ZAKON O DUVANU


 („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 – usklađeni izn., 69/2012 – usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 – usklađeni izn., 64/2013 – usklađeni izn. i 108/2013)

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način proizvodnje, obrade i stavljanja u promet duvana i obrađenog duvana, kao i proizvodnje, razvrstavanja i prometa duvanskih proizvoda i vođenja registara, evidencionih lista i evidencija; određuju se vrste podataka o sastavu i obeležavanju duvanskih proizvoda; obrazuje se Uprava za duvan i uređuje nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Značenje pojedinih izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) duvan čine listovi kultivisane biljne vrste Nicotiana tabacum L. u svim oblicima i stepenima biljne proizvodnje, obrade i pakovanja, koji ne služe krajnjoj potrošnji (neobrađeni duvan);

2) obrađeni duvan jeste duvan obrađen tehnološkim postupkom sezonske i vansezonske fermentacije i termičkom obradom, i to: celi obrađeni list duvana (kada su u pitanju orijentalni ili poluorijentalni duvani), delovi plojke/stripsa i rebra (kada su u pitanju duvani tipa virdžinija i berlej) i sitnjavina, odnosno manji komadi plojke (kada su u pitanju svi tipovi duvana), osim duvanske folije ili rekonstituisanog duvana koji spada u proizvode na bazi duvana;

3) duvanski proizvodi jesu proizvodi koji po kvalitetu zadovoljavaju standarde propisane zakonom, i to: cigare i cigarilosi, cigarete, duvan za pušenje i ostali duvanski proizvodi.

(1) Cigare i cigarilosi jesu:

a) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju i koji su u celini izrađeni od prirodnog duvana;

b) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju i čiji je spoljni omotač od prirodnog duvana;

v) svici duvana od mešavine ižiljenog duvana sa spoljnim omotačem u prirodnoj boji cigare koji potpuno pokriva proizvod, sa filterom gde je to predviđeno, osim u slučaju cigara sa vrhom, gde su i vrh i omotač od duvanske folije, pri čemu težina po jedinici, bez filtera ili muštikle iznosi najmanje 1,2 grama i čiji se omotač zavija spiralno, pod oštrim uglom od najmanje 30o u odnosu na uzdužnu osu cigare;

g) svici duvana od mešavine ižiljenog duvana sa spoljnim omotačem u prirodnoj boji cigare koji potpuno pokriva proizvod, sa filterom gde je to predviđeno, osim u slučaju cigara sa vrhom, gde su i vrh i omotač od duvanske folije, pri čemu težina po jedinici, bez filtera ili muštikle iznosi najmanje 2,3 grama i čiji obim najmanje jedne trećine njene dužine nije manji od 34 mm.

(2) Cigarete jesu:

a) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju, a koji ne spadaju u cigare i cigarilose iz tačke 3) podtačka (1);

b) svici duvana koji se na jednostavan, neindustrijski način stavljaju u papirne tube za cigarete;

v) svici duvana koji se na jednostavan, neindustrijski način uvijaju u papir za cigarete.

Svitak iz tačke 3) podtačka (2) podrazumeva dve cigarete čija je dužina, ne računajući filter ili muštiklu, preko 9 cm, ali ne prelazi 18 cm, tri cigarete čija je dužina, ne računajući filter ili muštiklu, preko 18 cm, ali ne prelazi 27 cm, i tako dalje.

(3) Duvan za pušenje jeste:

a) duvan koji je rezan ili na drugi način usitnjen, iskidan ili presovan u blokove i koji se može pušiti bez dalje industrijske obrade;

b) duvan koji je namenjen za prodaju u trgovini na malo, a koji ne spada u proizvode iz podtač. (1) i (2) i koji se može pušiti.

(4) Ostali duvanski proizvodi jesu:

a) duvan namenjen za prodaju u trgovinama na malo, koji se može koristiti bez dalje industrijske obrade i koji je specijalno pripremljen za žvakanje i šmrkanje, ali ne i pušenje;

b) proizvodi koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju proizvodima iz podtačke (1) ili podtačke (3) i koji se, u smislu poreskih i drugih zakona, tretiraju kao cigarete ili duvan za pušenje;

v) proizvodi koji se delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju proizvodima iz podtačke (2) i koji se, u smislu poreskih i drugih zakona tretiraju kao cigare i cigarilosi ako ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

– imaju omotač od prirodnog duvana,

– imaju omotač i povoj od duvanske folije,

– imaju omotač od duvanske folije;

g) proizvodi koji se delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, ali u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju proizvodima iz podtačke (4) pod a);

4) domaći duvanski proizvodi jesu duvanski proizvodi proizvedeni u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) od strane lica koje je upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda i upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom;

5) proizvodnja duvana jeste proizvodnja rasada duvana, gajenje duvana na njivi, berba, sušenje, sortiranje i pakovanje duvana kod proizvođača duvana;

6) obrada duvana jeste sređivanje, fermentacija, kao i druge radnje u tehnološkom postupku obrade i pakovanja duvana;

7) proizvodnja duvanskih proizvoda jeste industrijski postupak u pripremi, proizvodnji i pakovanju proizvoda iz tačke 3) ovog člana;

8) proizvođač duvana jeste privredni subjekt ili fizičko lice koje proizvodi duvan i koje je upisano u Registar proizvođača duvana, odnosno u Evidencionu listu proizvođača duvana;

9) obrađivač duvana jeste privredni subjekt koji obrađuje duvan, i koji je upisan u Registar obrađivača duvana;

10) proizvođač, trgovac na veliko, odnosno trgovac na malo duvanskim proizvodima jeste privredni subjekt, koji proizvodi, prodaje na veliko ili na malo proizvode iz tačke 3) ovog člana i koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, kao i u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima;

11) uvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda jeste privredni subjekt, koji uvozi u svoje ime i za svoj račun proizvode iz tač. 1)-3) ovog člana i koje je upisano u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana odnosno duvanskih proizvoda;

12) izvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda jeste privredni subjekt, koji izvozi proizvode iz tač.1)-3) ovog člana i koje je upisano u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana odnosno duvanskih proizvoda;

13) promet duvana, odnosno obrađenog duvana jeste trgovina, kao i uvoz i izvoz duvana, odnosno obrađenog duvana;

14) promet duvanskih proizvoda jeste trgovina, kao i uvoz i izvoz duvanskih proizvoda;

15) povezano lice jeste lice koje ima svojstvo povezanog lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović