani kapital, iskazuju se iznosi upisanih, a neuplaćenih akcija i upisani, a neuplaćeni udeli prema nazivima računa ove grupe.

Na računu 000 – Neuplaćene upisane akcije, iskazuju se iznosi upisanih a neuplaćenih akcija u nominalnom iznosu, odnosno u dinarskoj protivvrednosti strane valute na dan upisa, zaduženjem ovog računa, a u korist računa 310 – Neuplaćene upisane akcije.

Uplata upisanih akcija knjiži se na teret računa 241 – Tekući (poslovni) računi u korist računa 000 za nominalnu vrednost upisanih akcija, uz istovremeno knjiženje na teret računa 310 – Neuplaćene upisane akcije i u korist računa 300 – Akcijski kapital.

Kursne razlike po osnovu preračuna neuplaćenog upisanog kapitala u stranoj valuti knjiže se zaduženjem ovog računa u korist računa grupe 31 – Neuplaćeni upisani kapital.

U slučaju da je kursna razlika negativna, knjiženje se vrši odobrenjem ovog računa, a na teret računa grupe 31.

Na računu 001 – Neuplaćeni upisani udeli, iskazuju se iznosi upisanih, a neuplaćenih udela u nominalnom iznosu, odnosno u dinarskoj protivvrednosti strane valute na dan upisa, zaduženjem ovog računa, a u korist računa 311 – Neuplaćeni upisani udeli.

Uplata upisanih udela knjiži se na teret računa 241 – Tekući (poslovni) račun u korist računa 001 – Neuplaćeni upisani udeli, za nominalnu vrednost upisanih udela, uz istovremeno knjiženje na teret računa 311 i u korist računa 301 – Udeli društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 5

Na računima grupe 01 – Nematerijalna ulaganja, iskazuju se ulaganja u određeno nemonetarno sredstvo bez fizičkog sadržaja, koje služi za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koristi u administrativne svrhe.

Nematerijalna ulaganja priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 38, MRS 36 i drugim relevantnim MRS.

Na posebnom analitičkom računu, odnosno računima u okviru računa nematerijalnih ulaganja, iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja.

Gubitak po osnovu obezvređenja nematerijalnih ulaganja knjiži se, u zavisnosti od procenjenog preostalog korisnog veka upotrebe, vrednosnim usklađivanjem analitičkih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, a na teret računa 581 – Obezvređenje nematerijalnih ulaganja, odnosno na teret raspoloživih revalorizacionih rezervi na računu 330 – Revalorizacione rezerve, ako su prethodno formirane za konkretno nematerijalno ulaganje.

Na računu 010 – Ulaganja u razvoj, iskazuju se ulaganja u razvoj čiji se efekti očekuju u periodu dužem od jedne godine.

Pod razvojem se podrazumeva primena rezultata istraživanja ili drugog znanja radi proizvodnje novih značajnije poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.

Na računu 011 – Koncesije, patenti, licence i slična prava, iskazuju se ulaganja u nematerijalna prava koja se priznaju u skladu sa MRS 38.

Na računu 012 – Goodwill, iskazuje se svaki višak nabavne vrednosti u odnosu na interes sticaoca u poštenoj (fer) vrednosti stečenih identifikovanih sredstava i obaveza na datum transakcije razmene po osnovu poslovnih kombinacija, u skladu sa MSFI 3.

U slučaju poslovne kombinacije koja dovodi do stvaranja odnosa matično pravno lice – zavisno pravno lice, goodwill iz stava 8. ovog člana matično pravno lice priznaje i prikazuje u svojim konsolidovanim finansijskim izveštajima.

U slučaju poslovne kombinacije kada jedno pravno lice kupuje neto imovinu drugog pravnog lica (sredstva umanjena za preuzete obaveze), uključujući i goodwill tog pravnog lica i preduzetnika, koja dovodi do statusne promene spajanja ili pripajanja, goodwill iz stava 8. ovog člana, priznaje se u pojedinačnom bilansu stanja pravnog lica sticaoca.

Svaki višak interesa sticaoca u poštenim (fer) vrednostima stečenih identifikovanih sredstava i obaveza u odnosu na nabavnu vrednost sticanja na datum transakcije razmene po osnovu poslovnih kombinacija, u skladu sa MSFI 3, unosi se u konsolidovane prihode perioda.

Na računu 014 – Ostala nematerijalna ulaganja, iskazuju se ulaganja u ostala nematerijalna ulaganja koja se priznaju u skladu sa MRS.

Na računu 015 – Nematerijalna ulaganja u pripremi, iskazuju se svi oblici nematerijalnih ulaganja koji se priznaju u skladu sa MRS od dana ulaganja do dana početka korišćenja.

Na računu 016 – Avansi za nematerijalna ulaganja, iskazuju se dati avansi za sticanje svih oblika nematerijalnih ulaganja.

Član 6

Na računima grupe 02 – Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (u daljem tekstu: osnovna sredstva), iskazuju se zemljišta, šume i višegodišnji zasadi, osnovno stado, građevinski objekti, investicione nekretnine, postrojenja i oprema u vlasništvu pravnog lica i preduzetnika, postrojenja i oprema uzeti u finansijski lizing, alat i inventar sa kalkulativnim otpisom i ostale nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva, uključujući stanove, stambene zgrade i odmarališta koji ispunjavaju uslov za priznavanje po MRS, kao i ulaganja za pribavljanje nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava.

Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva priznaju se i vrednuju u skladu sa MRS 16, MRS 17, MRS 36, MRS 40, MRS 41 i drugim relevantnim MRS.

Na posebnom analitičkom računu, odnosno računima u okviru računa nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava iskazuje se ispravka vrednosti po osnovu obračunate amortizacije i eventualnog obezvređenja.

Gubitak po osnovu obezvređenja bioloških sredstava knjiži se na teret računa 580 – Obezvređenje bioloških sredstava, a dobitak u korist računa 680 – Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava.

Gubitak po osnovu usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se, u skladu sa MRS 41, vrednosnim usklađivanjem analitičkih računa nabavne vrednosti i ispravke vrednosti, računa 582 – Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme, odnosno na teret raspoloživih revalorizacionih rezervi na računu 330 – Revalorizacione rezerve, ako su prethodno formirane za konkretno sredstvo.

Dobitak po osnovu usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se, u zavisnosti od procenjenog preostalog korisnog veka upotrebe, u skladu sa MRS 16, vrednosnim usklađivanjem u korist računa 330 – Revalorizacione rezerve ili u korist računa 682 – Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme do visine rashoda koji su u prethodnom periodu proknjiženi na teret računa 582 – Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović