UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA

(„Sl. glasnik RS“, br. 86/2010 i 61/2013)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom uređuju se posebni uslovi za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM) u periodu važenja Rezolucije Saveta bezbednosti broj 1244.

Član 2

Strana roba koja je stavljena u slobodan promet na teritoriji Republike Srbije van APKM i roba domaćeg porekla ima status domaće robe i nije predmet regulisanja ove uredbe, osim u delu koji se odnosi na obavezu prijavljivanja te robe nadležnom organu na carinskom kontrolnom punktu.

Roba domaćeg porekla u smislu ove uredbe je roba koja je u potpunosti dobijena ili proizvedena na teritoriji Republike Srbije van APKM, odnosno čija je vrednost u procesu proizvodnje na teritoriji Republike Srbije van APKM uvećana najmanje za 51%, kao i roba koja je u potpunosti dobijena ili proizvedena na teritoriji APKM, odnosno čija je vrednost u procesu proizvodnje na teritoriji APKM uvećana najmanje za 51%, a koja je predmet trgovine između Republike Srbije van APKM i APKM.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović