NOVE ŠIFRE PLAĆANJA PRIMENJUJU SE ZA ISPLATE OD 01.JANUARA 2014. GODINE

ŠIFRE PLAĆANJA

Klasifikacija prema obliku plaćanja

1.

Gotovinski

gotovinske uplate na račun i isplate s računa

2.

Bezgotovinski

prenos (plaćanje i drugi transferi) s jednog računa na drugi račun

3.

Obračunski

obračunska plaćanja

9.

Preknjižavanje

povraćaj po osnovu više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava

Klasifikacija prema osnovu plaćanja
Transakcije po osnovu prometa robe i usluga

20.

Promet robe i usluga – međufazna potrošnja

plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge

21.

Promet robe i usluga – finalna potrošnja

plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge (uključujući i plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije – finalna potrošnja

22.

Usluge javnih preduzeća

uplate propisanih obaveza javnim preduzećima

23.

Investicije u objekte i opremu

plaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.)

24.

Investicije – ostalo

plaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu

25.

Zakupnine

zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda

26.

Zakupnine

zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu

27.

Subvencije, regresi i premije s posebnih računa

isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija s konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

28.

Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa

isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa

31.

Carine i druge uvozne dažbine

uplata, naplata, prenos s računa i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun)

Transakcije raspodele

40.

Zarade i druga primanja zaposlenih

zarada; lična zarada preduzetnika; razlika zarade lica postavljenih na javnu funkciju za vreme obavljanja te funkcije; ugovorena naknada za privremene i povremene poslove, kao i oporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog

41.

Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja i obustave od zarada

neoporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog;
socijalna i druga davanja izuzeta iz oporezivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, izuzev naknade troškova volontiranja;
obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave

42.

Naknade zarada na teret poslodavca

naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, a koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca;
naknada zarade za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;
naknada zarade za vreme plaćenog odsustva za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kog je došlo bez krivice zaposlenog prema članu 116.
Zakona o radu

44.

Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga

isplata članovima zadruge s računa zadruge

45.

Penzije

iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci i drugoj finansijskoj organizaciji, osim isplata u gotovom novcu

46.

Obustave od penzija

obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave

47.

Naknade zarada na teret drugih isplatilaca

naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, zbog bolesti ili povreda van rada, bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, propisane mere obavezne izolacije, nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, kao i određivanja za pratioca bolesnog lica;
naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad zbog davanja tkiva i organa i zbog nege bolesnog deteta do 3 godine;
naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta

48.

Prihodi fizičkih lica od kapitala i drugih imovinskih prava

kamata, dividenda i učešće u dobiti, prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, prihod od izdavanja nepokretnosti i pokretnih stvari, prihod od imovinskog prava nad autorskim delom, odnosno od prava industrijske svojine, prihodi od osiguranja

49.

Ostali prihodi fizičkih lica

prihod od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela, prihod sportista i sportskih stručnjaka, prihod od ugovora o delu i drugi prihodi fizičkih lica nepomenuti u šiframa od 40 do 48

53.

Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku

uplata javnih prihoda, i to poreza, izuzev poreza po odbitku, taksi, naknada i dr.

54.

Uplata poreza i doprinosa po odbitku

uplata poreza i doprinosa koje je isplatilac prihoda dužan da obračuna, obustavi i uplati na propisani jedinstveni uplatni račun najkasnije na dan isplate prihoda fizičkom licu po odbitku

57

Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda

prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda

58.

Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

prenos sredstava s jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

Transferi

60.

Premije osiguranja i nadoknada štete

premija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete

61.

Raspored tekućih prihoda

raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima

62.

Transferi u okviru državnih organa

prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade

63.

Ostali transferi

prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda

64.

Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda

prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku

65.

Uplata pazara

uplata dnevnog pazara

66.

Isplata gotovine

sve gotovinske isplate s računa pravnog lica i preduzetnika

Finansijske transakcije

70.

Kratkoročni krediti

prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita

71.

Dugoročni krediti

prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita

72.

Aktivna kamata

plaćanje kamate po kreditima

73.

Polaganje oročenih depozita

 

75.

Ostali plasmani

kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcijskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasmani (hartije, krediti)

76.

Otplata kratkoročnih kredita

 

77.

Otplata dugoročnih kredita

 

78.

Povraćaj oročenih depozita

 

79.

Pasivna kamata

plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima

80.

Eskont hartija od vrednosti

 

81.

Pozajmice osnivača za likvidnost

uplata pozajmice osnivača – fizičkog lica pravnom licu

82.

Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču

povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču – fizičkom licu

83.

Naplata čekova građana

 

84.

Platne kartice

 

85.

Menjački poslovi

 

86.

Kupoprodaja deviza

 

87.

Donacije i sponzorstva

plaćanja iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulative

88.

Donacije

donacije iz međunarodnih ugovora

89.

Transakcije po nalogu građana

 

90.

Druge transakcije

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović