• Home
  • Blog
  • Modeli
4

PRAVILNIK SA NAJNOVIJIM OBRASCIMA PP OPJ, PP OPJ-1,PP OPJ-2,PP OPJ-3,PP OPJ-4,PP OPJ-5,PP OPJ-6,PP OPJ-7,PP OPJ-8

PRAVILNIK
O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I EVIDENTIRANJA POREZA PO ODBITKU I O SADRŽINI ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU

 („Sl. glasnik RS“, br. 137/2004, 82/2006 i 61/2013)

 1. Uvodne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i sadržina zbirne poreske prijave (u daljem tekstu: poreska prijava) o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku.

Član 2

Isplatilac zarada i drugih primanja zaposlenih (u daljem tekstu: zarada) i ostalih vrsta prihoda, na koje se prema članu 99. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13 i 48/13 – ispravka – u daljem tekstu: Zakon) plaća porez po odbitku, utvrđuje, plaća i evidentira porez po odbitku na način propisan ovim pravilnikom.

2. Utvrđivanje poreza po odbitku

Član 3

Isplatilac zarada i ostalih prihoda iz člana 2. ovog pravilnika (u daljem tekstu: isplatilac) utvrđuje porez po odbitku prilikom svake isplate zarada zaposlenima, odnosno ostalih prihoda na koja se plaća porez po odbitku.

Član 4

Porez po odbitku utvrđuje se primenom propisanih stopa na osnovice utvrđene u skladu sa zakonom, i to na:

1) zarade iz čl. 13-14b Zakona:

(1)

isplaćene zarade koje se ostvaruju po osnovu radnog odnosa u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose,

(2)

ostvarena primanja zaposlenih u obliku bonova, novčanih potvrda, robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem,

(3)

primanja koja zaposleni u vezi sa radom kod poslodavca ostvari od s poslodavcem povezanog lica,

(4)

hartije od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, koje zaposleni dobije od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica, odnosno hartije od vrednosti koje zaposleni dobije na osnovu pravila nagrađivanja (opcije na akcije i dr.) od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica,

(5)

ugovorenu naknadu i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja;

(6)

ugovorenu naknadu i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja.

2) primanja zaposlenih iz člana 18. Zakona – na isplaćena primanja iznad propisanog neoporezivog iznosa;

3) prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine iz čl. 52-53. Zakona – na oporezivi prihod iz člana 55. Zakona;

4) prihode od kapitala iz člana 61. Zakona – na oporezivi prihod iz člana 63. Zakona;

5) (brisana)

6) prihode od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. Zakona – na oporezivi prihod utvrđen u skladu sa tim članom;

7) prihode od igara na sreću iz člana 83. Zakona – na svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću, oporeziv po tom članu;

8) prihode od osiguranja lica iz člana 84. Zakona – na vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica, oporezive po tom članu;

9) prihode sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona – na oporezivi prihod utvrđen u skladu sa tim članom;

10) druge prihode iz člana 85. Zakona – na oporezivi prihod utvrđen u skladu sa tim članom.

Primanja iz stava 1. tačka 1) podtač. (2), (3) i (4) i tačke 2) ovog člana uvećavaju se za pripadajući porez i doprinose koje iz zarade plaća zaposleni.

3. Obračun i plaćanje poreza po odbitku

Član 5

Za svaku isplatu zarada, odnosno ostalih prihoda na koje se obračunava i plaća porez po odbitku, isplatilac podnosi Poreskoj upravi poresku prijavu koja sadrži informacije o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku, sa nazivom i brojem uplatnog računa javnih prihoda na koji je taj porez uplaćen.

Kada isplatilac vrši isplatu primanja iz člana 18. Zakona zaposlenima, ostalih prihoda, odnosno drugih prihoda do visine propisanog neoporezivog iznosa, nije dužan da podnosi poresku prijavu.

Član 6

Poreske prijave iz člana 5. ovog pravilnika podnose se na propisanim obrascima, i to:

1) PP OPJ – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade;

2) PP OPJ-1 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz člana 18. Zakona iznad neoporezivog iznosa;

3) PP OPJ-2 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine;

4) PP OPJ-3 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala;

5) PP OPJ-4 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari;

6) PP OPJ-5 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobitke od igara na sreću i na prihode od osiguranja lica;

7) PP OPJ-6 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode (ugovor o delu, dopunski rad, trgovinsko zastupanje, primanja članova organa uprave, naknada poslanicima i odbornicima, naknada po osnovu poslova odbrane i zaštite, primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača i druga primanja);

8) PP OPJ-7 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode (prihodi članova učeničke zadruge, prihodi članova omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju i prihodi od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja);

9) PP OPJ-8 – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode – primanja iznad neoporezivog iznosa (stipendije i krediti učenika i studenata, hranarine sportista amatera, pomoć za slučaj smrti, putni troškovi i druga primanja koja po prirodi predstavljaju naknadu troškova).

Uz poresku prijavu PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7 i PP OPJ-8 podnosi se i specifikacija uplate poreza prema opštinama, koja čine sastavni deo te prijave, na obrascu Specifikacija uz poresku prijavu ________.

Obrasci poreskih prijava iz stava 1. ovog člana i obrazac specifikacije iz stava 2. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

U poreske prijave i specifikaciju iz st. 1 i 2. ovog člana, novčani iznosi unose se u dinarima bez decimala, a podaci o broju zaposlenih u celom broju.

Član 7

U obrascima poreskih prijava iz člana 6. stav 1. tač. 3), 7) i 8) ovog pravilnika, iskazuju se i podaci o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), koji se, u skladu sa zakonom, obračunavaju i plaćaju istovremeno sa isplatom odgovarajućih prihoda i obračunom i plaćanjem poreza po odbitku, iskazanim u tim poreskim prijavama.

Član 8

Isplatilac zarada i ostalih prihoda dostavlja poresku prijavu Poreskoj upravi u roku koji je propisan zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

3.1. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ

Član 9

U obrazac poreske prijave PP OPJ, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) u delu I – Zarada i druga primanja zaposlenih, unosi se:

(1) pod red. br. 1 – isplaćena zarada zaposlenima u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, izuzev zarade koja se iskazuje pod red. br. 2; u koloni 3 unosi se broj zaposlenih kojima se isplaćuje ta zarada, a u koloni 4 iznos isplaćene zarade;

(2) pod red. br. 2, u koloni 4 – iznos zarade na koji se ne plaća porez, kao zbir iznosa sa red. br. 2.1, 2.2. i 2.3;

– pod red. br. 2.1 – iznos od 11.000 dinara (koji se usklađuje saglasno članu 12a Zakona) za koji se umanjuje mesečni iznos zarade, na koji se ne plaća porez na zarade u skladu sa članom 15a stav 2. Zakona;

– pod red. br. 2.2 – premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, na koje se ne plaća porez u skladu sa članom 21a Zakona, i to: u koloni 3 – broj zaposlenih koji ostvaruju poresko oslobođenje, a u koloni 4 – iznos zarade na koji se ne plaća porez;

– pod red. br. 2.3 – zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na koju se ne plaća porez u skladu sa članom 21. Zakona, i to: u koloni 3 – broj zaposlenih osoba sa invaliditetom koji ostvaruju poresko oslobođenje, a u koloni 4 – iznos zarade na koji se ne plaća porez;

(3) pod red. br. 3, u koloni 4 – oporezivi iznos zarade (osnovica poreza), kao razlika između iznosa sa red. br. 1. i 2;

(4) pod red. br. 4 – ostvarena primanja zaposlenih u obliku bonova, novčanih potvrda, robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem; primanja koja zaposleni u vezi sa radom kod poslodavca ostvari od s poslodavcem povezanog lica; hartije od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, koje zaposleni dobije od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica, kao i hartije od vrednosti koje zaposleni dobije na osnovu pravila nagrađivanja (opcije na akcije i dr.) od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica, uvećana za pripadajući porez i doprinose koje plaća zaposleni, u skladu sa čl. 14-14b Zakona; i to: u koloni 3 – broj zaposlenih koji ostvaruju ta primanja, a u koloni 4 – iznos tih primanja koji čini osnovicu poreza;

(5) pod red. br. 5, u koloni 4 – iznos poreza na zarade zaposlenih, obračunat primenom propisane stope na poresku osnovicu koju čini zbir iznosa sa red. br. 3. i 4;

(6) pod red. br. 6 – iznos umanjenja obračunatog poreza sa red. br. 5. po osnovu novozaposlenih radnika u skladu sa čl. 21v, 21g i 21d Zakona, i to: u koloni 3 – ukupan broj novozaposlenih radnika za koje poslodavac ostvaruje umanjenje obračunatog poreza, a u koloni 4 – ukupan iznos umanjenja obračunatog poreza;

– pod red. br. 6.1, u koloni 3 – broj novozaposlenih pripravnika i lica mlađih od 30 godina za koje poslodavac ostvaruje umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 21v Zakona, a u koloni 4 – iznos umanjenja obračunatog poreza;

– pod red. br. 6.2, u koloni 3 – broj novozaposlenih lica sa invaliditetom za koje poslodavac ostvaruje umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 21g Zakona, a u koloni 4 – iznos umanjenja obračunatog poreza;

– pod red. br. 6.3, u koloni 3 – broj novozaposlenih lica starijih od 45 godina za koje poslodavac ostvaruje umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 21d Zakona, a u koloni 4 – iznos umanjenja obračunatog poreza;

(7) pod red. br. 7 – iznos poreza na zarade koji je plaćen u drugoj državi na ostvareni prihod sa red. br. 1, ako je dokumentovan odgovarajućom potvrdom nadležnog organa druge države;

(8) pod red. br. 8 – plaćeni porez na zarade zaposlenih, kao razlika između iznosa sa red. br. 5, 6. i 7;

2) u delu II – Ugovorena naknada i druga primanja za privremene i povremene poslove, unosi se:

(1) pod red. br. 9 – zarada – ugovorena naknada i druga primanja ostvarena obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, koja imaju tretman zarade u skladu sa članom 13. stav 2. Zakona, i to: u koloni 3 – broj angažovanih lica kojima se isplaćuje ugovorena naknada i druga primanja, a u koloni 4 – iznos isplaćene ugovorene naknade i drugih primanja;

(2) pod red. br. 10, u koloni 4 – iznos plaćenog poreza na zarade za privremene i povremene poslove, obračunat primenom propisane stope na osnovicu poreza koju čini iznos sa red. br. 9;

3) u delu III – Lična zarada preduzetnika, unosi se:

(1) pod red. br. 11 – iznos isplaćene lične zarade preduzetnika iz člana 13. stav 3. Zakona;

(2) pod red. br. 12 – iznos lične zarade oslobođen plaćanja poreza, kao zbir iznosa sa red. br. 12.1. i 12.2;

– pod red. br. 12.1 – iznos od 11.000 dinara (koji se usklađuje saglasno članu 12a Zakona) za koji se umanjuje mesečni iznos lične zarade, na koji se ne plaća porez na zarade u skladu sa članom 15a stav 2. Zakona;

– pod red. br. 12.2 – premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, na koje se ne plaća porez u skladu sa članom 21a Zakona;

(3) pod red. br. 13 – oporezivi iznos lične zarade (osnovica poreza), kao razlika između iznosa sa red. br. 11. i 12;

(4) pod red. br. 14 – iznos poreza na ličnu zaradu preduzetnika, obračunat primenom propisane stope na poresku osnovicu koju čini iznos sa red. br. 13;

4) u delu IV – Ukupno plaćeni porez, unosi se pod red. br. 15, u koloni 4 – iznos ukupno plaćenog poreza na zarade, kao zbir iznosa sa red. br. 8, 10. i 14.

3.2. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-1

Član 10

U obrazac poreske prijave PP OPJ-1, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) u koloni 3 – broj zaposlenih kojima vrši isplatu primanja iz kolone 2;

2) u koloni 4 – ukupan neoporezivi iznos primanja po Zakonu, koji je prethodno utvrđen pojedinačno u zavisnosti od visine prava za sva lica iz kolone 3;

3) u koloni 5 – prethodno izvršene isplate po istom osnovu, po vrstama primanja iz kolone 2;

4) u koloni 6 – iznos primanja koja se isplaćuju po vrstama primanja iz kolone 2;

5) u koloni 7 – zbir iznosa iz kol. 5 i 6;

6) u koloni 8 – razlika između iznosa u kol. 7 i 4, a najviše do iznosa u koloni 6;

7) u koloni 9 – iznos primanja koji se isplaćuju iz kolone 8 uvećan za pripadajući porez i doprinose koje plaća zaposleni (poreska osnovica);

8) u koloni 10 – iznos poreza na zarade, obračunat primenom propisane stope poreza na poresku osnovicu iz kolone 9.

3.3. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-2

Član 11

U obrazac poreske prijave PP OPJ-2, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) pod red. br. 1. – ugovoreni prihod od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine iz čl. 52-53. Zakona, koji u sebi sadrži porez i doprinose koje plaća primalac prihoda;

2) pod red. br. 2. – iznos troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, utvrđen u skladu sa čl. 56. i 57. Zakona;

3) pod red. br. 3. – oporezivi prihod koji čini razlika između prihoda sa red. br. 1. i iznosa troškova sa red. br. 2;

4) pod red. br. 4. – iznos poreza na dohodak građana na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, obračunat primenom propisane stope poreza na oporezivi prihod sa red. br. 3;

5) pod red. br. 5. – iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: doprinos za PIO) na teret primaoca prihoda, obračunat primenom propisane stope doprinosa na oporezivi prihod sa red. br. 3;

6) pod red. br. 6. – iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret primaoca prihoda, u slučaju kad se po zakonu plaća po ovom osnovu, obračunat primenom propisane stope doprinosa na oporezivi prihod sa red. br. 3;

7) pod red. br. 7. – iznos za isplatu, kao razlika između prihoda sa red. br. 1. i zbira iznosa obračunatog poreza i doprinosa sa red. br. 4-6.

U koloni 4 – Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 4-6.

3.4. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-3

Član 12

U obrazac poreske prijave PP OPJ-3, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) u delu I – Prihodi od kapitala – kamata, u koloni 3, unosi se:

(1) pod red. br. 1 – oporezivi prihod – ostvarena kamata;

(2) pod red. br. 2 – iznos poreza na prihode od kapitala, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod – ostvarenu kamatu sa red. br. 1;

(3) pod red. br. 3 – iznos za isplatu, kao razlika između iznosa sa red. br. 1. i 2;

2) u delu II – Prihodi od kapitala – dividenda, učešće u dobiti, prihodi od izdavanja sopstvenih nepokretnosti i prihodi od investicione jedinice, unosi se:

(1) pod red. br. 4 – dividenda i učešće u dobiti, u koloni 3 unosi se:

– pod red. br. 4.1 – iznos dividende i učešća u dobiti koji se isplaćuju, odnosno raspodeljuju;

– pod red. br. 4.2 – iznos umanjenja prihoda od dividende na koji se ne plaća porez u skladu sa članom 61a Zakona;

– pod red. br. 4.3 – iznos dividende i učešća u dobiti koji se oporezuje, kao razlika između iznosa sa red. br. 4.1. i 4.2;

– pod red. br. 4.4 – oporezivi prihod, utvrđen u skladu sa članom 63. stav 1. Zakona;

– pod red. br. 4.5 – iznos poreza na prihode od kapitala, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 4.4;

– pod red. br. 4.6 – iznos za isplatu, kao razlika između iznosa sa red. br. 4.1. i 4.5;

(2) pod red. br. 5 – prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti, u koloni 3 unosi se:

– pod. red. br. 5.1 – iznos prihoda koji čini ugovorena zakupnina od davanja u zakup sopstvenih nepokretnosti, koja u sebi sadrži porez na dohodak građana, u skladu sa članom 61. stav 3. Zakona;

– pod red. br. 5.2 – iznos troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda (propisani normirani ili dokazani stvarni troškovi), utvrđen u skladu sa članom 63. st. 3. i 4. Zakona;

(3) pod red. br. 5.3 – oporezivi prihod, kao razlika između prihoda sa red. br. 5.1. i iznosa troškova sa red. br. 5.2;

(4) pod red. br. 5. 4 – iznos poreza na dohodak građana na prihode od kapitala, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 5.3;

(5) pod red. br. 5. 5 – iznos za isplatu, kao razlika između prihoda sa red. br. 5.1. i iznosa poreza sa red. br. 5. 4;

(6) pod red. br. 6 – prihod (prinos) od investicione jedinice, u koloni 3 unosi se:

– pod red. br. 6.1 – iznos prihoda od investicione jedinice po osnovu srazmernog dela koji se isplaćuje, odnosno raspodeljuje;

– pod red. br. 6.2 – oporezivi prihod, utvrđen u skladu sa članom 63. stav 1. Zakona;

– pod red. br. 6.3 – iznos poreza na prihode od kapitala, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 6.2;

– pod red. br. 6.4 – iznos za isplatu, kao razlika između iznosa sa red. br. 6.1. i 6.3;

3) u delu III – Ukupno obračunat i plaćen porez na prihode od kapitala, u koloni 3 – unosi se iznos ukupno obračunatog i plaćenog poreza na prihode od kapitala po osnovu kamate, dividende, učešća u dobiti, prihoda od izdavanja sopstvenih nepokretnosti i prihoda od investicione jedinice, kao zbir iznosa poreza sa red. br. 2, 4.5, 5.4. i 6.3.

U koloni 4 – Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 2. 4.5, 5.4. i 6.3.

3.5. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-4

Član 13

U obrazac poreske prijave PP OPJ-4, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) pod red. br. 1 – prihod koji čini ugovorena zakupnina od davanja u zakup pokretnih stvari, koja u sebi sadrži porez na dohodak građana;

2) pod red. br. 2 – iznos troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda (propisani normirani ili dokazani stvarni troškovi);

3) pod red. br. 3 – oporezivi prihod, kao razlika između prihoda sa red. br. 1. i iznosa troškova sa red. br. 2;

4) pod red. br. 4 – iznos poreza na dohodak građana na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 3;

5) pod red. br. 5 – iznos za isplatu, kao razlika između prihoda sa red. br. 1. i iznosa poreza sa red. br. 4.

U koloni 4 – Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 4.

3.6. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-5

Član 14

U obrazac poreske prijave PP OPJ-5, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) u delu I – Dobici od igara na sreću, u koloni 3 unosi se:

(1) pod red. br 1 – ostvareni dobitak od igara na sreću; ne unosi se ostvareni dobitak koji je izuzet, odnosno oslobođen od plaćanja poreza (član 83. stav 5. tačka 2) Zakona);

(2) pod red. br. 2 – iznos dobitka od igara na sreću na koji se ne plaća porez u skladu sa članom 83. stav 5. tačka 1) i stav 6 Zakona;

(3) pod red. br. 3 – poreska osnovica – oporezivi prihod, kao razlika između iznosa dobitka sa red. br. 1. i iznosa poreskog oslobođenja sa red. br. 2;

(4) pod red. br. 4 – iznos poreza na dohodak građana na dobitke od igara na sreću, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 3;

(5) pod red. br. 5 – iznos za isplatu, kao razlika između ostvarenog dobitka sa red. br. 1. i iznosa obračunatog poreza sa red. br. 4;

2) U delu II – Prihodi od osiguranja lica, u koloni 3 unosi se:

(1) pod red. br. 6 – ostvarena naknada;

(2) pod red. br. 7 – iznos uplaćenih premija, odnosno sredstava uloženih u kupovinu anuiteta, iz člana 84. st. 2. i 3. Zakona;

(3) pod red. br. 8 – oporezivi prihod, kao razlika između ostvarene naknade sa red. br. 6. i iznosa premija, odnosno sredstava uloženih u kupovinu anuiteta sa red. br. 7;

(4) pod red. br. 9 – iznos poreza na dohodak građana na prihod od osiguranja lica, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 8;

(5) pod red. br. 10 – iznos za isplatu, kao razlika između ostvarene naknade sa red. br. 6. i obračunatog poreza sa red. br. 9.

U koloni 4 – Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 4. i 9.

3.7. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-6

Član 15

U obrazac poreske prijave PP OPJ-6, u koloni 3 isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) pod red. br. 1. – prihodi koje čini ugovorena naknada ili prihod po drugom osnovu iz člana 84a i člana 85. stav 1. tač. 1), 3) – 9) Zakona – osim prihoda po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja, tač. 10) i 12) – osim naknade troškova po osnovu službenog putovanja iz stava 5. tog člana, i tač. 13) – 16), a koji u sebi sadrže porez na dohodak građana i doprinose ako po osnovu tih prihoda postoji obaveza plaćanja doprinosa, kao i drugi prihodi po osnovu kojih se plaća porez na dohodak građana i doprinosi ako po osnovu tih prihoda postoji obaveza plaćanja doprinosa;

2) pod red. br. 2. – iznos normiranih troškova koji se dobija primenom propisanog procenta normiranih troškova na prihod sa red. br. 1, odnosno iznos plaćene zakupnine u slučaju izdavanja nepokretnosti u podzakup iz člana 85. stav 1. tačka 15) Zakona;

3) pod red. br. 3. – oporezivi prihod, kao razlika između prihoda sa red. br. 1. i iznosa normiranih troškova sa red. br. 2;

4) pod red. br. 4. – iznos poreza na dohodak građana, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 3;

5) pod red. br. 5. – iznos doprinosa za PIO na teret primaoca prihoda, kada se u skladu sa propisima plaća taj doprinos, obračunat primenom propisane stope doprinosa na oporezivi prihod sa red. br. 3;

6) pod red. br. 6. – iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret primaoca prihoda, u slučaju kad se po zakonu plaća po ovom osnovu, obračunat primenom propisane stope doprinosa na oporezivi prihod sa red. br. 3;

7) pod red. br. 7. – iznos za isplatu, kao razlika između prihoda sa red. br. 1. i zbira iznosa obračunatog poreza i doprinosa sa red. br. 4-6;

8) pod red. br. 8. – iznos doprinosa za PIO za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti na teret isplatioca prihoda, kada se u skladu sa zakonom plaća samo taj doprinos, obračunat primenom propisane stope na ugovorenu naknadu sa red. br. 1. odnosno na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa ako je ugovorena naknada niža od te osnovice;

9) pod red. br. 9. – iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti na teret isplatioca prihoda, kada se u skladu sa zakonom plaća samo taj doprinos, obračunat primenom propisane stope na ugovorenu naknadu sa red. br. 1. odnosno na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa ako je ugovorena naknada niža od te osnovice.

U koloni 4 – Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 4, i na red. br. 5, 6, 8. i 9, u zavisnosti od toga koji doprinosi se obračunavaju i plaćaju.

3.8. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-7

Član 16

U obrazac poreske prijave PP OPJ-7, u koloni 3 isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) pod red. br. 1. – prihod (ugovorena naknada) iz člana 85. stav 1. tačka 2) i tačka 9) – prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja, u vezi sa stavom 8. ovog člana Zakona, koji u sebi sadrži porez na dohodak građana i doprinos ako po osnovu tih prihoda postoji obaveza plaćanja doprinosa;

2) pod red. br. 2. – iznos normiranih troškova koji se dobija primenom propisanog procenta normiranih troškova na prihod sa red. br. 1;

3) pod red. br. 3. – oporezivi prihod, kao razlika između prihoda sa red. br. 1. i iznosa normiranih troškova sa red. br. 2;

4) pod red. br. 4. – porez na dohodak građana, obračunat primenom propisane stope na oporezivi prihod sa red. br. 3;

5) pod red. br. 5. – iznos umanjenja obračunatog poreza koji se dobija primenom zakonom propisanog procenta umanjenja na iznos obračunatog poreza sa red. br. 4;

6) pod red. br. 6. – iznos poreza za uplatu, kao razlika obračunatog poreza sa red. br. 4. i iznosa umanjenja poreza sa red. br. 5;

7) pod red. br. 7. – iznos doprinosa za PIO koji se plaća na teret primaoca prihoda, kada se u skladu sa zakonom plaća taj doprinos, obračunat primenom propisane stope doprinosa na oporezivi prihod sa red. br. 3;

8) pod red. br. 8. – iznos za isplatu, kao razlika iznosa prihoda sa red. br. 1 i poreza za uplatu sa red. br. 6. i doprinosa za PIO sa red. br. 7, osim za prihode članova učeničke, omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju, gde se iznos za isplatu umanjuje i za iznos članskog doprinosa, utvrđenog u skladu sa zakonom koji uređuje zadruge i propisima donetim na osnovu tog zakona;

9) pod red. br. 9. – iznos doprinosa za PIO za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti koji se plaća na teret isplatioca prihoda, kada se u skladu sa zakonom plaća taj doprinos (na prihode članova zadruge), obračunat primenom propisane stope na ugovorenu naknadu sa red. br. 1, odnosno na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa ako je ugovorena naknada niža od te osnovice;

10) pod red. br. 10. – iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti koji se plaća na teret isplatioca prihoda, kada se u skladu sa zakonom plaća taj doprinos (na prihode članova zadruge), obračunat primenom propisane stope na ugovorenu naknadu sa red. br. 1, odnosno na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, ako je ugovorena naknada niža od te osnovice.

U koloni 4 – Uplatni račun, podaci se unose na red. br. 4, i na red. br. 7-9. ako se plaćaju doprinosi, u zavisnosti od toga koji doprinosi se obračunavaju i plaćaju.

3.9. Sastavljanje poreske prijave PP OPJ-8

Član 17

U obrazac poreske prijave PP OPJ-8, isplatilac unosi podatke na sledeći način:

1) pod red. br. 1. – broj lica kojima se isplaćuju primanja iznad neoporezivog iznosa iz člana 9. Zakona ili iz člana 85. stav 5. Zakona;

2) pod red. br. 2. – ukupan iznos primanja koja se isplaćuju licima sa red. br. 1;

3) pod red. br. 3. – ukupan neoporezivi iznos primanja po Zakonu, koji je prethodno utvrđen pojedinačno u zavisnosti od visine prava za sva lica sa red. br. 1;

4) pod red. br. 4. – iznos primanja koja se oporezuju, koji u sebi ne sadrže porez na dohodak građana, kao razlika iznosa sa red. br. 2. i iznosa sa red. br. 3;

5) pod red. br. 5. – iznos primanja koja se oporezuju sa sadržanim porezom na dohodak građana;

6) pod red. br. 6. – iznos normiranih troškova koji se dobija primenom propisanog procenta normiranih troškova na iznos sa red. br. 5;

7) pod red. br. 7. – oporezivi iznos primanja, kao razlika iznosa sa red. br. 5. i 6;

8) pod red. br. 8. – iznos poreza na dohodak građana, obračunat primenom propisane stope na oporezivi iznos primanja sa red. br. 7;

9) pod red. br. 9. – iznos za isplatu, kao razlika između zbira iznosa primanja sa red. br. 3. i 5. i iznosa poreza sa red. br. 8.

4. Sastavljanje specifikacije uz poresku prijavu

Član 18

U obrazac specifikacije, koja se podnosi uz poresku prijavu u skladu sa članom 6. stav 2. ovog pravilnika, isplatilac unosi podatke o uplati poreza na dohodak građana (iskazanog u poreskoj prijavi) prema opštini.

U nazivu obrasca specifikacije iz stava 1. ovog člana, unosi se skraćeni naziv poreske prijave uz koju se podnosi specifikacija, i to: PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7 ili PP OPJ-8, uz oznaku PIB-a isplatioca prihoda;

U obrazac specifikacije iz stava 1. ovog člana, unose se sledeći podaci:

1) u koloni 2 – šifra opštine na čijoj teritoriji zaposleni, odnosno drugi primalac prihoda ima prebivalište, odnosno boravište – prema kojoj je usmerena uplata poreza na dohodak građana;

2) u koloni 3 – naziv opštine iz kolone 2;

3) u koloni 4 – iznos poreza na dohodak građana koji je usmeren prema opštini iz kolone 2.

U obrazac specifikacije koja se podnosi uz poresku prijavu PP OPJ-5 iskazuje se samo porez na dohodak građana na prihode od osiguranja lica.

U specifikaciji koja se podnosi uz poresku prijavu, iznos poreza, iskazan pod Ukupno mora biti jednak iznosu poreza koji je iskazan na odgovarajućem rednom broju u poreskoj prijavi, i to u: PP OPJ na red. br. 12; PP OPJ-1 na red br. 8; PP OPJ-4 na red. br. 11; PP OPJ-5 na red. br. 7; PP OPJ-6 na red. br. 4; PP OPJ-7 na red. br. 6; PP OPJ-8 na red. br. 8.

5. Evidentiranje poreza po odbitku

Član 19

Obračunati i plaćeni porez po odbitku na zarade, odnosno ostale prihode sa pripadajućim doprinosima, isplatilac evidentira za svakog primaoca prihoda pojedinačno, uz lične podatke o primaocima prihoda, radi podnošenja pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju i podzakonskim propisom kojim je uređena sadržina pojedinačne poreske prijave.

6. Završne odredbe

Član 20

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini poreskih prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 90/2002, 76/2003 i 96/2004).

Član 21

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku

(„Sl. glasnik RS“, br. 61/2013)

Član 14

Preduzetnici koji su započeli, odnosno započnu obavljanje samostalne delatnosti u periodu od 1. jula do 31. decembra 2013. godine i opredele se da isplaćuju ličnu zaradu kao svoje mesečno lično primanje, o tome pisanim putem obaveštavaju nadležni poreski organ, najkasnije u roku za podnošenje poreske prijave u skladu sa članom 94. stav 1. Zakona.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o poreskom obvezniku, i to: ime i prezime preduzetnika, JMBG, PIB radnje, matični broj i sedište radnje, kao i mesec počev od kojeg isplaćuje ličnu zaradu kao svoje mesečno lično primanje.

Član 15

Preduzetnik koji se opredelio da isplaćuje ličnu zaradu kao svoje mesečno lično primanje utvrđuje poresku obavezu samooporezivanjem zaključno za poslednji mesec poreskog perioda u kome obavlja delatnost.

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

PP OPJ

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca ___________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

Uplatni račun poreza na zarade:

_____________________

PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM
I PLAĆENOM POREZU NA ZARADE

za mesec ______________ (redni broj isplate ___) 20__. godine

Isplata izvršena: ____________ 20__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.

OPIS

Broj zaposl./
angaž. lica

Iznos

1

2

3

4

I

ZARADA I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH

 

 

1.

Isplaćena zarada zaposlenima – osnovica poreza (član 13. stav 1. Zakona)

2.

Iznos zarade oslobođen plaćanja poreza (2.1. + 2.2 + 2.3)

2.1.

Poresko oslobođenje od _____ dinara (član 15a stav 2. Zakona)

2.2.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a Zakona)

2.3.

Zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (član 21. Zakona)

3.

Oporezivi iznos zarade – osnovica poreza (1 – 2)

4.

Ostala primanja zaposlenih – osnovica poreza (čl. 14. do 14b Zakona)

 

 

5.

Obračunati porez na zarade zaposlenih (3 + 4) x _____%

 

 

6.

Umanjenje obračunatog poreza po osnovu novozaposlenih radnika (6.1 + 6.2 + 6.3)

6.1.

Umanjenje obračunatog poreza po osnovu člana 21v Zakona

 

 

6.2.

Umanjenje obračunatog poreza po osnovu člana 21g Zakona

 

 

6.3.

Umanjenje obračunatog poreza po osnovu člana 21d Zakona

 

 

7.

Porez na zarade plaćen u drugoj državi

 

 

8.

Plaćeni porez na zarade zaposlenih (5 – 6 – 7)

 

 

II

UGOVORENA NAKNADA I DRUGA PRIMANJA ZA PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE

 

 

9.

Zarada – ugovorena naknada i druga primanja za privremene i povremene poslove – osnovica poreza (član 13. stav 2. Zakona)

10.

Obračunati i plaćeni porez na zarade za privremene i povremene poslove (9 x ___%)

 

 

III

LIČNA ZARADA PREDUZETNIKA

11.

Isplaćena lična zarada preduzetnika
(član 13. stav 3.
Zakona)

12.

Iznos lične zarade oslobođen plaćanja poreza (12.1 + 12.2)

12.1

Poresko oslobođenje od _____ dinara (član 15a stav 2. Zakona)

12.2.

Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a Zakona)

13.

Oporezivi iznos lične zarade – osnovica poreza (11 – 12)

 

 

14.

Obračunati porez na ličnu zaradu preduzetnika (13 x ____%)

 

 

IV

UKUPNO PLAĆENI POREZ

15.

Ukupno plaćeni porez na zarade (8 + 10 + 14)

 

 

U ___________________, dana _______ 20__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-1

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca ___________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

Uplatni račun poreza na zarade:

_____________________

PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA ZARADE NA PRIMANJA
IZ ČLANA 18. ZAKONA IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA

za mesec ________________ 20__. godine

Isplata izvršena: ____________ 20__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.

OPIS

Broj
lica

Primanja koja se isplaćuju po ovom obračunu

Iznos koji se isplaćuje
iznad neoporezivog
iznosa

Porez
na
zarade

Neoporezivi
iznos po
Zakonu

Prethodno
izvršene
isplate

Iznos
koji se
isplaćuje

Svega
5+6

Neto iznos

Uvećan za
pripadajuće
javne
prihode

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (član 18. stav 1. tačka 1) Zakona)

2.

Dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu (član 18. stav 1. tačka 2) Zakona)

3.

Naknada troškova smeštaja na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 3) Zakona)

4.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 4) Zakona)

5.

Solidarna pomoć (član 18. stav 1. tačka 5) Zakona)

6.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina (član 18. stav 1. tačka 6) Zakona)

7.

Jubilarna nagrada (član 18. stav 1. tačka 7) Zakona)

8.

Ostalo

9.

Ukupno obračunati i plaćeni porez

 

 

 

 

 

 

 

 

U ___________________, dana _______ 20__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-2

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca _____________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA PRIHODE OD
AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

 

Primalac prihoda je osiguranik na PIO:
(zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva)
1. zaposleni
2. samostalna delatnost
3. poljoprivrednik

 

 

Isplata izvršena: ____ 20__. godine

Vrsta prihoda: _______________________________________________

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.

OPIS

Iznos

Uplatni račun

1

2

3

4

1.

Prihod o autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine (čl. 52-53. Zakona)

2.

Troškovi (2.1 + 2.2)

2.1.

Normirani (1 x ____%)

2.2.

Stvarni

3.

Oporezivi prihod (1 – 2)

4.

Porez na dohodak građana (3 x ____%)

 

 

5.

Doprinos za PIO na teret primaoca prihoda (3 x ________%)

 

 

6.

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret primaoca prihoda (3 x _______%)

 

 

7.

Iznos za isplatu (1 – 4 – 5 – 6)

U ___________________, dana _______ 20__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-3

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca ___________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA PRIHODE OD KAPITALA

Isplata izvršena: _____________ 20__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.

OPIS

Iznos

Uplatni račun

1

2

3

4

I

PRIHODI OD KAPITALA – KAMATA

1.

Oporezivi prihod – ostvarena kamata

2.

Porez na prihode od kapitala (1 x ____%)

 

 

3.

Iznos za isplatu (1 – 2)

II

PRIHODI OD KAPITALA – DIVIDENDE, UČEŠĆE U DOBITI, PRIHODI OD IZDAVANJA SOPSTVENIH NEPOKRETNOSTI I PRIHODI OD INVESTICIONE JEDINICE

4.

Dividende i učešće u dobiti

 

 

4.1.

Isplaćen (raspodeljen) prihod

4.2.

Umanjenje prihoda od dividende – iznos oslobođen plaćanja poreza (član 61a Zakona)

4.3.

Iznos koji se oporezuje (4.1 – 4.2)

4.4.

Oporezivi prihod (član 63. stav 1. Zakona)

4.5.

Porez na prihode od kapitala (4.4 x ____%)

 

 

4.6

Iznos za isplatu (4.1 – 4.5)

5.

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti

5.1.

Prihod – ugovorena zakupnina

5.2.

Troškovi

5.2.1

Normirani (5.1 x _____%)

5.2.2.

Stvarni

5.3.

Oporezivi prihod (5.1 – 5.2)

5.4.

Porez na prihode od kapitala (5.3 x _____%)

 

 

5.5.

Iznos za isplatu (5.1 – 5.4)

6.

Prihod (prinos) od investicione jedinice

6.1.

Isplaćen (raspodeljen) prihod

6.2.

Oporezivi prihod

6.3.

Porez na prihode od kapitala (6.2 x ____%)

 

 

6.4.

Iznos za isplatu (6.1 – 6.3)

III

UKUPNO OBRAČUNAT I PLAĆEN POREZ NA PRIHODE OD KAPITALA (2 + 4.5 + 5.4 + 6.3)

 

 

 

U ___________________, dana _______ 20__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-4

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca _____________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA PRIHODE OD DAVANJA U ZAKUP POKRETNIH STVARI

Isplata izvršena: _____________ 20__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.

OPIS

Iznos

Uplatni račun

1

2

3

4

1.

Prihod – ugovorena zakupnina (član 82. Zakona)

2.

Troškovi:

2.1.

Normirani (1 x ___%)

2.2.

Stvarni

3.

Oporezivi prihod (1 – 2)

4.

Porez na dohodak građana (3 x ____%)

 

 

5.

Iznos za isplatu (1 – 4)

U ___________________, dana _______ 20__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-5

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca _____________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU I NA PRIHODE
OD OSIGURANJA LICA

Isplata izvršena: ____________ 20__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.

OPIS

Iznos

Uplatni račun

1

2

3

4

I

DOBICI OD IGARA NA SREĆU

 

 

1.

Ostvareni dobitak

2.

Iznos dobitka oslobođen poreza
(član 83. stav 5. tačka 1) i stav 6. Zakona)

3.

Poreska osnovica – oporezivi prihod (1 – 2)

4.

Porez na dohodak građana (3 x _____ %)

 

 

5.

Iznos za isplatu (1 – 4)

II

PRIHODI OD OSIGURANJA LICA

6.

Ostvarena naknada

7.

Iznos uplaćenih premija, odnosno sredstava uloženih u kupovinu anuiteta (član 84. st. 2. i 3. Zakona)

8.

Oporezivi prihod (6 – 7)

9.

Porez na dohodak građana (8 x ___ %)

 

 

10.

Iznos za isplatu (6 – 9)

U ___________________, dana _______ 20__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-6

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca _____________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA PRIHODE SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA I NA DRUGE PRIHODE

(UGOVOR O DELU, DOPUNSKI RAD, TRGOVINSKO ZASTUPANJE, PRIMANJA ČLANOVA ORAGANA UPRAVE, NAKNADA POSLANICIMA I ODBORNICIMA, NAKNADA PO OSNOVU POSLOVA ODBRANE I ZAŠTITE, PRIMANJA STEČAJNIH UPRAVNIKA, SUDSKIH VEŠTAKA, SUDIJA POROTNIKA I SUDSKIH TUMAČA I DRUGA PRIMANJA)

 

Primalac prihoda je osiguranik na PIO:
(zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva)
1. zaposleni
2. samostalna delatnost
3. poljoprivrednik

 

 

Isplata izvršena: ____ 20__. godine

Vrsta prihoda: ___________________________________________

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.

OPIS

Iznos

Uplatni račun

1

2

3

4

1.

Prihod (ugovorena naknada ili drugi prihodi)

2.

Normirani troškovi (1 x___%);
Plaćena zakupnina

 

 

3.

Oporezivi prihod (1 – 2)

4.

Porez na dohodak građana (3 x__%)

 

 

5.

Doprinos za PIO na teret primaoca prihoda (3 x___%)

 

 

6.

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret primaoca prihoda (3 x __%)

 

 

7.

Iznos za isplatu (1 – 4 – 5 – 6)

8.

Doprinos za PIO na teret isplatioca prihoda

 

 

9.

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret isplatioca prihoda

 

 

 

U ___________________, dana _______ 20__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-7

Isplatilac ___________________________________________
Sedište isplatioca ____________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB _______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca _____________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DRUGE PRIHODE

(PRIHODI ČLANOVA UČENIČKE ZADRUGE, ČLANOVA OMLADINSKE I STUDENTSKE ZADRUGE DO NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA AKO SU NA ŠKOLOVANJU I PRIHODI OD PRIKUPLJANJA I PRODAJE SEKUNDARNIH SIROVINA, ŠUMSKIH PLODOVA I LEKOVITOG BILJA)

Isplata izvršena: ____________ 20__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.

OPIS

Iznos

Uplatni račun

1

2

3

4

1.

Prihod (ugovorena naknada)

2.

Normirani troškovi (1 x __%)

3.

Oporezivi prihod (1 – 2)

4.

Porez na dohodak građana (3 x __%)

 

 

5.

Umanjenje poreza (4 x __%)

6.

Porez za uplatu (4 – 5)

7.

Doprinos za PIO na teret primaoca prihoda (3 x __%)

 

 

8.

Iznos za isplatu (1 – 6 – 7)

9.

Doprinos za PIO na teret isplatioca prihoda

 

 

10.

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret isplatioca prihoda

 

 

U ___________________, dana _______ 20__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

PP OPJ-8

Isplatilac _________________________________________
Sedište isplatioca __________________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB ______________________________________________
Matični broj ________________________________________
Šifra delatnosti isplatioca _____________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica __________________
Potvrda o prijemu:

Uplatni račun poreza na druge prihode:
_________________________________________________

 

 

 

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DRUGE PRIHODE – PRIMANJA IZNAD NEOPOREZIVOG IZNOSA

(STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA I STUDENATA, HRANARINE SPORTISTA AMATERA, POMOĆ ZA SLUČAJ SMRTI, PUTNI TROŠKOVI I DRUGA PRIMANJA KOJA PO PRIRODI PREDSTAVLJAJU NAKNADU TROŠKOVA)

Isplata izvršena: ____________ 20__. godine

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red.
br.

OPIS

Iznos

1

2

3

1.

Broj lica kojima se isplaćuju primanja iznad neoporezivog iznosa

2.

Iznos primanja koja se isplaćuju

3.

Neoporezivi iznos primanja

4.

Iznos primanja koje se oporezuje (2 – 3)

5.

Iznos primanja koja se oporezuju sa sadržanim porezom na dohodak građana

 

6.

Normirani troškovi (5 x __%)

7.

Oporezivi iznos primanja (5 – 6)

8.

Porez na dohodak građana (7 x __%)

 

9.

Iznos za isplatu (3 + 5 – 8)

U ___________________, dana _______ 20__. godine

Poresku prijavu u Poreskoj

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. ______________________________

___________________________

_______________________________

2. ______________________________

SPECIFIKACIJA UZ PORESKU PRIJAVU

_____________________________________

            (naziv obrasca poreske prijave)

PIB ISPLATIOCA ________________________________________

Red. br.

Šifra opštine1)

Naziv opštine

Porez na dohodak građana

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

UKUPNO:

_____________
1) Unosi se šifra opštine na čijoj teritoriji zaposleni, odnosno drugi primalac prihoda ima prebivalište, odnosno boravište, prema kojoj je usmerena uplata poreza na dohodak građana.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed