PRIJAVA POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE – ELEKTRONSKA PRIJAVA – PRAVILNIK

PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI PO ODBITKU

(“Sl. glasnik RS”, br. 74/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se:

1) način i postupak podnošenja i evidentiranja, sadržina poreske prijave za porez i doprinose koji se plaćaju po odbitku za isplate prihoda fizičkim licima (u daljem tekstu: porez po odbitku), kao i način plaćanja poreza po odbitku na jedinstveni uplatni račun, koja se podnosi na Obrascu PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) način i postupak podnošenja i evidentiranja, sadržina poreske prijave za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine i za koje su podnete propisane poreske prijave Poreskoj upravi, kao i način plaćanja poreza po odbitku na propisane uplatne račune javnih prihoda, koja se podnosi na Obrascu PP-PD S – Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) sadržina potvrde o plaćenom porezu po odbitku koja se izdaje na Obrascu PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20___ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima kao izveštaj koji se podnosi Poreskoj upravi (u daljem tekstu: pojedinačna poreska prijava) sadrži:

1) zbirne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za sve primaoce prihoda;

2) pojedinačne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za svakog primaoca prihoda.

Član 3

Pojedinačna poreska prijava podnosi se pre svake isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Pojedinačna poreska prijava podnosi se i za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine za koje nisu podnete propisane poreske prijave.

Pojedinačna poreska prijava, kao i izmenjena pojedinačna poreska prijava podnose se isključivo u elektronskom obliku:

1) kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave;

2) popunjavanjem pojedinačne poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave;

3) upotrebom računarskog servisa – direktnom vezom između Poreske uprave i poreskog obveznika, uz pomoć aplikacije sertifikovane (odobrene) od strane Poreske uprave.

Podnošenje pojedinačne poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave ograničeno je na 50 primalaca prihoda u Obrascu PPP-PD, deo 3. Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda.

Za broj primalaca prihoda veći od 50, podnosilac poreske prijave podnosi odgovarajući broj pojedinačnih poreskih prijava.

Član 4

Pojedinačnu poresku prijavu može da podnese poreski obveznik, poreski platac, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik, odnosno poreski platac ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti (u daljem tekstu: podnosilac poreske prijave).

Podnosilac poreske prijave dužan je da elektronski potpiše pojedinačnu poresku prijavu u skladu za zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Član 5

Ako pojedinačna poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima.

Pojedinačna poreska prijava iz stava 1. ovog člana ne smatra se podnetom.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima i uputstva za njihovu ispravku.

Po dobijanju obaveštenja iz stava 1. ovog člana, podnosilac poreske prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese tako ispravljenu pojedinačnu poresku prijavu.

Ispravljena pojedinačna poreska prijava iz stava 4. ovog člana ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

Član 6

Pojedinačna poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave.

Nakon dobijanja informacije iz stava 1. ovog člana podnosilac poreske prijave u nalog za prenos sredstava upisuje jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku, broj odobrenja za plaćanje i ukupan iznos obaveze po tom osnovu.

Obaveza se može izmiriti plaćanjem jednim nalogom ili plaćanjem sa više naloga sa istim pozivom na broj odobrenja za plaćanje iz stava 1. ovog člana.

Poreska uprava na osnovu podataka iz pojedinačne poreske prijave i broja odobrenja za plaćanje iz stava 1. ovog člana po plaćanju obaveze po svakoj pojedinačnoj poreskoj prijavi raspoređuje sredstva po teritorijama i uplatnim računima javnih prihoda i sastavlja rekapitulaciju, kao osnov za prenos sredstava sa jedinstvenog uplatnog računa na uplatne račune javnih prihoda.

Pojedinačni raspored sredstava po broju odobrenja za plaćanje, teritoriji, računu i iznosu, koji je sastavni deo rekapitulacije, predstavlja osnov za knjiženje u poreskom računovodstvu na dan prenosa sredstva na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda.

Podaci sadržani u rekapitulaciji iz stava 4. ovog člana nisu od značaja za poslovne i poreske knjige podnosioca poreske prijave.

Član 7

Obaveštenje iz člana 5. ovog pravilnika, koje sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima i uputstva za njihovu ispravku, kao i informacija iz člana 6. ovog pravilnika, koja sadrži potvrdu o formalnoj ispravnosti i matematičkoj tačnosti iskazanih podataka, broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu, dostupni su na portalu Poreske uprave u okviru korisničke aplikacije.

Poreska uprava na adresu elektronske pošte, koja je od strane podnosioca poreske prijave određena za prijem elektronske pošte, obaveštava podnosioca poreske prijave o dostupnosti obaveštenja i informacije iz stava 1. ovog člana.

Član 8

Pojedinačnu poresku prijavu po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Na zahtev Poreske uprave Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja u elektronskom obliku dostavlja Poreskoj upravi podatke potrebne za podnošenje pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti, u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva.

Iznos obaveze za poreze po odbitku iskazan pojedinačnom poreskom prijavom iz stava 1. ovog člana određuje se za najnižu mesečnu osnovicu doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Član 9

Poreska uprava poštom obaveštava poreskog obveznika, odnosno poreskog placa umesto koga je podnela pojedinačnu poresku prijavu po službenoj dužnosti.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana, obavezno sadrži:

1) naziv/ime i prezime, sedište/prebivalište, PIB/JMBG poreskog obveznika, odnosno poreskog placa;

2) identifikacioni broj prijave;

3) pravni osnov za podnošenje pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti;

4) da je po osnovu te prijave poreski obveznik, odnosno poreski platac zadužen za iznos obaveze za poreze po odbitku određene za najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, a za broj primalaca prema evidenciji Poreske uprave;

5) da kamata za neplaćene poreske obaveze počinje da teče od dana nastanka poreske obaveze u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

6) da je nepodnošenjem pojedinačne poreske prijave načinjen prekršaj po odredbama člana 177. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12 i 47/13 – u daljem tekstu: ZPPPA);

7) da je pojedinačna poreska prijava podneta po službenoj dužnosti dostupna na portalu Poreske uprave u okviru korisničke aplikacije.

Pojedinačna poreska prijava iz člana 8. stav 1. ovog pravilnika smatra se prvobitnom pojedinačnom poreskom prijavom.

Član 10

Obrazac PPP-PD sastoji se iz tri dela, i to:

1) 1. Podaci o prijavi;

2) 2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda;

3) 3. Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda.

Član 11

U Obrazac PPP-PD, deo 1. Podaci o prijavi, unosi se:

1) Pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave – oznaka jedne od navedenih vrsta prijava, i to:

– opšta prijava (oznaka 1);

– prijava po službenoj dužnosti (oznaka 2);

– prijava po članu 182b ZPPPA (oznaka 3);

– prijava po nalazu kontrole (oznaka 4);

– prijava po odluci suda (oznaka 5).

Opšta prijava se podnosi pre svake isplate prihoda za koje se plaća porez po odbitku. Ako se zarada isplaćuje u delovima, opšta prijava se podnosi onoliko puta u koliko delova se zarada isplaćuje. Za svaki deo zarade u opštoj prijavi podaci se iskazuju u skladu sa iznosom koji se isplaćuje i doprinosa koji se plaćaju, odnosno podaci se ne iskazuju kumulativno.

Prijavu po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da podnese opštu prijavu u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Poresku prijavu u skladu sa članom 182b ZPPPA podnosi poreski obveznik, odnosno poreski platac koji samoinicijativno prijavljuje dugovani iznos poreza uvećan za obračunatu kamatu, za koji nije podneo poresku prijavu. Poreska prijava u skladu sa članom 182b ZPPPA podnosi se za svaki datum nastanka poreske obaveze, odnosno za svaki obračunski period za koji je nastala obaveza za poreze po odbitku.

Prijava po nalazu kontrole podnosi se na osnovu rešenja donetog nakon sprovedene poreske kontrole. Ako se rešenjem Poreske uprave nakon sprovedene poreske kontrole naloži podnošenje pojedinačne poreske prijave, poreski obveznik podnosi pojedinačnu poresku prijavu koja u polju pod rednim brojem 1.1 Vrste prijave sadrži oznaku 4 – Prijava po nalazu kontrole, a u polju pod rednim brojem 1.6 Po nalazu kontrole/odluci suda sadrži broj rešenja Poreske uprave, dok u polju pod rednim brojem 1.6a Osnov – upisuje odgovarajuću oznaku propisanu ovim pravilnikom.

Poreska prijava po nalazu kontrole podnosi se za svaki datum nastanka poreske obaveze, odnosno za svaki obračunski period obuhvaćen kontrolom.

Prijava po odluci suda podnosi se na osnovu pravnosnažne sudske odluke. Ako se odlukom suda naloži plaćanje novih vrsta prihoda, poreski obveznik podnosi pojedinačnu poresku prijavu koja u polju pod rednim brojem 1.1 Vrste prijave sadrži oznaku 5 – Prijava po odluci suda, a u polje pod rednim brojem 1.6 Po nalazu kontrole/odluci suda upisuje broj sudske odluke, dok polje 1.6a ostaje nepopunjeno.

Poreska prijava po odluci suda podnosi se za svaki datum nastanka poreske obaveze, odnosno za svaki obračunski period obuhvaćen odlukom suda.

2) Pod rednim brojem 1.2 Obračunski period – mesec i godina za koji se vrši isplata zarade, odnosno doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ako nije bilo isplate zarada, nezavisno od toga da li se prijavljuje isplata prihoda koji nemaju karakter zarade.

3) Pod rednim brojem 1.3 Datum nastanka poreske obaveze – datum nastanka oporezivog događaja u skladu sa zakonom.

Ovo polje popunjava se kod prijave po službenoj dužnosti, kod prijave po članu 182b ZPPPA i kod prijave po nalazu kontrole. U ostalim slučajevima ovo polje se ne popunjava.

4) Pod rednim brojem 1.4 Datum plaćanja – datum kada je planirana isplata prihoda u slučaju podnošenja opšte prijave, odnosno izmirenje nastale obaveze u slučajevima podnošenja prijave po članu 182b ZPPPA, prijave po nalazu kontrole i prijave po odluci suda. Kod podnošenja prijave po službenoj dužnosti ovo polje se ne popunjava.

5) Pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave – oznaka jedne od navedenih izmena, i to:

(1) Izmenjena pojedinačna poreska prijava u skladu sa članom 40. ZPPPA (oznaka 1);

Izmenjena poreska prijava sadrži promenjene podatke i podatke koji ostaju isti.

Prilikom predaje izmenjene poreske prijave poreski obveznik u polje pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave upisuje vrstu prijave koju ovom prijavom menja, i to: opštu, prijavu u skladu sa članom 182b ZPPPA i prijavu po službenoj dužnosti.

U polje pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave upisuje oznaku 1, a u polje pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj prijave upisuje identifikacioni broj prijave koju menja. Polja pod rednim br. 1.6 i 1.6a se ne popunjavaju. U polju pod rednim brojem 2.2 Poreski identifikacioni broj (PIB ili JMBG) unosi se poreski identifikacioni broj ili jedinstveni matični broj građana iz prvobitno podnete prijave. Svi ostali podaci koje sadrži prvobitno podneta prijava mogu biti promenjeni, ali samo tako što se prvobitni sadržaj polja zamenjuje novim sadržajem.

Obaveze nastale po osnovu izmenjene poreske prijave se plaćaju po istom broju odobrenja za plaćanje koji je dodeljen prvobitno podnetoj prijavi.

(2) Izmena pojedinačne poreske prijave po nalazu kontrole (oznaka 2);

Izmena pojedinačne poreske prijave po nalazu kontrole podnosi se na osnovu rešenja donetog nakon sprovedene poreske kontrole i ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom u smislu člana 40. ZPPPA.

U poreskoj prijavi koja se menja po nalazu kontrole poreski obveznik u polje pod rednim brojem 1.1 Vrste prijave upisuje vrstu prijave koju mu je tim rešenjem naloženo da menja. U polje pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave upisuje oznaku 2, a u polje pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj prijave upisuje identifikacioni broj prijave koju menja ovom prijavom, u polja pod rednim br. 1.6 Po nalazu kontrole/odluci suda upisuje broj rešenja Poreske uprave, dok u polje 1.6a Osnov upisuje odgovarajuću oznaku propisanu ovim pravilnikom.

Podaci koji se unose u ostala polja prijave koja se menja po nalazu kontrole, kao i način njihovog popunjavanja vrši se kao kod izmenjene pojedinačne poreske prijave (oznaka 1).

(3) Izmena pojedinačne poreske prijave po odluci suda (oznaka 3).

Izmena pojedinačne poreske prijave po odluci suda podnosi se na osnovu pravnosnažne sudske odluke i ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom u smislu člana 40. ZPPPA.

Prilikom predaje poreske prijave izmenjene po odluci suda poreski obveznik u polje pod rednim brojem 1.1 Vrste prijave upisuje vrstu prijave koju mu je tom odlukom naloženo da menja.

U polje pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave upisuje oznaku 3, a u polje pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj prijave upisuje identifikacioni broj prijave koju menja ovom prijavom, a u polje pod rednim brojem 1.6 Po nalazu kontrole/odluci suda upisuje broj sudske odluke, dok polje 1.6a ostaje nepopunjeno.

Podaci koji se unose u ostala polja prijave koja se menja po odluci suda, kao i način njihovog popunjavanja vrši se kao kod izmenjene pojedinačne poreske prijave (oznaka 1).

6) Pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj prijave – broj prijave koja se menja.

7) Pod rednim brojem 1.6 Po nalazu kontrole/odluci suda:

– broj rešenja poreske kontrole, kada je u polju pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave navedena oznaka 4 i/ili u rednom broju 1.5 navedena oznaka 2;

– broj odluke suda, kada je u polju pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave navedena oznaka 5 i/ili u rednom broju 1.5 navedena oznaka 3;

U ostalim slučajevima ovo polje se ne popunjava.

8) Pod rednim brojem 1.6a Osnov – oznaka rešenja:

– u postupku po žalbi u prvom stepenu (oznaka 1);

– u postupku po žalbi u drugom stepenu (oznaka 2);

– na osnovu odluke Upravnog suda (oznaka 3).

Ovo polje popunjava se samo u slučajevima kada su doneta rešenja u postupku po žalbi.

9) Pod rednim brojem 1.7 Najniža osnovica – unosi se broj primalaca zarade sa prijave za koje je poslodavac obračunao doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu zakonom propisanu osnovicu.

U Obrazac PPP-PD, deo 2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 2.1 Tip isplatioca – oznaka jednog od navedenih tipova, i to:

– za pravno lice koje se ne finansira iz budžeta (oznaka 1);

– za pravno lice koje se finansira iz budžeta (oznaka 2);

– za predstavništvo, odnosno ogranak stranog lica (oznaka 3);

– za preduzetnika (oznaka 4);

– za fizičko lice (oznaka 5);

– za Vojsku Republike Srbije (oznaka 6);

– za poljoprivredno gazdinstvo (oznaka 7).

Pravnim licem koje se finansira iz budžeta smatra se lice sa spiska korisnika javnih sredstava koji se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

2) Pod rednim brojem 2.2 Poreski identifikacioni broj (PIB ili JMBG) – u zavisnosti od tipa isplatioca unosi se poreski identifikacioni broj ili jedinstveni matični broj građana.

3) Pod rednim brojem 2.3 Radno vreme – oznaka jedne od navedenih mogućnosti, i to:

– pet radnih dana u nedelji (od ponedeljka do petka) po osam sati uz neradne dane u subotu i nedelju (oznaka 1);

– pet radnih dana u nedelji (od ponedeljka do petka) po sedam sati i jedan dan u nedelji (subota) po pet sati (oznaka 2);

– šest radnih dana u nedelji (od ponedeljka do subote) po šest sati i 40 minuta (oznaka 3).

Ako isplatilac prihoda ima u svojim organizacionim jedinicama različit raspored radnog vremena, dužan je da za isplatu zarada podnese posebnu pojedinačnu poresku prijavu za svaki raspored radnog vremena prema primaocima prihoda.

Ovo polje je obavezno samo ako pojedinačna poreska prijava sadrži isplatu zarada ili prihoda koji imaju karakter zarade.

4) Pod rednim brojem 2.4 JMBG podnosioca pojedinačne poreske prijave – jedinstveni matični broj građana podnosioca pojedinačne poreske prijave.

5) Pod rednim brojem 2.5 Matični broj – matični broj dobijen od strane Agencije za privredne registre.

6) Pod rednim brojem 2.6 Naziv/Prezime i ime – naziv ili prezime i ime isplatioca prihoda.

7) Pod rednim brojem 2.7 Sedište/Prebivalište – podatak o šifri opštine sedišta ili prebivališta isplatioca prihoda.

Šifra se upisuje iz pravilnika kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

8) Pod rednim brojem 2.8 Telefon kontakt osobe – podatak o telefonu kontakt osobe isplatioca prihoda.

9) Pod rednim brojem 2.9 Ulica i broj – podatak o adresi isplatioca prihoda.

10) Pod rednim brojem 2.10 E-mail – podatak o elektronskoj adresi podnosioca pojedinačne poreske prijave na koju se dostavlja obaveštenje iz člana 7. stav 2. ovog pravilnika.

U Obrazac PPP-PD, deo 3. Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 3.1 R.B. – podatak o rednom broju primaoca prihoda.

2) Pod rednim brojem 3.2 V.I. (vrsta identifikacije primaoca prihoda) – oznaka jednog od identifikatora primaoca prihoda, i to:

– jedinstveni matični broj građana (oznaka 1);

– izbeglička legitimacija (oznaka 2);

– pasoš (oznaka 3);

– posebna oznaka (oznaka 4);

– ostalo (oznaka 9).

3) Pod rednim brojem 3.3 Podatak za identifikaciju lica – podatak u zavisnosti od unete oznake u polju pod rednim brojem 3.2 V.I. (vrsta identifikacije primaoca prihoda), unosi se:

– jedinstveni matični broj građana;

– broj izbegličke legitimacije;

– broj pasoša;

– posebna oznaka za slučajeve odobrene od strane Poreske uprave;

– ostalo.

4) Pod rednim brojem 3.4 Prezime – prezime primaoca prihoda.

5) Pod rednim brojem 3.4a Ime – ime primaoca prihoda.

6) Pod rednim brojem 3.5 Prebivalište – podatak o šifri opštine prebivališta, odnosno boravišta primaoca prihoda.

Šifra se upisuje iz pravilnika kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

Ako je u polju 3.2 V.I. (vrsta identifikacije primaoca prihoda) upisana oznaka 1 – jedinstveni matični broj građana, ovaj podatak se ne upisuje.

7) Pod rednim brojem 3.6 Šifra vrste prihoda – šifra koja na jedinstven način određuje vrstu prihoda.

Sastoji se od deset cifara, i to: VPPOOOoobB

Značenje pojedinih cifara šifre:

– V – verzija kataloga vrste prihoda;

– PP – vrsta primaoca prihoda;

– OOO – oznaka vrste prihoda;

– oo – olakšice;

– b – dodatni doprinos za PIO – uvećani staž;

– B – broj obračuna.

Šifra vrste prihoda se automatski formira određivanjem vrste primaoca prihoda i izborom vrste prihoda iz Kataloga vrste prihoda, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Određivanje vrste primaoca prihoda vrši se izborom jedne od sledećih ponuđenih oznaka vrsta primaoca:

– zaposleni (oznaka 01);

– osnivač i članovi privrednog društva zaposleni u svom privrednom društvu (oznaka 02);

– lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti uključujući samostalne umetnike (oznaka 03);

– lice osigurano po osnovu poljoprivredne delatnosti (oznaka 04);

– lice koje nije osigurano po drugom osnovu (oznaka 05);

– nerezident (oznaka 06);

– invalidno lice (oznaka 07);

– vojni osiguranik (oznaka 08);

– lice penzioner po osnovu zaposlenosti (oznaka 09);

– lice penzioner po osnovu samostalne delatnosti (oznaka 10).

Ako podnosilac popunjava pojedinačnu poresku prijavu u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave, po izboru odgovarajuće vrste primaoca bira vrstu prihoda za konkretnog primaoca iz Kataloga vrste prihoda. Izborom vrste primaoca i vrste prihoda, podnosilac pojedinačne poreske prijave istovremeno je izabrao i vrstu olakšica, dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem i broj obračuna, čime je automatski formirana i kompletna šifra vrste prihoda.

8) Pod rednim brojem 3.7 Broj dana – broj kalendarskih dana koje je primalac prihoda proveo na radu, odnosno bolovanju i slično. Ovo polje se popunjava samo za konačan obračun zarade, odnosno naknade zarade za obračunski period.

9) Pod rednim brojem 3.8 Broj sati – broj efektivnih sati u obračunskom periodu. Ovo polje se popunjava samo za konačan obračun zarade, odnosno naknade zarade za obračunski period.

10) Pod rednim brojem 3.9 Bruto prihod – iznos bruto prihoda utvrđenog u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana i zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

11) Pod rednim brojem 3.10 Osnovica za porez – iznos razlike između bruto prihoda iz polja pod rednim brojem 3.9 Bruto prihod i propisanog neoporezivog iznosa.

12) Pod rednim brojem 3.11 Porez – iznos poreza umanjen za propisane poreske olakšice.

13) Pod rednim brojem 3.12 Osnovica za doprinose – iznos propisan zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

14) Pod rednim brojem 3.13 PIO – ukupan iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (na teret zaposlenog/primaoca prihoda i/ili na teret poslodavca/isplatioca prihoda) za uplatu, umanjen za propisane olakšice.

15) Pod rednim brojem 3.14 Zdravstvo – ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje (na teret zaposlenog/primaoca prihoda i/ili na teret poslodavca/isplatioca prihoda) za uplatu, umanjen za propisane olakšice.

16) Pod rednim brojem 3.15 Nezaposlenost – ukupan iznos doprinosa za slučaj nezaposlenosti (na teret zaposlenog/primaoca prihoda i/ili na teret poslodavca/isplatioca prihoda), umanjen za propisane olakšice.

17) Pod rednim brojem 3.16 Beneficirani PIO – iznos dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem.

18) Pod rednim brojem 3.17 MFP (multifunkcionalno polje) za obračun – unose se podaci koji za određene vrste prihoda omogućavaju proveru obračuna obaveze, bez kojih se zbog vrste prihoda ili vrste primaoca obračun ne može jednoznačno odrediti opštim pravilima:

– kod zarade ili naknade zarade ukupan neoporezivi iznos koji je iskorišćen prilikom ranijih isplata za isti obračunski period;

– kod zarade ili naknade zarade ukupan iznos osnovice doprinosa na koju su plaćeni doprinosi prilikom ranijih isplata za isti obračunski period;

– procenat radnog angažovanja kod isplatioca prihoda u slučaju kada zaposleni radi kod više poslodavaca;

– iznos uplate kod igara na sreću;

– iznos stvarnih troškovi kod autorskih ugovora, ugovora o delu i slično;

– iznos stvarnih troškovi kod izdavanja u zakup nepokretnosti ili pokretnih stvari;

– iznos uplate premije osiguranja;

– ukupan iznos plaćenog dobrovoljnog penzijskog ili zdravstvenog osiguranja, ako se ono plaća;

– stopa poreza koja je primenjena na dividendu, autorsku naknadu ili kamatu ako je primalac prihoda nerezidentno lice koje je rezident zemlje sa kojem Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;

– ostalo.

19) Polja Ukupno za redne br. 3.9-3.16 ne popunjava podnosilac poreske prijave, nego ih obračunava Poreska uprava.

20) Polja Kamata za redne br. 3.11, 3.13-3.16 – ukupan iznos kamate obračunate shodno ZPPPA po kolonama, u sledećim slučajevima:

– kod pojedinačne poreske prijave iz člana 182b ZPPPA;

– kod pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti;

– kod izmenjene pojedinačne poreske prijave;

– kod pojedinačne poreske prijave koja se podnosi, odnosno menja po nalazu kontrole;

– kod pojedinačne poreske prijave koja se podnosi, odnosno menja po odluci suda.

U Obrazac PPP-PD iznosi se upisuju u dinarima, dok je prag tolerancije za zaokruživanje koji se primenjuje pri proveri obračuna 2 dinara po iznosu svake obračunate obaveze.

Član 12

Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine podnosi se za poreze po odbitku za koje je podneta poreska prijava u skladu sa propisima u sledećim slučajevima, i to:

1) kada poreski obveznik najkasnije do isteka roka zastarelosti ustanovi da poreske prijave koje je podneo sadrže grešku ili propust, u kom slučaju predstavlja izmenjenu poresku prijavu u skladu sa članom 40. ZPPPA;

2) kada Poreska uprava nakon izvršene kontrole rešenjem naloži izmenu podnete poreske prijave, u kom slučaju se ne smatra izmenjenom poreskom prijavom u skladu sa članom 40. ZPPPA;

3) kada se podneta poreska prijava menja na osnovu pravnosnažne sudske odluke, u kom slučaju se ne smatra izmenjenom poreskom prijavom u skladu sa članom 40. ZPPPA.

Član 13

Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine, sadrži zbirne podatke za sve primaoce prihoda o obračunatom porezu po odbitku po uplatnim računima javnih prihoda i šiframa opština na koje se prema propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka poreske obaveze usmeravaju sredstva po tim osnovama.

Uplata poreza po odbitku iskazanih u Poreskoj prijavi o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine, vrši se na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda, a ne na jedinstven uplatni račun za poreze po odbitku.

Član 14

Obrazac PP-PD S sastoji se iz tri dela, i to:

1) 1. Podaci o prijavi;

2) 2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda;

3) 3. Podaci o URJP.

Član 15

U Obrazac PP-PD S, deo 1. Podaci o prijavi, unosi se:

1) Pod rednim brojem 1.1 Obračunski period – mesec i godina za koji se vrši obračun i isplata zarada, odnosno isplata zarada i drugih vrsta prihoda. U ostalim slučajevima ovo polje se ne popunjava.

2) Pod rednim brojem 1.2 Datum nastanka poreske obaveze – datum nastanka oporezivog događaja u skladu sa zakonom.

3) Pod rednim brojem 1.3 Datum plaćanja – datum kada je planirano plaćanje, ako postoji obaveza za plaćanje.

4) Pod rednim brojem 1.4 Obrazac – skraćeni naziv obrazaca poreske prijave (npr. PP OPJ, PP OPJ-1, PP OD, PP OD-1 i dr.).

5) Pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave – oznaka jedne od navedenih izmena, i to:

– izmena poreske prijave u skladu sa članom 40. ZPPPA (oznaka 1);

– izmena poreske prijave po nalazu kontrole (oznaka 2);

– izmena poreske prijave po odluci suda (oznaka 3).

6) Pod rednim brojem 1.5a Identifikacioni broj prijave – broj podnete prijave koja se menja (bar kod).

7) Pod rednim brojem 1.6 Po nalazu kontrole/odluci suda – broj rešenja poreske kontrole, odnosno odluke suda, u slučaju kada je u polju pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave navedena oznaka 2, odnosno oznaka 3.

8) Pod rednim brojem 1.6a Osnov – upisuje se:

– rešenje doneto po žalbenom postupku u prvom stepenu (oznaka 1);

– rešenje doneto po žalbenom postupku u drugom stepenu (oznaka 2);

– rešenje doneto po odluci Upravnog suda (oznaka 3).

Ovo polje popunjava se samo u slučajevima kada su doneta rešenja u postupku po žalbi.

U Obrazac PP-PD S, deo 2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 2.1 Tip isplatioca – jedan od navedenih tipova, i to:

– za pravno lice koje se ne finansira iz budžeta (oznaka 1);

– za pravno lice koje se finansira iz budžeta (oznaka 2);

– za predstavništvo stranog lica (oznaka 3);

– za preduzetnika (oznaka 4);

– za fizičko lice (oznaka 5);

– za Vojsku Republike Srbije (oznaka 6);

– za poljoprivredno gazdinstvo (oznaka 7).

2) Pod rednim brojem 2.2 Poreski identifikacioni broj (PIB ili JMBG) – u zavisnosti od tipa isplatioca unosi se poreski identifikacioni broj ili jedinstveni matični broj građana.

3) Pod rednim brojem 2.3 JMBG podnosioca prijave – jedinstveni matični broj građana podnosioca poreske prijave.

4) Pod rednim brojem 2.4 Matični broj – matični broj dobijen od strane Agencije za privredne registre, odnosno drugog propisanog registra.

5) Pod rednim brojem 2.5 Naziv/Prezime i ime – naziv ili prezime i ime isplatioca prihoda.

6) Pod rednim brojem 2.6 Sedište/Prebivalište – podatak o šifri opštine sedišta ili prebivališta isplatioca prihoda.

Šifra se upisuje iz pravilnika kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

7) Pod rednim brojem 2.7 Telefon kontakt osobe – podatak o telefonu kontakt osobe isplatioca prihoda.

8) Pod rednim brojem 2.8 Ulica i broj – podatak o adresi isplatioca prihoda.

9) Pod rednim brojem 2.9 E-mail – podatak o elektronskoj adresi podnosioca poreske prijave na koju se dostavlja obaveštenje iz člana 7. stav 2. ovog pravilnika.

U Obrazac PP-PD S, deo 3. Podaci o URJP, unosi se:

1) Pod rednim brojem 3.1 R.B. – podatak o rednom broju uplatnog računa.

2) Pod rednim brojem 3.2 Uplatni račun javnih prihoda – broj uplatnog računa javnih prihoda.

3) Pod rednim brojem 3.3 Opština/Filijala RZZO – šifra opštine na kojoj se nalazi sedište filijale Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ako za doprinos za zdravstveno osiguranje, odnosno šifra opštine na kojoj se nalazi prebivalište primaoca prihoda u svim ostalim slučajevima.

Šifra opštine se upisuje iz pravilnika kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

4) Pod rednim brojem 3.4 Prethodno stanje – iznos obaveze po jednom uplatnom računu i teritoriji.

5) Pod rednim brojem 3.5 Novo stanje – novi iznos obaveze.

6) Pod rednim brojem 3.6 Razlika – iznos razlike između obaveze iskazane u polju pod rednim brojem 3.5 Novo stanje i polju pod rednim brojem 3.4 Prethodno stanje.

Ako je razlika pozitivna uplaćuje se na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda, a ako je negativna predstavlja više ili pogrešno naplaćen porez.

7) Pod rednim brojem 3.7 Kamata – iznos pripadajuće kamate ako postoji.

Polja Ukupno za redne br. 3.4 – 3.7 ne popunjava podnosilac poreske prijave, nego ih obračunava Poreska uprava.

U Obrazac PP-PD S iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala, pri čemu se primenjuje prag tolerancije kod zaokruživanja propisan u članu 11. ovog pravilnika.

Član 16

Isplatilac prihoda koji Poreskoj upravi podnosi pojedinačnu poresku prijavu u obavezi je da licu za koje je platio porez po odbitku izda Potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20__ godinu, koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku.

Član 17

Obrazac PPP-PO sastoji se iz tri dela, i to:

1) 1. Podaci o isplatiocu prihoda;

2) 2. Podaci o primaocu prihoda;

3) 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku.

Član 18

U Obrazac PPP-PO, deo 1. Podaci o isplatiocu prihoda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 1.1 Naziv/Ime i prezime isplatioca – naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime isplatioca prihoda.

2) Pod rednim brojem 1.2 Sedište/Prebivalište isplatioca – sedište, odnosno prebivalište isplatioca prihoda.

3) Pod rednim brojem 1.3 PIB/JMBG isplatioca – poreski identifikacioni broj, odnosno jedinstveni matični broj građana isplatioca prihoda.

4) Pod rednim brojem 1.4 Broj – broj pod kojim je potvrdu zaveo isplatilac prihoda.

5) Pod rednim brojem 1.5 Datum izdavanja – datum izdavanja potvrde od strane isplatioca prihoda.

U Obrazac PPP-PO, deo 2. Podaci o primaocu prihoda, unosi se:

1) Pod rednim brojem 2.1 Ime i prezime primaoca – ime i prezime primaoca prihoda.

2) Pod rednim brojem 2.2 Adresa – ulica i broj, prebivalište, odnosno boravište primaoca prihoda.

3) Pod rednim brojem 2.3 Podatak o identifikaciji primaoca – jedinstveni matični broj građana primaoca prihoda, a ako primalac prihoda nema jedinstveni matični broj građana, broj pasoša ili broj izbegličke legitimacije.

U Obrazac PPP-PO, deo 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku, unosi se:

1) Pod rednim brojem 3.1 R.B. – redni broj vrste prihoda.

2) Pod rednim brojem 3.2 Isplaćeni prihodi fizičkom licu – u okviru tačke 1 Prihodi iz radnog odnosa – vrste prihoda iz radnog odnosa, a u okviru tačke 2 Prihodi van radnog odnosa – vrste prihoda van radnog odnosa.

Podaci se unose po šiframa vrsta prihoda iz Kataloga vrste prihoda.

3) Pod rednim brojem 3.3 Bruto prihod – iznos bruto prihoda.

4) Pod rednim brojem 3.4 Normirani troškovi, poreske olakšice, i druga umanjenja – iznos normiranih troškova, odnosno poreskih olakšica.

5) Pod rednim brojem 3.5 Poreska osnovica – iznos poreske osnovice.

6) Pod rednim brojem 3.6 Porez – iznos plaćenog poreza.

7) Pod rednim brojem 3.7 Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje – iznos plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Na kraju Obrasca PPP-PO, u polje pod rednim brojem 4.1 Potpis odgovornog lica – upisuje se prezime i ime odgovornog lica kod isplatioca prihoda.

U Obrazac PPP-PO iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

Član 19

Međusobna pravila razmene podataka između Poreske uprave i organa, odnosno organizacije određuju se tehničkim protokolom.

Član 20

Zbirna i pojedinačna poreska prijava za porez po odbitku koji dospeva za plaćanje zaključno sa 31. decembrom 2013. godine podnose se u skladu sa članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka i 93/12).

U svrhu testiranja sistema podnošenja pojedinačne poreske prijave, poreski obveznik koji obezbedi tehničke uslove, može istovremeno sa podnošenjem zbirnih i pojedinačnih poreskih prijava iz stava 1. ovog člana, podnositi Poreskoj upravi i pojedinačnu poresku prijavu za poreze po odbitku u elektronskom obliku, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, kada Poreska uprava obaveštenjem na svojoj internet strani potvrdi ispunjenost uslova za podnošenje pojedinačne poreske prijave.

Član 21

Poreska uprava će na svojoj internet strani objaviti:

1) korisničko uputstvo za primenu ovog pravilnika, sa primerima popunjenih obrazaca sa obrazloženjem;

2) XML šemu obrasca PPP-PD;

3) XML šemu obrasca PP-PD S.

Član 22

Danom početka primene ovog pravilnika, obrasci propisani ovim pravilnikom zamenjuju sledeće obrasce:

1) Obrazac PP OPJ, Obrazac PP OPJ-1, Obrazac PP OPJ-2, Obrazac PP OPJ-3, Obrazac PP OPJ-4, Obrazac PP OPJ-5, Obrazac PP OPJ-6, Obrazac PP OPJ-7 i Obrazac PP OPJ-8 iz Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 137/04, 82/06 i 61/13);

2) Obrazac PP OD, Obrazac PP OD-1, Obrazac PP OD-P, Obrazac PP OD-O, Obrazac OS, Obrazac OS-1, iz Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12 i 61/13);

3) Obrazac ZSD iz Pravilnika o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 36/11);

4) Obrazac INSZ iz Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina („Službeni glasnik RS“, br. 99/04, 33/05 i 72/06);

5) Obrazac INSZ-I iz Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, broj 72/06);

6) Obrazac INSZ-M i Obrazac INSZ-P iz Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina („Službeni glasnik RS“, broj 72/06).

Ako je odredbama drugih pravilnika podnošenje izveštaja sa podacima o porezu po odbitku uređeno na drukčiji način, te odredbe uskladiće se sa odredbama ovog pravilnika najkasnije do dana početka primene ovog pravilnika.

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović