6

NOVI OBRAZAC ZA ZARADE PPP-PD – ISPLATA ZARADA I DRUGIH PRIHODA OD 1. JANUARA 2014. GODINE

Od 1. januara 2014. godine, sve isplate zarada i drugih prihoda, isplaćuju se u skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama  Pravilnika o poreskoj prijavi po odbitku, koji je stupio na snagu 31.12.2013. godine, a primenjuje se od 01. januara, 2014. godine, objavljen u Službenom glasniku RS 118/2013.

Uz Pravilnik objavljeni su:

– Novi Katalog vrste prihoda;

– Novi Obrazac PPP PD (pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima;

– Novi Obrazac PPP PO (potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20__ godinu)

– Brisan je Obrazac PP PD S (poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31.12.2013. godine).

Za sve isplate prihoda na koje se plaća porez i/ili doprinos po odbitku u periodu od 1. januara do 28. februara 2014. godine (bez obzira za koji period se vrši isplata prihoda) poreski obveznici u svemu postupaju na dosadašnji način.

Prilikom isplate prihoda obračunavaju poreze i doprinose po odbitku i uplaćuju ih na postojeće uplatne račune.

Poreskoj upravi do 5. u mesecu za prethodni mesec dostavljaju zbirne poreske prijave na Obrascima PP OD i PP OPJ, a dostavljaju i sve druge propisane obrasce za pojedinačne vrste prihoda (ZDS, ZPS, INSZ, OPNR, MUN i druge).

Takođe, propisano je da za sve isplate prihoda na koje se plaća porez i/ili doprinosi po odbitku u periodu od 1. januara 2014. do 28. februara 2014. godine, da poreski obveznici su dužni da najkasnije do poslednjeg dana u mesecu Poreskoj upravi, isključivo u elektronskoj formi, dostave Obrazac PPP PD za sve isplate izvršene u tom mesecu.

Za isplate u ovom periodu Poreska uprava neće dostavljati poziv na broj odobrenja za plaćanje poreza i doprinosa, budući da su oni već plaćeni na odgovarajuće račune.

Da bi poreski obveznik / isplatilac prihoda, bio u mogućnosti da do 31.1.2014. godine, dostavi poresku prijavu na Obrascu PPP PD, potrebno je da:

– lice ovlašćeno za podnođenje pojedinačne poreske prijave poseduje elektronski sertifikat;

– da je Poreskoj upravi dostavljen Obrazac PEP kojim se određeno fizičko lice ovlašćuje za podnošenje elektronske poreske prijave. Ukoliko poresku prijavu elektronski podnosi zakonski zastupnik poreskog obveznika, odnosno isplatioca prihoda, za njega nije potrebno podnošenje Obrasca PEP.

U ovom prelaznom periodu moguće je da se na dan 31. januar 2014. godine podnese jedan Obrazac PPP PD za sve isplate prihoda izvršene u januaru. U tom slučaju u polje 1.4. Datum plaćanja, može se uneti 31.1.2014. godine, budući da za ove prijave nije bitan datum plaćanja, jer je isplata prihoda i uplata doprinosa već izvršena na dosadašnji način.

Takođe, poželjno je da se podnosi posebna prijava za svaki datum na koji je izvršena isplata.

Pravilnikom je propisano da se pojedinačna poreska prijava, kao i izmenjena pojedinačna poreska prijava podnose isključivo u elektronskom obliku:

1. kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave;     

2. popunjavanjem pojedinačne poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave;

3. upotrebom računarskog servisa – direktnom vezom između Poreske uprave i poreskog obveznika, uz pomoć aplikacije sertifikovane od strane Poreske uprave, što za sada nije dostupno.

Popunjavanje pojedinačne poreske direktno na portalu Poreske uprave pogodno je samo za one koji imaju mali broj isplata prihoda u toku meseca i to malom broju ljudi. Za one koji imaju veći broj isplata ili vrše isplate većem broju ljudi, konfornije je podnošenje prijave u XML formatu.

Poreska uprava automatskim putem vrši proveru formalne ispravnosti i matematičke (obračunske) tačnosti svih iskazanih pozicija na Obrascu PPP-PD.

Ako Poreska uprava kontrolom utvrdi da pojedinačna poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, ona u elektromskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima. Obaveštenje sadrži informaciju o formalnim nedostacina i matematičkim netačnostima i uputstva za njihovu ispravku. Po dobijanju obaveštenja podnosilac poreske prijave dužan je da otkloni identifikovane nedostatke i podnese tako ispravljenu pojedinačnu poresku prijavu, koja se ne smatra izmenjenom poreskom prijavom, jer se prethodno dostavljena (neispravna) poreska prijava ne smatra podnetom.

Kada se automatskom kontrolom utvrdi da je pojedinačna poreska prijava formalno ispravna i matematički tačna, podnosiocu prijave se elektronskim putem dostavlja informacija o broju koji je dodeljen poreskoj prijavi i tek tada se pojedinačna poreska prijava smatra podnesenom.

Za pojedinačne poreske prijave koje se podnose do 28. februara 2014. godine neće se dodeljivati poziv na broj odobrenja, jer se po ovim prijavama ne vrši zaduženje i uplata poreza i doprinosa.

SASTAVLJANJE OBRASCA PPP-PD

Obrazac PPP-PD sadrži podatke o:

1. samoj poreskoj prijavi,

2. poslodavcu, odnosno isplaticu prihoda i

3. primaocu prihoda, vrsti prihoda i obračunatim porezima i doprinosima po odbitku.

1. Podaci o poreskoj prijavi

1.1. – Vrsta poreske prijave upisuje se oznaka prijave (cifre od 1 do 5) u zavisnosti od vrste poreske prijave:

Opšta prijava

oznaka 1

Prijava po službenoj dužnosti

oznaka 2

Prijava po članu 186b ZPPPA

oznaka 3

Prijava po nalogu kontrole

oznaka 4

Prijava po odluci suda

oznaka 5

1.2. – Obračunski period (mesec i godina), oznaka za konačnu isplatu: popunjava se za zarade i naknade zarada (bolovanja, porodiljsko), šifre plaćanja od 101 do 209, kao i u slučaju isplate prihoda van radnog odnosa na koje se plaćaju i propisani doprinosi, tada se u ovo polje upisuju mesec i godina planirane isplate, odnosno mesec i godinakoji odgovaraju datumu navedenom u polje 1.4. – datum plaćanja.

– ne unosi se ako u prijavi nema prihoda na koje se plaćaju doprinosi.

– oznaka K se upisuje ako se vrši konačna isplata zarade za obračunski period.

1.3. – Datum nastanka poreske obaveze, unosi se podatak u slučaju ako je obaveza nastala pre podnošenja prijave (prijava po službenoj dužnosti, prijava po članu 186b ZPPPA i prijava po nalogu konntrole).

Ovo polje se ne popunjava u opštoj prijavi, kao ni u prijavi po odluci suda, jer se obe ove prijave podnose pre isplate prihoda.

1.4. – Datum plaćanja: unosi se planirani datum isplate prihoda iskazanih u prijavi. Ovo polje popunjava se kode svih vrsta pojedinačnih poreskih prijava, osim kod poreske prijave po službenoj dužnosti.

– ne može se menjati posle tog datuma.

Za poreske prijave koje se podnose do 28.02.2014. godine u ovo polje se unosi datum na koji je izvršena isplata prihoda, odnosno uplata pripadajućih poreza i doprinosa.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.