ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJE JEDINSTVENIH INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA

ODLUKA

O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJE JEDINSTVENIH INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA

(„Sl. glasnik RS“, br. 57/2004, 82/2004 i 98/2013)

1. Ovom odlukom propisuju se oblik, sadržina i način korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa (u daljem tekstu: instrumenti) kojima se vrše plaćanja ili naplate s računa – gotovim novcem i bezgotovinski.

2. Instrumenti, u smislu ove odluke, jesu:

– nalog za uplatu i nalog za isplatu (instrumenti gotovinskog platnog prometa),

– nalog za prenos i nalog za naplatu (instrumenti bezgotovinskog platnog prometa).

3. Nalog za uplatu je gotovinski instrument koji se koristi za uplate u gotovom novcu u korist računa (uplate dnevnog pazara, plaćanje obaveza u gotovom novcu i druge uplate u korist računa).

Nalog za uplatu sadrži sledeće elemente:

 1) naziv uplatioca,

 2) naziv primaoca,

 3) broj računa primaoca,

 4) oznaku valute,

 5) iznos,

 6) svrhu uplate,

 7) šifru plaćanja,

 8) broj modela poziva na broj odobrenja,

 9) poziv na broj odobrenja,

10) mesto i datum prijema,

11) datum valute,

12) pečat i potpis uplatioca (overu).

Nalog za uplatu banka može izvršiti i kada on ne sadrži sve elemente iz stava 2 ove tačke ako utvrdi da su elementi koji su navedeni u nalogu dovoljni za njegovo izvršenje.

4. Nalog za isplatu je gotovinski instrument kojim pravno ili fizičko lice podiže sa svog računa sredstva u gotovom novcu ili kojim na teret svog računa nalaže isplatu u gotovom novcu primaocu koji nema račun kod banke iz člana 2 tačka 10 Zakona o platnom prometu (u daljem tekstu: banka).

Nalog za isplatu sadrži sledeće elemente:

 1) naziv isplatioca,

 2) naziv primaoca,

 3) broj računa isplatioca,

 4) oznaku valute,

 5) iznos,

 6) svrhu isplate,

 7) šifru plaćanja,

 8) broj modela poziva na broj zaduženja,

 9) poziv na broj zaduženja,

10) mesto i datum prijema,

11) datum valute,

12) potpis primaoca i broj lične karte,

13) pečat i potpis isplatioca (overu).

Nalog za isplatu banka može izvršiti i kada on ne sadrži sve elemente iz stava 2 ove tačke ako utvrdi da su elementi koji su navedeni u nalogu dovoljni za njegovo izvršenje.

5. Nalog za prenos koristi se kada dužnik nalaže banci da na teret njegovog računa prenese sredstva u korist računa poverioca, za prenos sredstava između dva računa istog klijenta, kao i za evidentiranje istog iznosa sredstava na teret i u korist istog računa po osnovu izmirivanja međusobnih novčanih obaveza (kompenzacija, asignacija, cesija, prenos hartija od vrednosti i dr.).

Nalog za prenos sadrži sledeće elemente:

 1) način izvršenja naloga – hitno,

 2) naziv dužnika-nalogodavca,

 3) naziv poverioca-primaoca,

 4) broj računa dužnika-nalogodavca,

 5) broj računa poverioca-primaoca,

 6) oznaku valute,

 7) iznos,

 8) svrhu plaćanja,

 9) šifru plaćanja,

10) broj modela poziva na broj zaduženja,

11) poziv na broj zaduženja,

12) broj modela poziva na broj odobrenja,

13) poziv na broj odobrenja,

14) mesto i datum prijema,

15) datum valute,

16) pečat i potpis dužnika – nalogodavca (overu).

Nalog za prenos banka može izvršiti i kada on ne sadrži sve elemente iz stava 2 ove tačke ako utvrdi da su elementi koji su navedeni u nalogu dovoljni za njegovo izvršenje.

6. Nalog za naplatu koristi se kada poverilac, u skladu sa ovlašćenjem dobijenim od dužnika, inicira da se izvrši naplata sredstava s računa dužnika (pismeno ovlašćenje koje dužnik daje svojoj banci i svom poveriocu, naplata dospelih hartija od vrednosti, menica).

Nalog za naplatu koristi se i kod naplate na osnovu izvršnih rešenja izdatih na osnovu zakona, odnosno na osnovu izvršnih sudskih rešenja.

Nalog za naplatu sadrži sledeće elemente:

 1) naziv dužnika,

 2) naziv poverioca-nalogodavca,

 3) broj računa dužnika,

 4) broj računa poverioca-nalogodavca,

 5) oznaku valute,

 6) iznos,

 7) svrhu plaćanja,

 8) šifru plaćanja,

 9) broj modela poziva na broj zaduženja,

10) poziv na broj zaduženja,

11) broj modela poziva na broj odobrenja,

12) poziv na broj odobrenja,

13) mesto i datum prijema,

14) datum valute,

15) pečat i potpis poverioca-nalogodavca (overu).

Nalog za naplatu banka može izvršiti i kada on ne sadrži sve elemente iz stava 3 ove tačke ako utvrdi da su elementi koji su navedeni u nalogu dovoljni za njegovo izvršenje.

7. Instrumenti iz tačke 2 ove odluke mogu biti u pisanoj ili elektronskoj formi, ili usmeni.

Instrumenti iz tačke 2 ove odluke u pisanoj formi su obrasci pravougaonog oblika i jedinstvenih dimenzija 99 x 210 mm, što odgovara 1/3 papira formata A4.

Izgled i raspored elemenata na instrumentima u pisanoj formi daju se u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

Instrumenti iz tačke 2 ove odluke u elektronskoj formi sadrže elemente iz tačke 5 stav 2 i tačke 6 stav 3 te odluke i ispostavljaju se u skladu sa odlukom kojom se uređuje elektronski način obavljanja platnog prometa i uputstvom kojim se uređuju format i namena poruka za razmenu podataka u obavljanju platnog prometa.

Instrumente iz tačke 2 ove odluke koji se ispostavljaju usmeno banka može izvršiti i kada oni ne sadrže sve elemente predviđene tom odlukom ako utvrdi da su elementi koje sadrže ti instrumenti dovoljni za njihovo izvršenje i da su dati u skladu sa ugovorom koji zaključuju banka i klijent.

8. Sadržaj i način popunjavanja elemenata na instrumentima iz tačke 2 ove odluke dati su u Prilogu 2, koji je odštampan uz tu odluku i njen je sastavni deo.

Podaci na elementima instrumenata iz tačke 2 ove odluke ispisuju se opisno i numeričkim znakovima i raspoređeni su na tim instrumentima prema karakteru tih znakova.

Instrumenti iz tačke 2 ove odluke izdaju se i popunjavaju na srpskom jeziku – ćiriličnim, odnosno latiničnim pismom.

9. Instrumenti iz tačke 2 ove odluke čiji podaci na elementima nisu popunjeni u skladu sa tom odlukom, koje nije potpisalo ovlašćeno lice i nisu izdati ni štampani u skladu sa ovom odlukom – vratiće se podnosiocu u skladu sa članom 9 Zakona o platnom prometu.

10. Za ispravku grešaka nastalih u obradi podataka na elementima (storno) banka koristi interni nalog za prenos, čiji oblik i sadržinu sama utvrđuje.

11. Ček, platna kartica i akreditiv su instrumenti plaćanja, odnosno instrumenti za raspolaganje sredstvima s računa na osnovu kojih se ispostavljaju instrumenti iz tačke 2 ove odluke.

Ček koriste fizička i pravna lica – za isplatu gotovog novca na teret računa izdavaoca čeka i za bezgotovinska plaćanja. Oblik, sadržinu i način upotrebe čeka utvrđuje banka, u skladu sa svojim potrebama i Zakonom o čeku („Službeni list FNRJ“, broj 105/46, „Službeni list SFRJ“, br. 12/65, 50/71 i 52/73 i „Službeni list SRJ“, broj 46/96).

Platna kartica se koristi za bezgotovinsko plaćanje i za podizanje gotovog novca kod izdavaoca kartice ili preko bankomata. Oblik, sadržinu i način upotrebe platne kartice utvrđuje banka, u skladu sa svojim potrebama i međunarodnim standardima.

Akreditiv se koristi kada klijent nalaže banci kod koje ima otvoren račun da određena sredstva, uz određene uslove, stavi na raspolaganje pravnom ili fizičkom licu kod iste ili kod druge banke. Vrstu akreditiva, uslove otvaranja i način njegovog korišćenja utvrđuju banka i klijent – nalogodavac za otvaranje akreditiva.

12. Naplata menica izdatih do 31. decembra 2002. godine urediće se uputstvom Narodne banke Srbije.

13. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa („Službeni glasnik RS“, br. 99/2003 i 128/2003).

14. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, a primenjivaće se od 1. juna 2004. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih
instrumenata platnog prometa

(„Sl. glasnik RS“, br. 82/2004)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“, a primenjivaće se od 1. avgusta 2004. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih
instrumenata platnog prometa

(„Sl. glasnik RS“, br. 98/2013)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“i primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

 

Prilog 1

IZGLED I RASPORED ELEMENATA NA INSTRUMENTIMA PLATNOG PROMETA

Nalog za uplatu štampa se na samokopirajućem papiru bele boje s crnim linijama.

Nalog za prenos štampa se na papiru bele boje sa crnim linijama.

Nalog za isplatu i nalog za naplatu štampaju se na samokopirajućem papiru bele boje s crvenim linijama.

Nalog za uplatu sastoji se od dva primerka. Prvi primerak, koji banka overava, vraća se uplatiocu, a drugi ostaje banci kao dokument na osnovu koga je izvršena uplata.

Nalog za isplatu sastoji se od dva primerka. Prvi primerak vraća se isplatiocu, a drugi ostaje banci kao dokument na osnovu koga je izvršena isplata.

Nalog za prenos sastoji se od jednog primerka. Na osnovu ovog naloga izvršava se prenos sredstava – zaduženje računa dužnika i odobrenje računa poverioca, odnosno zaduženje jednog računa i odobrenje drugog računa istog klijenta, kao i zaduženje i odobrenje istog računa za isti iznos. Banka je dužna da, na zahtev klijenta, izda potvrdu o prijemu naloga za prenos, kao i potvrdu o izvršenju tog naloga.

Nalog za naplatu sastoji se od dva primerka. Prvi primerak vraća se poveriocu kao dokument da je banka primila nalog za naplatu, a drugi ostaje banci kao dokument na osnovu koga se izvršava naplata, odnosno zaduženje računa dužnika i odobrenje računa poverioca. Banka je dužna da, na zahtev klijenta, izda potvrdu o izvršenom plaćanju.

 

 

 

 

 

uplatilac

 



 

 

 

 

 

svrha uplate

 

 

 

 

 

 

primalac

 

 

 

 

 

 

_______________________

 

 

pečat i potpis uplatioca

 

 

 

_____________________

 

 

 

mesto i datum prijema

 

NALOG ZA UPLATU

 

 

 

 

šifra
plaćanja

 

valuta

 

iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

račun primaoca

 

 

 

 

 

 

 

 

model i

 

poziv na broj (odobrenje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

 

 

datum valute

 

Obrazac br. 1

 

 

 

 

 

 

isplatilac

 



 

 

 

 

 

svrha isplate

 

 

 

 

 

 

primalac

 

 

 

 

 

 

_______________________

 

 

pečat i potpis isplatioca

 

 

 

_____________________

 

 

 

mesto i datum prijema

 

NALOG ZA ISPLATU

 

 

 

 

šifra
plaćanja

 

valuta

 

iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

račun primaoca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

model i

 

poziv na broj (zaduženje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

 

 

potpis podnosioca i broj lične karte

 

 

_____________________

 

 

datum valute

 

Obrazac br. 2

 

 

 

 

 

 

dužnik – nalogodavac

 



 

 

 

 

 

svrha plaćanja

 

 

 

 

 

 

poverilac – primalac

 

 

 

 

 

 

_______________________

 

 

pečat i potpis nalogodavca

 

 

 

_____________________

 

 

 

mesto i datum prijema

 

NALOG ZA PRENOS

 

 

 

 

šifra
plaćanja

 

valuta

 

iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

račun dužnika – nalogodavca

 

 

 

 

 

model i

 

poziv na broj (zaduženje)

 

 

 

 

 

 

 

račun poverioca – primaoca

 

 

 

 

 

model i

 

poziv na broj (odobrenje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

H

 

 

 

datum valute

hitno

 

 

Obrazac br. 3

 

 

 

 

 

dužnik



 

 

 

 

svrha plaćanja

 

 

 

 

poverilac – nalogodavac

 

 

 

 

_______________________

 

pečat i potpis nalogodavca

 

 

_____________________

 

 

mesto i datum prijema

NALOG ZA NAPLATU

 

 

 

 

šifra
plaćanja

 

valuta

 

iznos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

račun dužnika

 

 

 

 

 

model i

 

poziv na broj (zaduženje)

 

 

 

 

 

 

 

račun poverioca – nalogodavca

 

 

 

 

 

model i

 

poziv na broj (odobrenje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

datum valute

 

 

 

Obrazac br. 4

 

Prilog 2

ELEMENTI NA INSTRUMENTIMA PLATNOG PROMETA – SADRŽAJ I NAČIN POPUNJAVANJA

 

Naziv elementa

Sadržaj

Vrsta podatka
O – opisni
N – numerički
ON – kombinacija

Broj znakova za numerički podatak/maksimalan broj linija* maksimalna dužina reda za opisne podatke oba znaka

1

2

3

4

Način izvršenja

Hitno

O

H

– Naziv dužnika
– Naziv uplatioca
– Naziv isplatioca

– naziv dužnika, pravnog ili fizičkog lica, pod kojim je evidentiran u registru, ime, prezime i adresa dužnika
– naziv uplatioca, pravnog ili fizičkog lica pod kojim je evidentiran u registru, ime, prezime i adresa uplatioca
– naziv isplatioca, pravnog ili fizičkog lica pod kojim je evidentiran u registru, ime, prezime i adresa isplatioca

ON

3*35

Broj računa dužnika/isplatioca

broj računa na teret koga se vrši plaćanje, isplata

N

18

Svrha plaćanja/svrha uplate/svrha isplate

podaci o nameni i osnovu plaćanja, odnosno uplate i isplate u gotovom

ON

3*35

Kontrolni broj poziva na broj (zaduženje)

kontrolni broj poziva na broj (zaduženja) po modulu 97

N

2

Poziv na broj (zaduženje)

dopunski podaci za dužnika o izvršenom plaćanju

N

20

– Naziv poverioca
– Naziv primaoca

– naziv poverioca, pravnog ili fizičkog lica pod kojim je evidentiran u registru, ime, prezime i adresa poverioca
– naziv primaoca, pravnog ili fizičkog lica pod kojim je evidentiran u registru, ime, prezime i adresa i broj lične karte primaoca

ON

3*35

Broj računa poverioca/primaoca

broj računa u korist koga se vrši plaćanje, odnosno uplata

N

18

Kontrolni broj poziva na broj (odobrenje)

kontrolni broj poziva na broj (odobrenja) po modulu 97

N

2

Poziv na broj (odobrenje)

dopunski podaci za poverioca o osnovu plaćanja

N

20

Šifra plaćanja

vrsta osnova plaćanja

N

3

Oznaka valute

slovna oznaka dinara, odnosno strane valute

O

3

Iznos

iznos u dinarima / stranoj valuti

O/N

3/15

Mesto i datum

mesto i datum prijema naloga u banci

ON

1*20

Datum valute

datum izvršenja

N

8

Overa instrumenta

pečat i potpis nalogodavca (dužnika, poverioca, ovlašćenog lica) – potpis primaoca

O

1*20

Popunjavanje podataka na elementima

1. U element način izvršenja – hitno upisuje se opisno slovna oznaka H.

2. U element broj računa dužnika/isplatioca, odnosno broj računa poverioca/primaoca – upisuje se 18 numeričkih znakova.

3. U element iznos upisuje se numerički podatak u dinarima, odnosno u stranoj valuti – do 15 cifara. Ispred iznosa upisuje se slovna oznaka valute u kojoj se vrši plaćanje (din., evro, SAD dolar…).

Ispred iznosa u dinarima stavljaju se dve paralelne crte ili zvezdice, a numerički podatak iznosa upisuje se sa parama u dve decimale, i to tako što se dinari odvajaju zarezom.

Iznos u stranoj valuti upisuje se zaokružen u apoenima na koje glasi papirni novac, odnosno ne može da glasi na apoene kovanog novca.

4. U element svrha plaćanja, odnosno svrha uplate, odnosno svrha isplate upisuje se opisno i numerički osnov doznačavanja sredstava, odnosno osnov isplate u gotovom.

5. U element šifra plaćanja upisuje se numerički podatak od 3 cifre koje su date u Prilogu 2a, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo, i to tako što se najpre unosi klasifikacija prema obliku plaćanja, a zatim klasifikacija prema osnovu plaćanja. Šifre plaćanja propisuje Narodna banka Srbije na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

6. U element poziv na broj (zaduženje) upisuje se numerički podatak kao bliže objašnjenje poslovnih promena dužnika – kad se plaćanje vrši u ime i za račun drugog lica, sa akreditiva, u ime i za račun građana po tekućim računima, za potrebe analitičke evidencije i dr. Kod plaćanja obaveza pokrivenih garancijom unosi se broj garancije, a kod plaćanja na teret akreditiva obavezno se unosi broj akreditiva. Kod plaćanja javnih prihoda unose se podaci koje utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

7. U element poziv na broj (odobrenje) upisuje se numerički podatak kao bliže objašnjenje osnova doznačavanja sredstava (npr. broj fakture kod plaćanja obaveza po osnovu robe, materijala, usluga i investicija, broj ugovora pri plaćanju avansa, serijski broj čeka prilikom naplate svih vrsta čekova, broj menice, broj prodajnog mesta kad se uplaćuje dnevni pazar, broj polise osiguranja i druge dopunske informacije). Kod plaćanja javnih prihoda unose se podaci koje utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

8. Osnovni broj modela za upisivanje sadržaja elementa poziv na broj označen je brojem 97, što znači da je taj sadržaj iskazan s 20 numeričkih znakova (od kojih su dva znaka kontrolni broj), u okviru kojih se mogu upisivati i slovne oznake. Znakovi mogu biti grupisani u četiri bloka od po četiri znaka, međusobno razdvojena crticom ili razmakom, s tim da se u elektronskom zapisu podatak iskazuje u nizu (bez crtica, odnosno razmaka).

Kontrolni broj poziva na broj po modulu 97 izračunava se na sledeći način:

a) za utvrđeni poziv na broj, od određenog niza cifara i slovnih oznaka najpre se vrši konvertovanje slovnih oznaka u broj, prema sledećoj tabeli:

A=10

G=16

M=22

S=28

Y=34

B=11

H=17

N=23

T=29

Z=35

C=12

 I=18

O=24

U=30

 

D=13

 J=19

P=25

V=31

 

E=14

K=20

Q=26

W=32

 

F=15

L=21

R=27

X=33

 

(npr. 567812F48K012 ———– 567812154820012);

b) numeričkom nizu moraju se dodati dve nule (00) na kraju

(npr. 56781215482001200).

Kontrolni broj od dve cifre izračunava se tako što se niz cifara utvrđen na način iz stava 2 ove tačke podeli s 97 i dobijeni rezultat oduzme od broja 98. Dobijena razlika izražena s dve cifre jeste kontrolni broj. Kontrolni broj od dve cifre upisuje se ispred niza cifara koji predstavlja sadržaj poziva na broj (u primeru koji je dat, kontrolni broj poziva na broj biće upisan kao 54567812F48K012.)

Ako broj modela nije unesen, neće se vršiti kontrola poziva na broj.

Banka neće izvršiti naloge za plaćanje kod kojih se kontrolom utvrdi da kontrolni broj u sadržaju elementa poziv na broj ne odgovara naznačenom broju osnovnog modela tog elementa. Za preneti sadržaj elementa poziv na broj nosilac odgovara samo ako je sadržaj upisan u skladu s propisanim modelima.

9. U element mesto i datum upisuje se mesto i datum prijema naloga u banci.

10. U element datum valute upisuje se datum izvršenja naloga.

Instrumente platnog prometa potpisuju ovlašćena lica, čiji su potpisi deponovani kod banke kod koje se vodi račun klijenta. Na instrumentima platnog prometa, pored potpisa, mora biti stavljen pečat nalogodavca, koji je deponovan u banci, osim ako je u pitanju fizičko lice koje nema pečat.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović