• Home
  • Blog
  • Modeli

OBAVEZE OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA PO OSNOVU SOCIJALNIH DOPRINOSA U ZAVISNOSTI OD OBLIKA RADNOG ANGAŽOVANJA

biznis1-630x378Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji se primenjuje od 30.05.2013. godine, doneo je izmene koje se odnose na obavezno socijalno osiguranje osnivača privrednog društva.

Sada osnivači, odnosno članovi privrednog društva doprinose plaćaju na dva načina, u zavisnosti od toga da li su zasnovali radni odnos u svom privrednom društvu:

– ako nisu zasnovali radni odnos u svom privrednom društvu, doprinose plaćaju na najnižu mesečnu osnnovicu za uplatu socijalnih doprinosa, pri čemu je obveznik uplate tih doprinosa za osnivača, privredno društvo, i

– ako su zasnovali radni odnos sa svojim društvom doprinose plaćaju na zaradu koju primaju.

Najvažnija izmena odnosi se ukidanje obveze plaćanja socijalnih doprinosa na oporezivu dobit privrednog društva po rešenju poreskog organa.

Na utvrđivanje obaveza za obavezno socijalno osiguranje osnivača primenjuju se sledeći propisi:

1. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, …… i 47/13) – Zakon o doprinosima,

2. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03 …62/13) – Zakon o PIO,

3. Zakon o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 107/05 …55/13),

4.Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 …88/10) – Zakon o zapošljavanju,

5. Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05 …32/13);

6. Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11), Zakon o postupku registracije („Sl. glasnik RS“, br. 99/11) i Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za refžgistraciju („Sl. glasnik RS“, br. 6/12).

U zavisnosti od statusa osnivača privrednog društva, u praksi možemo razlikovati sledeće slučajeve:

1. osnivač, odnosno član privrednog društva koji u njemu radi, a nije zasnovao radni odnos u svom privrednom društvu;

2. osnivač privrednog društva koji je zasnivao radni odnos u svom privrednom društvu;

3. osnivač privrednog društva koji u svom privrednom društvu radi a istovremeno je zaposlen kod drugog poslodavca;

4. osnivač više privrednih društava, odnosno osnivač privrednog društva koji je i osnivač radnje;

5. penzioner kao osnivač privrednog društva;

6. strano fizičko lice kao osnivač privrednog društva.

1. PLAĆANJE SOCIJALNIH DOPRINOSA ZA OSNIVAČA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS U SVOM PRIVREDNOM DRUŠTVU

 U skladu sa odredbama  članova 23. i 53., Zakonom o doprinosima, osnovica doprinosa za osnivača koji nije zasnovao  radni odnos u svom privrednom društvu je najniža mesečna osnovica, a obveznik obračuna i uplate socijalnih doprinosa je privredno društvo čiji je član.

Danom početka primene izmene Zakona, od 30.05.2013. prestaje obaveza plaćanja socijalnih doprinosa po rešenju Poreske uprave i počinje obaveza plaćanja socijalnih doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu od strane privrednog društva.

Privredno društvo za osnivača koji nije socijalno osiguran po drugom osnovu obračunava socijalne doprinose na najnižu mesečnu osnovicu i to po stopama od:

– doprinos na penzijsko i  invalidsko osiguranje po stopi od 24%;

– doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 12,3% i

– doprinos za slučaj nezaposlenosti po stopi od 1,5%.

Doprinosi se ulaćuju na sledeće račune:

840-721313843-74 – Doprinos za PIO;

840-721323843-47 – Doprinos za zdravszveno osiguranje;

840-721331843-06 – Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Za člana privrednog društva koji nije zasnovao radni odnos u svom društvu, a radno je angažovan i koji je socijalno osiguran po drugom osnovu (u radnom odnosu je kod drugog poslodavca, osiguran je kao preduzetnik ili je penzioner), na najnižu  propisanu osnovicu poslodavac obračunava sledeći doprinos:

1. Doprinos za PIO po stopi od 24%.

Novopropisani Obrazac PP OD-O je zbirna poreska prijava i ukoliko društvo ima članove koji plaćaju samo doprinos za PIO, podnose se dva obrasca PP OD-O, jedan za obveznike sva tri doprinosa, a drugi za obveznike doprinosa za PIO.

PRIMER: Privredno društvo MMD je za osnivača 15. avgusta uplatilo socijane doprinose na najnižu osnovicu.

Popunjen Obrazac PP OD-O 

Izmenom člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana uređeno je da se ne plaća porez na dohodak građana na uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje je društvo obavezno da plati.

Osnivači privrednog društva koji nisu zasnovali radni odnos u privrednom društvu, a plaćaju socijalne doprinose, nemaju sledeća prava: pravo na zaradu kao primanje zaposlenog, pravo na neoporezivu naknadu troškova prevoza, naknadu troškova službenog putovanja u zemlji i inostarnstvu, neoporezivu solidarnu pomoć i sve druge prinadležnosti iz radnog odnosa.

Ovi osnivači imaju pravo na prihode od kapitala (dividendu) kao učešće u dobiti privrednog društva.

2. OSNIVAČI PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJI SU ZASNOVALI RADNI ODNOS U SVOM PRIVREDNOM DRUŠTVU

Osnivači koji su zasnovali  radni odnos u svom privrednom društvu osiguranici su Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika samostalne delatnosti. Shodno tome doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na zaradu po odbitku.

Obračun poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zaradu, potpuno je isti kao i kod ostalih osiguranika zaposlenih, stim da se doprinos za PIO na teret zaposlenog i na teret poslodavca uplaćuje na račun  Fonda za PIO samostalne delatnosti broj 840-721314843-81 i da se prilikom obračuna doprinosa za osnivača podnosi poseban Obrazac PP OD.

Osnivači koji su osigurani kao zaposleni u svom privrednom društvu, imaju pravo na zaradu kao primanje zaposlenog lica u skladu sa Zakonom o radu i pravo na prihode od kapitala (dividendu) kao učešće u dobiti privrednog društva.

Takođe, imaju pravo na neoporezivi iznos svih naknada troškova (dnevniva za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu, naknade prevoza za dolazak i odlazak na posao, jednokratne novčane naknade, solidarnu pomoć i sve druge naknade kao zaposleni iz člana 17. Zakona o porezu na dohodak građana.

Osnivači koji su obavezno socijalno osigurani kao zaposleni u svom privrednom društvu, imaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja, kao i za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.

3. OSNIVAČ PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJI U SVOM PRIVREDNOM DRUŠTVU RADI A ISTOVREMENO JE ZAPOSLEN KOD DRUGOG POSLODAVCA

U slučaju da osnivač koji je radno angažovan u svom privrednom društvu, a istovremeno je zaposlen kod drugog poslodavca, mora da plaća doprinos za penzijsko i inavalidsko osiguranje.

Tu postoje dve mogućnosti:

1. obračun i uplata na najnižu mesečnu osnovicu,

2. obračun i uplata na ugovorenuz naknadu po ugovoru o dopunskom radu, kao direktor privrednog društva, stim da ukoliko je u ovom slučaju ugovorena naknada niža od najniže mesečne osnovice, doprinos za PIO obračunava se i plaća na najnižu mesečnu osnovicu.    

Uplata doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu vrši se u skladu sa članom 23. stav 1. Zakona o doprinosima, za osnivača koji je radno angažovan u svom privrednom društvu, a zaposlen kod drugog poslodavca, po stopi od 24%.

Obračunati doprinos za PIO uplaćuje se na uplatni račun 840-721313843-74. Privredno društvo popunjava i dostavlja poresku prijavu na Obrascu PP OD-O. Za ovog osnivača ne podnosi se prijava na osiguranje na Obrascu M, s obzirom na to da je on već prijavljen Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu radnog odnosa kod drugog poslodavca.  

Osnivači nemaju pravo na zaradu, kao i na neoporezivu naknadu troškova.

Uplata doprinosa za PIO  na ugovorenu naknadu po ugovoru o dopunskom radu. U ovom slučaju na ugovorenu naknadu plaća se porez po stopi  od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova, i doprinos za PIO po stopi od 24% na istu osnovicu, odnosno na najnižu mesečnu osnovicu ako je ugovorena naknada niža od najniže mesečne osnovice.

Za obračunati i plaćeni porez podnosi se Obrazac PP OPJ-6, a za obračunati i uplaćeni doprinos za PIO podnosi se Obrazac M-UN.

Uplatni računi su sledeći:

840-711191843-30 porez na dohodak po stopi od 20%;

840-721117843-60 za doprinos za PIO po stopi od 24%.

Ako se naknada za rad direktora ugovori u neto iznosu, preračun na bruto vrši se primenom sledećih formula:

1. Bruto = Neto/0,648, ukoliko je ugovorena naknada viša od najniže propisane osnovice;

2. Bruto = (Neto + SD)/0,86 ukoliko je ugovorena naknada niža od najniže propisane osnovice, gde je SD iznos doprinosa za PIO obračunat na najnižu propisanu osnovicu.

4. OSNIVAČI VIŠE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I OSNIVAČ PRIVREDNOG DRUŠTVA I RADNJE

Kada je jedno lice osnivač, više privrednih društava, a u svim ostalim je radno angažovan kao zastupnik, a u jednom od tih privrednih društava je zasnovao radni odnos kao osiguranik samostalne delatnosti (gde na zaradu plaća porez i sve socijalne doprinose) u svim drugim privrednim društvima (u kojima je zastupnik), plaća doprinos na PIO po stopi od 24% na najnižu osnovicu ili na ugovorenu naknadu po ugovoru o dopunskom radu.

Ako se plaća samo doprinos za PIO na najnižu osnovicu po stopi od 24%, uplata doprinosa vrši se na uplatni račun 840-721313843-74 i podnosi se Obrazac PP OD-O.

Ako je ugovorena naknada po ugovoru o dopunskom radu (sa pravima i obavezama direktora u skladu sa članom 48. Zakona o radu) uplatni računi su:

840-711191843-30 za porez po stopi od 20%, i

840-721315843-88 za doprinos za PIO po stopi od 24%.

Za obračunati i plaćeni porez i doprinos za PIO podnose se PP OPJ-6 i M-UN.

Kumulirana (za sve pojedinčne uplate) ukupna osnovica za uplatu socijalnih doprinosa ne može da bude viša od najviše godišnje osnovice za uplatu socijalnih doprinosa. U slučaju da je viša, obveznik ima pravo na povraćaj više plaćenih socijalnih doprinosa (postupak je regulisan Pravilnikom o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenih doprinosa za socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini „Služneni glasnik RS“, br. 100/04).

Lice koje je istovremeno osnivač privrednog društva i vlasnik radnje, od 01. jula 2013. godine, preduzetnik ima mogućnost da plaća socijalne doprinose na dva načina:

– na ličnu zaradu, ako je blagovremeno obavestio Poresku upravu da prelazi na obračun socijalnih doprinosa na zaradu i

– na neto prihod po rešenju Poreske uprave.

U svakom od ovih načina, preduzetnik je osiguranik samostalne delatnosti, a ako ima i privredno društvo u kojem je član i radno angažovan, obveznik je plaćanja doprinosa za PIO po stopi od 24% i to na tri načina:

1. u skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o doprinosima, na zaradu koja je utvrđena u ugovoru o radu koji je zaključio osnivač, odnosno član društva sa društvom i da ugovori zaradu na koju če plaćati porez na zarade od 10% i doprinos za PIO po stopi od 13% na teret zaposlenog i 11% na teret poslodavca. Tada se podnosi Obrazac PP OPJ i poseban PP OD, a uplata doprinosa na PIO vrši se na račun 840-721314843-81. U ovom slučaju se na zaradu ne plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, jer ih već plaća na ličnu zaradu preduzetnika.

2. u skladu sa članom 23. stav 1. Zakona o doprinosima, na najnižu mesečnu osnovicu za uplatu socijalnih doprinosa, obračunava se doprinos za PIO po stopi od 24%, koji se uplaćuje na račun 840-721313843-74 i podnosi se Obrazac PP OD-O.

3. u skladu sa članom 48. Zakona o radu, po ugovoru o dopunskom radu direktora, na ugovorenu naknadu koja ne može biti niža od najniže mesečne osnovice.

Uplatni računi su sledeći:

840-711191843-30 za porez po stopi od 20%, i

840-721315843-88 za doprinos za PIO po stopi od 24%.

Podnosi se Obrazac PP OPJ-6 i M-UN.

5. PENZIONERI KAO OSNIVAČI, ODNOSNO ČLANOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA

Penzioneri prema Zakonu o privrednim društvima mogu kao sva fizička lica da budu osnivači privrednog društva.

Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju, odredbom člana 121. je uređeno da korisnik starosne penzije koji se zaposli na teritoriji Republike, odnosno obavlja samostalnu delatnost po osnovu koje je obavezno osiguran, ima pravo po prestanku tog zaposlenja, na ponovno određivanje penzije, ako je bio u osiguranju najmanje godinu dana.   

Za vreme radnog angažovanja korisnik starosne penzije zadržava pravo na penziju, odnosno za period ponovnog osiguranja korisniku starosne penzije se ne obustavlja isplata penzije.

Korisnik starosne penzije – osnivač, ako nije u njemu radno angažovan (nije upisan u registar privrednih subjekata kao zastupnik privrednog društva) i nije zaposlen u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član, on nije obveznik socijalnih doprinosa, odnosno nije ispunjen uslov za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija, br. 414-00-31/2008-04 od 07.07.2008. godine, koje glasi:

Saglasno tome, „penzioner – osnivač privrednog društva koji u njemu ne radi u smislu odredaba člana 12. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, nema svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti u smislu navedene odredbe Zakona. Pri čemu se podrazumeva da u privrednom društvu postoji lice koje je u radnom odnosu ili se bavi poslovima zastupanja tog privrednog društva, odnosno ovlašćeno je za poslovođenje.“

Dakle, imajući u vidu navedenu odredbu Zakona i mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstvo finansija smatra da penzioner – osnivač privrednog društva koji u njemu ne radi (pod radom smatra se predstavljanje i zastupanje privrednog društva od strane njegovog osnivača, odnosno članova na osnovu upisa u registar nadležnog suda, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava), u smislu odredbe člana 12. stav 1. tačka 2) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i ne ostvaruje naknadu (ugovorenu naknadu) u smislu tačke 3) tog člana zakona, kao i koji nema svojstvo osiguranika samostalnih delatnosti u smislu navedenih odredaba tog zakona, nije obveznik plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje”.

U slučaju da se penzioner radno angažuje u privrednom društvu, zadržava pravo na penziju i u periodu ponovnog osiguranja korisniku starosne penzije se ne obustavlja isplata penzije.

Korisnik penzije nema svojstvo osiguranika pa kada se se ponovo uključi u obavezno osiguranje, mora da se prijavi na osiguranje fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalne delatnosti. Penzioner član društva ima mogućnost da plaća doprinos za PIO na dva načina:   

1. Osnivač privrednog društva – penzioner koji je radno angažovan u svom privrednom društvu, a nije zaključio ugovor o radu, privredno društvo dužno je da obračuna i uplati doprinos za PIO po stopi od 24% na najnižu mesečnu osnovicu za uplatu socijalnih doprinosa i podnese Obrazac PP OD-O.

2. . Osnivač privrednog društva – penzioner koji se zaposli (zasnuje radni odnos), u privrednom društvu, pored poreza na zaradu obračunava i plaća i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na zaradu, s tim da osnovica ne može biti manja od najniže mesečne osnovice i ne viša od najviše mesečne osnovice. Stopa doprinosa za PIO je 24%. Za osnivača – penzionera doprinos za PIO uplaćuje se na račun fonda samostalne delatnosti i prilikom uplate doprinosa podnosi se poseban obrazac PP-OD.

Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje zavisi od njegove odluke da li će koristiti zdravstveno osiguranje po osnovu penzije ili po osnovu novog zaposlenja, o čemu treba da da pismenu izjavu prilikom prijave na osiguranje.

Korisnik invalidske penzije može biti osnivač, odnosno član privrednog društva. Međutim, kako je odredbom člana 25. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, sticanje prava na invalidsku penziju uslovljeno potpunim gubitkom radne sposobnosti, u slučaju da korisnik invalidske penzije želi da se radno angažuje u svom privrednom društvu, treba da izađe na ponovnu ocenu radne sposobnosti. Ako lekarska komisija utvrdi da invalidnost i dalje postoji, ali da ne predstavlja smetnju za radno angažovanje korisnika invalidske penzije u svom privrednom društvu, nastaviće se sa isplatom invalidske penzije, a ako lekarska komisija utvrdi da invalidnost više ne postoji, osiguranik gubi ranije stečeno pravo na invalidsku penziju.

Ako se korisnik invalidske penzije radno angažuje u privrednom društvu čiji je osnivač, (bilo da zasnije radni odnos, bilo da bude imenovan za direktora društva, plaća sve doprinose za obavezno socijalno osiguranje u svemu i na način kao i korisnik starosne penzije koji je radno angažovan u svom privrednom društvu.

Korisniku porodične penzije kao osnivaču, odnosno članu privredno društva, odredbom člana 117. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji stekne svojstvo osiguranika,  se obustavlja isplata porodične penzije, a stavom 3. istog člana je uređeno da ako se isplata porodične penzije obustavi ili ako pravo koje pripada pojedinom članu porodice miruje, porodična penzija se ponovo ne određuje.

6. STRANI DRŽAVLJANIN  KAO OSNIVAČI, ODNOSNO ČLANOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA

1. Socijalno osiguranje stranaca – osnivača privrednog društva kada međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju nije zaključen, stranci su obveznici socijalnog osiguranja samostalnih delatnosti i bez obzira na to da li su u radnom odnosu ili su osigurani na najnižu mesečnu osnovicu. Ako strani osnivač zasnuje radni odnos, ili je postavljen za zastupnika, direktora ili drugo lice ovlašćeno za zastupanje društva, obaveze za doprinose i porez su iste kao i kod domaćih državljana.

2. Socijalno osiguranje stranaca – osnivača privrednog društva kada je zaključen  međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju

Lica koja su osnivači privrednog društva u Srbiji i koja su radno angažovana u tom privrednom društvu, a osigurana su po osnovu zaposlenja u jednoj od država sa kojom Republika Srbija ima potpisan ugovor, nisu obavezno socijalno osigurana na penzijsko i invalidsko osiguranje u Srbiji, i nisu obveznici uplate doprinosa za PIO, uz uslov da o svom obaveznom osiguranju u drugoj državi podnesu odgovarajući dokaz (potvrdu o obaveznom osiguranju nadležnog organa druge države).

Isto se odnosi i na zdravstveno osiguranje i na osiguranje od nezaposlenosti.

Spisak i tekst svih sporazuma o socijalnom osiguranju koje je Srbija zaključila sa drugim državama, nalazi se na internet stranici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike www.minrzs.gov.rs   

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović