PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU


 

(„Sl. glasnik RS“, br. 74/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se:

1) način i postupak podnošenja i evidentiranja, sadržina poreske prijave za porez i doprinose koji se plaćaju po odbitku za isplate prihoda fizičkim licima (u daljem tekstu: porez po odbitku), kao i način plaćanja poreza po odbitku na jedinstveni uplatni račun, koja se podnosi na Obrascu PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) način i postupak podnošenja i evidentiranja, sadržina poreske prijave za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine i za koje su podnete propisane poreske prijave Poreskoj upravi, kao i način plaćanja poreza po odbitku na propisane uplatne račune javnih prihoda, koja se podnosi na Obrascu PP-PD S – Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) sadržina potvrde o plaćenom porezu po odbitku koja se izdaje na Obrascu PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20___ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima kao izveštaj koji se podnosi Poreskoj upravi (u daljem tekstu: pojedinačna poreska prijava) sadrži:

1) zbirne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za sve primaoce prihoda;

2) pojedinačne podatke o obračunatom porezu po odbitku od strane jednog poreskog placa za svakog primaoca prihoda.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović