2

OBRAČUN AMORTIZACIJE – RAČUNOVODSTVENE I PORESKE ZA 2013. GODINU

Zemanta Related Posts ThumbnailPRILIKOM OBRAČUNA PORESKE AMORTIZACIJE ZA 2013. GODINU, PRIMENJUJU SE NOVE ODREDBE KADA SE RADI O NABAVCI OSNOVNIH SREDSTAVA OD POVEZANIH LICA – TRANSFERNE CENE I PRIMENA PRINCIPA “VAN DOHVATA RUKE”

 

Obračun amortizacije vrše sva pravna lica koja vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom, kao i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva,  obračunatu amortizaciju iskazuju kao trošak u koloni 18 knjige PK-1. Amortizacija je zakonom obavezna

Amortizacija za preduzeće jeste rashod, ali za nju  možemo reći da je to jedini rashod u preduzeću koji ne izaziva odliv novca.

Prema aktuelnoj zakonskoj regulativi propisana su obavezujuća  dva načina obračuna:  računovodstveni i poreski obračun amortizacije. Ovo su potpuno dva odvojena obračuna amortizacje, i nikako nije moguće da preduzeće uredi svoje računovodstvene politike tako da se konačan iznos obračuna poreske i računovodstvene amortizacije poklapaju. Njihovi rezultati su uvek različiti. Oba načina obračuna su obavezna.

Na obračun poreske amortizacije koja se priznaje kao rashod perioda za potrebe izračunavanja poreza na dobit pravnih lica (poreska amortizacija), primenjuju se:

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011…. 108/2013. – dalje: Zakon o porezu na dobit) i

Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe (“Sl. glasnik RS”, br. 116/2004 i 99/2010 – dalje: Pravilnik o poreskoj amortizaciji).

Obračun poreske amortizacije za 2013. godinu ima dve značajne novine uslad usvajanja Izmena Zakon o porezu na dobit pravnih lica i to:

1.      član 10. stav 2. Zakona: Stalna sredstva  obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i koja se saglasno propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija i MRS, odnosno MSFI, u poslovnim knjigama obveznika priznaju kao stalna sredstva, osim prirodnih bogatstava koja se ne troše, kao i nematerijalna sredstva, osim goodwill-a.

Ukinuta je odredba utvrđivanja pojedinačne nabavne cene, kojom je bilo propisano da mora biti veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici…

    2. U slučaju da je stalno sredstvo nabavljeno iz transakcije sa povezanim licem iz člana 59.    ovog zakona, osnovicu za njegovu amortizaciju čini manji od sledeća dva iznosa:

1) transferna nabavna cena stalnog sredstva u smislu člana 59. ovog zakona;

2) nabavna cena stalnog sredstva utvrđena primenom principa “van dohvata ruke” u smislu čl. 60. i 61. ovog zakona.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.