NOVI SISTEM ZA TROŠENJE NOVCA

EU_IPA_Srbija i pretpristupni fodovi EU u narednoj godini

 NOVI SISTEM ZA TROŠENJE NOVCA

Srbija će 2014. godine iskoristiti 164 miliona evra pretpristupnih fodova EU za projekte, a iz budžeta za njihovo sufinansiranje i pretfinansiranje će izdvojiti 38,7 miliona evra. Od ukupnog iznosa fondova predviđenih za realizaciju naredne godine, 21 milion bi trebalo da se potroši po takozvanom decentralizovanom sistemu.

Decentralizovan sistem znači, da će vlasti u Srbiji biti nadležne za tendere i ostale procedure. Takav sistem je, uopšte moguće uvesti tek nakon sticanja statusa kandidata. Srbija bi, prema očekivanjima Ministarstva finansija, do kraja godine trebalo da dobije akreditaciju za takav način trošenja fondova.

Akreditacija za decentralizovano upravljanje EU fondovima odnosno, donošenje Odluke Evropske komisije o prenosu nadležnosti za samostalno upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije za IPA komponente I i IIb se očekuje do kraja 2013. godine i zavisi isključivo od administrativnog postupka donošenja pomenute Odluke koji treba da sprovede Evropska komisija.

U Ministarstvu finansija kažu, da će se najveći deo IPA 2013. koristiti u decentralizovanom sistemu, odnosno da će srpske vlasti imati dužnost da sprovedu procedure za trošenje novca, poput javnih nabavki i kontrole. Prethodno je trebalo da Srbija stvori neophodan sistem u državnoj administraciji, a sada se čeka potvrda Brisela da je to i učinjeno na odgovarajući način.

Srbija je do sada koristila pretpristupne fondove za podršku tranziciji i prekograničnu saradnju, odnosno komponente I i II. Uvođenje decentralizovanog sistema omogućava Srbiji da koristi i komponentu III za regionalni razvoj, koja obuhvata transport, životnu sredinu i regionalnu konkurentnost; i komponentu IV za ljudske resurse, odnosno zapošljavanje, obrazovanje i socijalno uključivanje; kao i komponentu V za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Međutim, treba reći da je na predlog Gеnеrаlnоg dirеktоrаtа zа prоširеnjе Еvropske komisije, Srbija odustala od akreditacije za  komponente III i IV u julu 2012. godine. U obzir je uzeta činjenica da je Srbija status kandidata stekla 2012. godine, pa joj je ostalo da ugovori korišćenje IPA za još samo jednu godinu – 2013. godinu. Od 2014. počinje nov budžetski ciklus u EU, a sa njim i novi instrument pretpristupne pomoći IPA 2. Srbija će dakle, sredstva iz IPA 2013 koristiti kroz komponente I – Pоmоć u trаnziciјi i izgrаdnjа instituciја i IIb – Prеkоgrаničnа sаrаdnjа zа zеmlјаmа kоrisnicimа IPА.

Kada je reč o komponenti za poljoprivredu, poznatoj i kao IPARD, Srbija je počela pripreme za korišćenje tog programa za budžetski period 2014–2020, a akreditacija se očekuje 2015. godine, nаkоn štо bude usvојеna rеgulаtivа Еvrоpskе kоmisiје zа sprоvоđеnjе nоvоg Instrumеntа zа prеtpristupnu pоmоć u pеriоdu 2014–2020 (IPА II), što sе оčеkuје nајrаniје srеdinоm 2014. gоdinе.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović