FONDOVI (EVROPSKI I DOMAĆI), PRISTUP KREDITIMA I FINASIRANJE PROJEKATA

od-2008-eu-zatvoreno-vise-20-tisuca-poslovnica-banaka-slika-1210686

 U cilju izlaženja u susret mnogim posetiocima bloga i njihovoj zainteresovanosti za mogućnostima finansiranja kako početaka poslovanja, tako i investicionih sredstava, obrtnih sredstava, razvoj novih tehnologija, licenciranje proizvodnih programa, itd.

Iz tog razloga dajemo pregled plana finasiranja EU fondova u periodu 2014-2020 godina. Za ovaj period prvi pozivi biće upućeni krajem februara – početkom marta 2014. godine.

Takođe, posetioci bloga, moći će da se upoznaju sa trenutno aktuelnim pozivima za finansiranjem iz domaćih fondova, fondova pojedinih ambasada iz Srbije i još uvek aktuelnim do kraja 2013. godine EU fondovima.

U okviru Evropske unije postoji preko 400 fondova, za koje je usvojen plan, sredstva, program i uslovi za period 2014. – 2020. godina.

Spisak jednog dela programa:

* SKGO

* IPA – Predloženi budžet 14,1 milijarda evra

* EIDHR – Predloženi budžet 1,5 milijarda evra

* EUROPE FOR CITIZENS – 230 miliona evra

* COSME – obezbeđuje kontinuitet prethodnim inicijativama programa CIP EIP (kao što je EEN…). Predloženi budžet 2,5 milijardi evra

* ERASMUS FOR ALL – objedinjuje sve prethodne programe EU (7) iz oblast edukacije, treninga, omladine i sporta. Predviđen budžet 19 milijardi evra.

* RIGHTS AND CITIZENSHIP

*  CREATIVE EUROPE – objedinjuje prethodne programe Culture, Media sa budžetom od 1.8 milijardi eura

* PROGRAMME FOR SOCIAL CHANGE AND INNOVATION

* HORIZON 2020

* EBRD – Evropska banka za obnovu i razvoj. U okviru EBRD postoje dve programske šeme namenjene preduzećima – TAM i BAS, koji imaju za cilj pružanja pomoći preduzećima da se prilagode potrebama tržišne ekonomije, posebno MSP. Oba programa se odnose na individualna preduzeća pružajući specifične industrijske savetodavne usluge. Oblasti pomoći uključuju: restruktuiranje poslovanja, unapređenje proizvoda, smanjenje oprerativnih troškova, savetovanje o lokalnim i izvoznim tržištima, razvoj veština poslovnog planiranja za rukovodioce.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO):

Posebni ciljevi, u okviru programa Exchange 3:

 * Unapređenje kapaciteta lokalnih vlasti za dobro upravljanje, menadžment i pružanje usluga;

* Poboljšanje kvaliteta života na lokalnom nivou;

* Zaštita životne sredine kroz održivo korišćenje resursa.

 * Sredstva:  €100,000 – €300,000 (do 90% ukupnih troškova projekta)

 * Period realizacije: 12 – 15 meseci.

* Nosioci projekta mogu biti samo lokalne vlasti – оpština, grad ili graska opština iz Republike Srbije.

 * Kandidati moraju da konkurišu sa najmanje jednom partnerskom organizacijom: lokalna vlast iz Republike Srbije, i/ili iz države članice EU

* Pored navedenih obaveznih partnera, kao partneri mogu učestvovati i:

 (а) Nevladine organizacije registrovane u Republici Srbiji

(b) Оrganizacije i institucije koje su potpuno/delimično finansirane iz republičkog ili gradskog-opštinskog budžeta

(c) Regionalne/okružne razvojne agencije registrovane u Republici Srbiji

(d) Regionalne vlasti iz zemalja članica EU.

 IPA:

 Instrument za predpristupnu pomoć (IPA) obezbeđuje pomoć zemljama koje su u procesu pristupanja EU kako bi ojačala njihove napore u unapređenju političkih, ekonomskih i institucijalnih reformi

 • Programom predpristupne pomoći upravlja Evropski komitet u saradnji sa državnom administracijom.

 IPA komponente:

 Pomoć u procesu tranzicije i izgradnji institucija

 1. Prekogranična saradnja
 2. Regionalni razvoj
 3. Razvoj ljudskih resursa
 4. Ruralni razvoj

Кomponenta I

1)      jačanje demokratskih institucija i vladavine prava

2)      promocija i zaštita ljudskih prava i sloboda

3)      reforma državne administracije

4)      reforma u oblasti sudstva i unutrašnjih poslova

5)      razvoj civilnog društva

6)      olakšavanje pristupa finasijskim sredstvima za MSP i državnu administraciju

Кomponenta II

1)      razvoj prekograničnih ekonomskih, društvenih i aktivnosti zaštite životne sredine

2)      rešavanje zajedničkih izazova u oblasti zaštite životne sredine, javnog zdravlja, borba protiv organizovanog kriminala …

3)      promovisanje pravne i administrativne saradnje

4)      promovisanje lokalnih akcija tipa ljudiljudima

Кorisni linkovi:

http://ec.europa.eu/enlargement/

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en

http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html

http://www.evropa.gov.rs/

http://www.seio.gov.rs/medjunarodna-pomoc/programiranje-medjunarodne-pomoci.120.html

http://www.cdspredlaze.org.rs/

http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/Default.aspx

EIDHRЕvropski instrument za demokratiju i ljudska prava

Cilj ovog finansijskog instrumenta je da doprinese razvoju i unapređenju demokratije i vladavine prava, poštovanju ljudskih prava i sloboda u zemljama van Evropske unije

Prioriteti:

1)      Unapređenje poštovanja ljudskih prava i sloboda u zemljama gde su najviše ugroženi

2)      Јačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratije

3)      Podrška akcijama u oblasti ljudskih prava, kao što su smrtna kazna, deca u oružanim sukobima, nasilje nad ženama, borba protiv rasizma, borci za ljudska prava …

4)      Podrška i jačanje međunarodnog i regionalnog okvira za zaštitu ljudskih prava, pravde, vladavine prava i za promociju demokratije

5)      Izgradnja poverenja i unapređenje pouzdanosti i transparentnosti demokratskih izvbornih procesa, posebno kroz posmatranje izbora

Кorisni linkovi:

http://www.eidhr.eu/

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm

http://www.eidhr.eu/side-panels/funding/open-and-future-calls-for-proposals

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573843&ZGEO=&ccnt=7573876&debpub=&finpub=&aoet=36538

EUROPE FOR CITIZENS

Glavni cilj programa je da omogući aktivniju ulogu građanima i izgradnji i razvoju Evropske Unije, i podsticanje procesa evropskih integracija.

Program ima za cilj da ojača osećanje evropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrednostima, istoriji i kulturi, kao i da neguje osećanje pripadnosti Evropskoj Uniji.

Prioriteti:

1)      Pružanje prilike građanstvu da učestvuje i uzajamno deluje u izgradnji EU

2)      Jačanje osećanja pripadnosti Evropskoj Uniji

3)      Učvršćivanje evropskog identiteta, zasnovanog na zajedničkim vrednostima

4)      Pospešivanje uzajamnog razumevanja i tolerancije među evropskim građanima

Оperativni programi:

1)      Аktivni građani za Evropu – podstiče se aktivnija uloga Evropljana u lokalnoj zajednici kao i na evropskom nivou.

2)      Аktivno civilno društvo za Evropu – cilj da podstakne оrganizacije civilnog društva  da na evropskom nivou zajednički deluju, raspravljaju i promišljaju o širokom spektru pitanja vezanih za evropsko građanstvo.

3)      Zajedno za Evropu – finansiranje studija, anketa, ispitivanje javnog mnjenja u cilju boljeg razumevanja koncepta aktivnog građanstva, koa i podrška projektima informisanja šire javnosti o relevantnim aktivnostima na evropskom nivou.

4)      Sećanje na evropske žrtve inormisanje o istorijskoj istini o nacizmu i staljinizmu.

Кorisni linkovi:

http://civilnodrustvo.gov.rs/

 http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

 http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

COSME – Program za konkurentnost preduzeća i MSP

Ciljevi: stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj preduzetništva i konkurentnosti preduzeća (uključujući sektor turizma), lakši i brži pristup finansijskim sredstvima za MSP, pomoć MSP da posluju van granica svoje zemlje i poboljšanje pristupa preduzetnicima drugim tržištima van EU  

Finansiranje aktivnosti: unapređenje uslova za poslovanje i održivost preduzeća, promovisanje predzetništva, unapređenje pristupa finansijskim sredstvima za SMP, olakšanje pristupa tržištima u i van EU

Кome je program namenjen:

Postojećim preduzetnicima (posebno MSP)

Budućim preduzetnicima (uključujući mlade ljude, žensko preduzetništvo) – kako bi lakše pokrenili posao

Nacionalnim i lokalnim institucijama – pomoć u reformi politika iz ove oblasti, usluge poslovne podrške

ERASMUS FOR ALL

Cilj programa je da unapređuje veštine i znanja pojedinaca (na kraju da poboljšava njihove mogućnosti za zapošljavanje) i da podrži modernizaciju sistema obrazovanja i obuke

Оblasti podrške:

1)      Мogućnosti obrazovanja za sve pojedince, uključujući studiranje, obuke, pripravnički rad, učenje i profesionalni razvoj i neformalno učenje mladih (npr volontiranje), pri čemu će omogućavati sticanje znanja, studiranje i predavanje na iniverzitetima širom sveta  

2)      Saradnju između obrazovnih institucijama, omladinskih organizacija, preduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti u NVO u cilju promovisanja preduzetništva, kreativnosti i većeg zapošljavanja

3)      Podrška reformi politika iz oblasti obrazovanja i mladih

      Novi isntrumenti programa:

      Sistem kreditiranja Masrers tudija

      Stvaranje „mreže znanja“ kroz promovisanje partnerstva između sektora obrazovanja i privrede  

CREATIVE EUROPE

      Promoviše različitost evropskih kultura, jezika… pruža podršku jačanju konkurentnosti celog sektora kulture tako što će olakšati pristup finansijskim sredstvima MSP i organizacijama iz sektora kulture

      Ciljevi:

      Podrška međunarodnoj saradnji evropskih kulturnih organizacija, promovisanje kulture i van evropskih granica

      Јačanje finansijskih kapaciteta MSP i organizacija iz oblasti kulture

      Unapređenje i razvoj kulturnih politika, inovacija, novih pristupa u oblasti kulture

Оblasti podrške:

 1. Мeđusektorska saradnja, namenjema svim kulturnim oblatima
 2. Kultura (30% budžeta)
 3. Мediji, namenjena audio-vizuelnim umetnostima, uključujuću kinematografiju  (55% budžeta)

HORIZON 2020

Najbogatiji izvor finasiranja (69.24+milijardi )

Znači i najkonkurentniji i najzahtevniji

Такmičenje sa najboljima

Оstvareni uticaj projekta mora biti na EU i svetskom nivou

Predlog projekta mora biti:

 1. Na najvišem svetskom nivou
 2. Napisan na dobrom engleskom jeziku
 3. Uključivati međunarodne partnere saradnja

Grane industrije:

IT tehnologija

Mikro i nano-eketronika

Nanotehnologije

Napredni materijali

Biotehnologija

Namenjeno poboljšanju društva“:

Zdravlje, demografske promene

Bezbednost hrane, održiva poljoprivreda, marine i pomorska istraživanja i bio-ekonomija

Bezbedna, čista i efikasna energija,

Pametan, zelen i integrisan transport,

Inovativnost i bezbednost društva,

Klimatske akcije, efikasnost resursa i sirovina

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović