• Home
 • Blog
 • Vesti

SPISAK DELA AKTUELNIH POZIVA ZA FINANSIRANJE IZ DOMAĆIH FONDOVA, FONDOVA AMBASADA U SRBIJI, I EU FONDOVA

289519I Javni poziv poslodavcima

 PROGRAM OBUKE MLADIH U PRIVATNIM PREDUZEĆIMA

 USAID Projekat  održivog lokalnog razvoja i 32 lokalne samouprave pozivaju privatne firme da se prijave za učešće u Programu obuke mladih u privatnim preduzećima. Program podrške razvoju radne snage otvoren je za sva privatna preduzeća zainteresovana za angažman novih zaposlenih i podrazumeva dvomesečnu obuku unutar privatnih preduzeća.

Poslodavci će:

·         kroz ovaj Program moći da brzo i lako nađu i obuče zaposlene koji odgovaraju njihovim potrebama; 

·         uštedeti  vreme i novac za odabir i angažovanje kadrova koji im trebaju za ostvarenje ciljeva poslovanja.

Program obuhvata besplatnu selekciju kadrova sa traženim kvalifikacijama, njihovo angažovanje i administriranje njihovog angažovanja. Za vreme trajanja obuke kandidati primaju nadoknadu od 60% minimalne bruto zarade koju obezbeđuje USAID Projekat održivog lokalnog razvoja, po osnovu Ugovora o stručnom usavršavanju. Obuka je namenjena mladima do 30 godina starosti za obavljanje poslova u proizvodnom i sektoru usluga.

Pravo učešća

Pravo učešća u Programu imaju sva preduzeća sa 5 i više zaposlenih koja imaju registrovano sedište ili poslovnu jedinicu u navedenim opštinama i gradovima (kolona levo); prednost prilikom selekcije imaju preduzeća iz navedenih sektora (kolona desno):

Lokacija – sedište ili poslovna jedinica

Sektor

Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac, Raška

Industrija prerade metala, tekstila, prerada hrane i drvo – prerađivačka industrija

Niš, Leskovac, Merošina, Doljevac, Gadžin Han

Informaciono – komunikacione tehnologije, poljoprivredna industrija i prerada hrane

Vranje, Bujanovac, Preševo, Vladičin Han

 

Tekstilna industrija, proizvodnja cipela, nameštaja

Novi Pazar, Sjenica, Tutin

Tekstilna industrija, proizvodnja cipela, nameštaja i prehrambena industrija prerade mleka i mlečnih proizvoda

Užice, Čajetina, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje

Tekstilna industrija i prerada hrane

Novi Sad, Temerin, Sremski Karlovci, Beočin

Informaciono – komunikacione tehnologije i industrija metala

Subotica, Sombor i Kanjiža

Prerada hrane

Zrenjanin, Novi Bečej, Kikinda

Prerada hrane

Izbor poslodavaca

Izbor poslodavaca koji će učestvovati u Programuobaviće USAID Projekat održivog lokalnog razvoja u konsultaciji sa predstavnicima lokalnih samouprava. Prednost prilikom selekcije imaće poslodavci koji planiraju zapošljavanje novih radnika u periodu od 6 meseci nakon završetka Programa obuke mladih u privatnim preduzećima, zatim poslodavci koji dolaze iz redova malih i srednjih preduzeća, kao i poslodavci koji posluju u okviru navedenih sektora.

Broj kandidata koji se prima na obuku u svako preduzeće zavisi od broja zaposlenih u datom preduzeću: preduzeća koja imaju 5 – 50 zaposlenih mogu da obučavaju maksimalno 10 kandidata, preduzeća sa 51 – 100 zaposlenih maksimalno 15 kandidata, a preduzeća od 101 – 250 zaposlenih mogu da prime maksimalno 20 kandidata na obuku. 

Selekcija će biti obavljena na osnovu rang liste kompanija, do ispunjenja predviđenog broja mesta za kandidate.

Obaveze poslodavaca

Poslodavac je u obavezi da:

·         svakom kandidatu dodeli mentora – stručnjaka za obavljanje datog posla;

·         svakom kandidatu omogući sticanje radnog iskustva prema opisu posla iz Formulara za prijavljivanje;

·       potpiše Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa USAID Projektom održivog lokalnog razvoja, kao i sa agencijom koja će biti angažovana od strane Projekta da, na osnovu potreba poslodavca za radnom snagom, obezbedi kandidate za obuku. Sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji se potvrđuje spremnost na saradnju po pitanju obezbeđivanja kvalitetnog programa obuke radi sticanja radnog iskustva i obuke mladih;  

·      na kraju obuke popuni evaluacioni formular i izveštaj o radu kandidata, kao i da izda uverenje/potvrdu o obavljenoj obuci na radnom mestu.

Dodeljeni mentori će, u saradnji sa stručnjakom za ljudske resurse, definisati znanja i veštine koje će kandidati steći tokom dvomesečne obuke. Mentori će pratiti napredak kandidata i ostvarenje ciljeva obuke, na osnovu čega će kandidati od poslodavca dobiti potvrdu o obavljenoj obuci i stečenim znanjima i veštinama.

Poziv će biti otvoren od 17. oktobra do 17. novembra 2013. godine. Selekcija preduzeća biće obavljena do kraja novembra, a preduzeća informisana o rezultatima selekcije najkasnije do 2. decembra. Na osnovu broja traženih kandidata svih kompanija koje su se prijavile za učešće u Programu, biće raspisan Javni poziv za agenciju za regrutovanje kandidata. Izabrana preduzeća imaće mogućnost da obave finalnu selekciju kandidata tokom  januara 2014, kako bi obuka na radnom mestu mogla da počne tokom februara i marta 2014.

Preduzeća se prijavljuju popunjavanjem i slanjem popunjenog formulara za prijavu za učešće u Programu.

Popunjeni prijavni formular poslodavci treba da pošalju elektronskim putem na email adresu: obukanaradnommestu@lokalnirazvoj.rs najkasnije do 17. novembra 2013.

Više informacija, kao i prijavni formular za prijavu za učešće u Programu se može preuzeti sa veb sajta USAID Projekta održivog lokalnog razvoja www.lokalnirazvoj.rs.

Kontakt osoba za dodatne informacije iz USAID Projekta lokalnog održivog razvoja:

Andreja Koršič, akorsic@lokalnirazvoj.rs, svakog radnog dana 14-16h na telefon: 011 41 41 187.

II Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava podrške za obuku i umrežavanje za tehnološke startape

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju organizatori obuke i umrežavanja (pravno lice, preduzetnik, poslovno udruženje ili udruženje građana), koјi organizuјu obuku i umrežavanje iz oblasti IT preduzetništva, a koјi, na dan podnošenja priјave, duže od godinu dana obavljaјu registrovanu delatnost i sposobni su da dokumentuјu istoriјat uspešno organizovanih obuka i umrežavanja u oblasti IT preduzetništva.

Priјavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoј koverti sa naznakom: ”Ne otvaraј – priјava za dodelu sredstava podrške za tehnološke startape”.

Adresa: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd
Predlažemo vam da prijavu pošaljete i na: info@startapsrbija.rs

Komisiјa, formirana u skladu sa Programom, razmatraće podnete prijave prema redosledu dospeća.

Јavni poziv biće otvoren do raspoloživosti budžetskih sredstava, a naјkasniјe do 15. novembra 2013. godine (u slučaјu utroška budžetskih sredstava za ove namene pre navedenog datuma, SIEPA će obјaviti obaveštenje o zatvaranju јavnog poziva).

VAŽNA NAPOMENA: Iako je POSLEDNJI ROK ZA PRIJAVU 15. novembar 2013.godine, pozivamo vas da se prijavite što pre, jer će komisija prijave pregledati odmah po prispeću, a ne po okončanju poslednjeg roka za prijavu. To praktično znači da, ukoliko zadovoljavate sve kriterijume, možete da sklopite ugovor o finansijskoj podršci značajno pre poslednjeg roka za prijave.

Kriteriјumi za dodelu sredstava su:

– reference podnosioca priјave, istoriјa poslovanja, odnosno aktivnosti, adekvatno iskustvo u organizaciјi obuka i umrežavanja u oblasti IT preduzetništva;
– predloženi pro
јekat, vrsta speciјalizovane obuke, namena, efekat na učesnike, dinamika realizaciјe proјekta;
– opravdanost pro
јekta, finansiјska isplativost.

Za više detalja o načinu i postupku dodele sredstava preuzmite Program u celini u PDF formatu.

Ukoliko ste startap koji je obezbedio seed investiciju prijavite se za program podrške startapima.

III Dodela bespovratnih sredstava za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za privođenje kulturi neobradivog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju ‐ rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka na teritoriji AP Vojvodine

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za rekonstrukciju ribnjaka i podizanje novih ribnjaka,
na površini ne manjoj od 1ha i ne većoj od 100 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini do 80% od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima. Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali).

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 70.000.000,00 dinara.

Pravo da konkurišu imaju:
* privredna društva – registrovana za obavljanje delatnosti slatkovodne akvakulture.

IV Konkursi – stočarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavljuje konkurse iz Programa stočarstva za:

-o raspodeli sredstava za sprovodjenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2013 godinu
-o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u AP Vojvodini za 2013 godinu.
-o raspodeli sredstava za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi stoke u AP Vojvodini za 2013 godinu
-o raspodeli sredstava za sprovodjenje Programa za unapredjenje rada udruženja odgajivača stoke u AP Vojvodini za 2013 godinu

Sredstva u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara su namenjena za realizaciju navedenih konkursa.

V  FP7 12. Poziv – Infrastruktura

Delatnost: Ostalo 

Ovaj konkurs za bespovratna sredstva traži podršku akciji razvoja politike, uključujući i međunarodne saradnje za e-infrastrukturu koordinaciju i podršku – program podržava akcije (CSA-SA). Opšti cilj je za istraživačku infrastrukturu za ‘kapacitet’ odnosno optimizirati korištenje i razvoj najboljih programa istraživačke infrastrukture u Evropi kako bi se u svim područjima nauke i tehnologije stvorile nove istraživačke infrastrukture za pan-europski interes potreban od strane Europske naučne zajednice kako bi ostala na čelu naprednih istraživanja. Tako se stvaraju mogućnosti da ostane na čelu napredovanja u istraživanju i pomaže jačanu baze znanja i iskustva.

VI  Kreditiranje starih umetničkih zanata

Delatnost: Razne 

Fond za razvoj Republike Srbije odobrava kredite za izgradnju/ dogradnju/ rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju poslovnog prostora/ proizvodnih i industrijskih objekata, kupovinu nove ili polovne opreme/alata od privrednog subjekta, ili za nabavku trajnih obrtnih sredstava.
Visina sredstava: od 500.000,00 dinara do 2.000.000,00 dinara,
Uslovi kreditiranje
Rok otplate kredita:
– do 5 godina, u okviru kojeg je period počeka (grace period) od 12 meseci ‐ za investiciona ulaganja
– 2 godine uz 12 meseci počeka (grace period) ‐ za finansiranje trajnih obrtnih sredstava
Kamatna stopa: 2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule
Otplata kredita: tromesečna otplata kredita
Napomena: U okviru zahteva za investicionim kreditom podnosilac zahteva može predvideti i nabavku trajnih obrtnih sredstava, koja može iznositi maksimalno 20% od visine traženog kredita.

VII  Investicioni krediti

Minimalni iznos kredita za pravna lica, ne može biti manji od 2.000.000,00 dinara, a maksimalni godišnji iznos ukupno odobrenih kredita povezanim licima ne može biti veći od:
– 100.000.000,00 dinara za mala privredna društva,
– 200.000.000,00 dinara za srednja i
– 300.000.000,00 dinara za velika privredna društva.

– Za investicione kredite rok otplate do 6 godina i period počeka (grace period) do 12 meseci,
– Kamatna stopa je 2,5% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 4% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule.

– Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita,
– U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja. Pod novim ulaganjima, koja se mogu kreditirati smatraju se i ona ulaganja koja su realizovana do šest meseci pre datuma podnošenja zahteva za kredit; korisnik kredita je obavezan da dostavi adekvatan dokaz o visini i periodu takvih ulaganja,

Napomena: U okviru zahteva za investicionim kreditom podnosilac zahteva može predvideti i nabavku trajnih obrtnih sredstava, koja može iznositi maksimalno 20% od visine traženog kredita.

VIII  Krediti za preduzetnike

 • Delatnost: Ostalo

Fond za razvoj Republike Srbije dodeljuje kredite koji se odobravaju za za izgradnju/ dogradnju/ rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/ kupovinu poslovnog prostora, proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove ili polovne opreme.

Minimalni iznos kredita ne može biti manji od 500.000,00 dinara, a maksimalni iznos ne može biti veći od 5.000.000,00 dinara.

Rok otplate kredita: do 4 godine i periodom počeka (grace period) do 12 meseci,
Kamatna stopa: 2,0% na godišnjem nivou ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,

Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan dospeća, koji ne može biti manji od nominalnog iznosa puštenog kredita.

IX  Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme

 • Delatnost: Poljoprivreda 
 • Davalac sredstava: Republika Srbija 
 • Maksimalan iznos: 800 000 000 RSD 
 • Rok za konkurisanje: 31. decembar 2013. 
 • Web sajt:http://www.garfondapv.org.rs/ 

Garancijski fond AP Vojvodine raspisuje konkurs za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehaynizacije i opreme-garantni potencijal do 800 000 000 dinara.

1.Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, a koje su namenjene za kreditiranje fizičkih lica – poljoprivrednika koji su nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme.
2.Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku:
– kombajna,
– traktora,
– drugih samohodnih poljoprivrednih mašina,
– priključnih poljoprivrednih mašina i
– opreme
iz oblasti proizvodnje i skladištenja žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, voća, povrća, ukrasnog bilja, kao i opreme za mobilne sušare, opreme za navodnjavanje, opreme za zaštitu od elementarnih nepogoda i stočarsku proizvodnju.

X  Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

 • Delatnost: Poljoprivreda 
 • Davalac sredstava: Republika Srbija 
 • Maksimalan iznos: 200 000 000 RSD 
 • Rok za konkurisanje: – 
 • Web sajt: www.garfondapv.org.rs 

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, namenjenoj kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:
• prebivalište na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
• manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta,
• manje od 50 hektara poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu.

Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva za odobrenje dugoročnog kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa prijavom na Konkurs Fonda za odobravanje garancije.

Zahtev po ovom Konkursu podnosi se banci kreditoru, u svim filijalama – ekspoziturama, koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

XI  Konkurs-Sistem kvaliteta i bezbednosti hrane

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini.

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini u iznosu do 3.000.000,00 dinara.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se od procenjene vrednosti projekta i to za:
1. Nadoknadu dela troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i
kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL,
KOSHER;
2. Nadoknadu dela troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i
laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake
geografskog porekla;
3. Nadoknadu dela troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih
proizvoda, sa geografskim poreklom čija je kontrola i sertifikacija proizvodnje
završena u 2013. godini od strane ovlašćenih organizacija;
4. Nadoknadu dela troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama
organske proizvodnje od strane ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za
organske proizvode u 2013. godini.
5. Nadoknadu dela troškova za kontrolu i sertifikaciju proizvoda bez glutena;

XII  Konkurs za sufinansiranje manifestacija

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs za prijavu manifestacija za dodelu finansijske podrške organizatorima manifestacija tipa sajmova i izložbi vezanih za poljoprivrednu proizvodnju i lokalno – tradicionalnih manifestacija iz nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.
Predmet i cilj konkursa je dodela finansijske podrške Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine za organizaciju manifestacija u 2013. godini, u cilju jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, ruralnog stanovništva, promocija ruralne sredine i poljoprivrednih prizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

Vrsta manifestacija koje će se finansirati i vrsta korisnika:
1. Manifestacije tipa sajmova i izložbi, koje su vezane za poljoprivredu, preradu poljoprivrednih proizvoda, ishranu i ruralni razvoj,
2. Za lokalno – tradicionalne manifestacije – sa svrhom prezentacije kulturne
baštine, očuvanja tradicionalnih zanata, očuvanje proizvodnje lokalnih
proizvoda.

XIII  FI-CONTENT 2

Ovim konkursom će se finansirati specifične mere koje će sprovoditi novi subjekti koji se pridružuju projektu FI – CONTENT nakon što je već počela njegova implementacija. Ovi novi subjekti će se pridružiti konzorcijumu i trebaju dopuniti tri platforme koje se izgrađuju FI – CONTENT projektom kroz stvaranje novih aplikacija ili pružanje tehnologija koje nedostaju kako bi se proširile sposobnosti platformi.
FI – CONTENT projekat za svoj cilj ima stvaranje temelja za Evropsku infrastrukturu za promovisanje i testiranje novih načina korišćenja audio – vizuelnih sadržaja na umreženim uređajima. Platforme koje se žele stvoriti ovim projektom su: Socijalno umrežena televizija (Social Connected TV), Usluge “pametnog grada” (Smart Citi Services), i Igre bazirane na lokaciji (Pervasive Games).

XIV  „Donacije za putovanje u zemlje Evropske Unije”

Evropski kulturni fond objavljuje dodelu donacija za putovanje u zemlje Evropske Unije. Prioritet imaju pojedinci do 35 godina i/ili su u prvih deset godina karijere.
Rok za dostavljanje aplikacija je mesec dana pre planiranog putovanja.

XV  Podsticajna sredstava za ponovnu upotrebu otpada

 • Delatnost: Proizvodnja 
 • Davalac sredstava: Republika Srbija 
 • Maksimalan iznos: – 
 • Rok za konkurisanje: 31. januar 2014. 
 • Web sajt:http://www.merz.gov.rs 

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine objavilo je javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu otpada.
Reč je o dodeli sredstava za ponovnu upotrebu i iskrorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije ili proizvondju kesa tregerica za višekratnu upotrebu.

Na konkurs mogu da se prijave operateri postrojenja za ponovno iskorišćavanje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o otpadu i proizvodjači plastičnih kesa-tregerica, za viškeratnu upotrebu, debljine, preko 20 mikrona.

Iznos podsticajnih sredstava za upotrebu i reciklažu otpadne gume iznosi 18.390 dinara po toni, za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.606 dinara po toni, za ponovnu upotrebu i reciklažu otpadnih ulja – 10 dinara po kilogramu, i za tretman ulja radi dobijanja energije – pet dinara po kilogramu.

Za tretman otpadnih prenosivih akumulatora ili startera predvidjeno je 145 dinara po kilogramu, za proizvodnju kesa 6.010 dinara po toni, a za proizvodnju biorazgradivih kesa 8.414 dinara po toni.
Za ponovnu upotrebu i reciklažu elektronske opreme, podsticaji se kreću od 13 dinara po kilogramu za uredjaje za grejanje do 129 dinara za fluoroscentne i kompaktne svetiljke.

XVI  Internet budućnosti

 • Delatnost: Informacione i komunikacione tehnologije 
 • Davalac sredstava: Fondovi Evropske unije 
 • Maksimalan iznos: – 
 • Rok za konkurisanje: 10. decembar 2013. 
 • Web sajt: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=nSRSSssQ7T6Snlyhhvr3XLDzpJHLlbW46QxyjqXL2DwJv9pGTCTL!–335287999?callIdentifier=FP7–2013–ICT–FI&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#wlp_call_FP7 

Projekti integrisane saradnje (IPs) su istraživački projekti usmereni ka stvaranju novih znanja, uključujući i nove tehnologije, ili zajedničkih resursa za istraživanje s ciljem unapređenja evropske konkurentnosti i smanjivanja socijalnih razlika. Takvi projekti imaju tačno definisane naučne i tehnološke ciljeve koji usmeravaju istraživanje prema traženim rezultatima koji se koriste u unapređenju i razvoju proizvoda, procesa, usluga ili javnih politika.

Aktivnosti koje se sprovode u sklopu ovog projekta :

aktivnosti istraživanja i tehnološkog razvoja s ciljem stvaranja značajnog napretka,
demonstracione aktivnosti kojima se nastoji dokazati isplativost novih tehnologija (prototipovi),
diseminacija rezultata istraživanja,
upravljanje projektom i komunikacija sa Komisijom,
trening osoblja

Koordinacija (CA)

Cilj projekta je koordinacija i stvaranje komunikacione mreže između različitih istraživačkih aktivnosti u određenom vremenu. To obuhvata sledeće aktivnosti: organizacija konferencija, sastanaka, radnih grupa i seminara, razmena osoblja, razmena diseminacija i dobrih praksi i ukoliko je potrebno, definisanje, organizacija i upravljanje zajedničkim inicijativama.

Podrška (SA)

Svrha podrške je doprinos implementaciji aktivnosti u sklopu programa FP7. Tome treba pridodati i pripremanje budućih politika istraživanja i razvoja u Uniji kao i razvoj sinergije sa ostalim politikama. Nužno je i podsticanje participacije malog i srednjeg preduzetništva, udruženja civilnog društva i drugih interesnih grupa u aktivnostima programa saradnje.

 

XVII  Izgradnja kapaciteta za sprovođenje pravnih tekovina standarda i konvencija u oblasti zaštite prirode – uspostavljanje NATURA 2000 i sprovođenje CITES

 • Delatnost: Ostalo 
 • Davalac sredstava: Fondovi Evropske unije 
 • Maksimalan iznos: – 
 • Rok za konkurisanje: – 
 • Web sajt: www.europa.rs 

Ugovor se odnosi na uspostavljanje Natura 2000 i sprovođenje CITES. U odnosu na CITES, ugovor će između ostalog, podržati unapređenje znanja i razvoj veština za sprovođenje poslova i zadataka u vezi sa trgovinom divljih životinja.
Kada je reč o Natura 2000, ugovor o delu će između ostalog podržati pripremu mapiranja tipova staništa i posebnih zaštićenih područja.

 XVIII  Podrska razvoju demokratije i demokratskih institucija

 • Delatnost: Ostalo 
 • Davalac sredstava: Ostali 
 • Maksimalan iznos: 24.000 USD 
 • Rok za konkurisanje: – 
 • Web sajt: www.serbia.usembassy.gov 

Cilj Programa malih grantova Demokratske komisije je da omoguci grantove za odredjene projekte koji podrzavaju razvoj demokratije i demokratskih institucija u Republici Srbiji. Grantovi ce se prvenstveno dodeljivati ne vladinim i neprofitabilnim organizacijama u regionu, van podrucja grada Beograda.

XIX  Program bespovratne pomoci u oblasti obrazovanja

 • Delatnost: Ostalo 
 • Davalac sredstava: Ostali 
 • Maksimalan iznos: 74.000 EUR 
 • Rok za konkurisanje: – 
 • Web sajt: www.yu.emb–japan.go.jp 

U okviru obrazovnog sektora, Vlada Japana pruža pomoć predškolskim ustanovama i osnovnim školama. Cilj ove pomoći je poboljšanje uslova za obrazovanje u Srbiji i Crnoj Gori i donacije su najčešće namenjene za rekonstrukciju školskog objekta, što može da uključuje zamenu prozora i vrata, rekonstrukciju krova, zamenu podova, rekonstrukciju toaleta, kao i za kupovinu novog nameštaja u ovim ustanovama. Od 1999. godine do danas, Vlada Japana je pružila pomoć za 56 obrazovnih ustanova u Srbiji, i 6 obrazovnih ustanova u Crnoj Gori.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović