KALENDAR SPOLJNOTRGOVINSKIH OBAVEZA ZA JANUAR 2014. GODINE

 Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom”  objavljena  u “Sl. Glasniku RS” br. 87/2009.godine  i  dalje je na snazi, što znači da i dalje postoji obaveza dostavljanja izveštaja Narodnoj Banci Srbije po sledećim poslovima:

1) Direktnih investicija nerezidenata u zemlji – obrazac DI-1;

Izveštaj o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji, obavezni su da dostavljaju svi privredni subjekti koji za osnivača pored rezidenta /fizičko ili pravno lice/ imaju za osnivače i strana lica /fizička ili pravna/

2) Direktnih investicija rezidenata u inostranstvu – obrazac DI-2;

Na Obrascu DI-2 dostavlja se  izveštaj o direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu, odnosno ukoliko pravno ili fizičko lice rezident Srbije poseduje 10% i više vlasništva u nekoj firmi u inostranstvu .

 

3) Izveštaj o portfolio vlasničkim ulaganjima rezidenata u inostranstvu – na Obrascu PI, tromesečno;

Na obrascu PI dostavlja se izveštaj ukoliko domaće pravno ili fizičko lice ima manje od 10% vlasništva u nekoj firmi u inostranstvu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović