ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA OD FIZIČKOG LICA

Poslednje izmene Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/2001, 47/2013 i 48/2013), koje su stupile na snagu 30.maja 2013. godine, donele su sledeće izmene:

  Izmenjen je poreski tretman prihoda od izdavanja sopstvenih nepokretnosti u smislu da ulaze u predmet oporezivanja prihodom od kapitala u skladu sa članom 61. Zakona;

– Prihod od izdavanja nepokretnosti u podzakup smatra se drugim prihodom koji se oporezuje u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 15) Zakona;

– Izmenama Pravilnika o porezima koji je stupio na  snagu 13. jula 2013. godine, propisano je da da se prihodi od izdavanja u zakup nepokretnosti iskazuju na obrascu PP OPJ-3, koji je za te potrebe izmjenjen, a ne na obrascu PP OPJ-4.

– U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđuvanje poreza na prihode građana, ukunut je  Obrazac PPDG-2 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode nepokretnosti.    

U nedostatku sopstvenog poslovnog prostora, većina preduzetnika i privrednih društava prinuđena je da obavlja delatnost u iznajmljenom prostoru. Ugovor o zakupu često se zaključuje sa fizičkim licem kao zakupodavcem. Jedno od najčešćih pitanja, i nejasnoća kod obe ugovorne strane je:  ko plaća porez na zakup? Prema članu  članu 99. i 101. Zakona, zakupac – poreski platac  obračunava  i plaća porez na zakup, i to u momentu kada plaća zakupninu. Tom prilikom popunjava i dostavlja Poreskoj Upravi Obrazac  PP OPJ-3.

Zakup nepokretnosti je specifičan vid ugovora, kojim se zakupodavac obavezuje da zakupoprimcu preda određenu nepokretnost na upotrebu, a ovaj se obavezuje da mu za to plaća određenu zakupninu. Ugovore o korišćenju poslovnog prostora po osnovu zakupa, nije obavezno overavati u suda ili u opštini, kao što je to slučaj sa ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović