6

PRAVILNIK – PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA I Obrazac PPDSO

PRAVILNIK
O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA NAKNADE KOJE PO OSNOVU PROMETA SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADA OSTVARUJU REZIDENTNA I NEREZIDENTNA PRAVNA LICA

(„Sl. glasnik RS“, br. 61/2013)

 Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržaj poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica u skladu sa članom 40. stav 12. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Isplatilac naknade – rezidentno pravno lice (u daljem tekstu: isplatilac naknade) obračunava, obustavlja i na propisani račun uplaćuje porez na dobit po odbitku prilikom isplate naknade rezidentnom, odnosno nerezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. st. 12. i 13. Zakona.

Podatke o obračunatom i plaćenom porezu iz stava 1. ovog člana isplatilac naknade iskazuje u poreskoj prijavi na Obrascu PPDSO – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica za __ tromesečje 201__. godine (u daljem tekstu: poreska prijava), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poresku prijavu isplatilac naknade dužan je da podnese nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od isteka tromesečja u kojem je izvršena isplata naknade, tako da se poreska prijava podnosi:

– za I tromesečje (januar-mart) do 15. aprila;

– za II tromesečje (april-jun) do 15. jula;

– za III tromesečje (jul-septembar) do 15. oktobra;

– za IV tromesečje (oktobar-decembar) do 15. januara.

Nadležni poreski organ iz stava 3. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave, i to za isplatioca naknade:

1) koji je osnovan na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) – organizaciona jedinica u opštini na čijoj teritoriji ima sedište;

2) koji je osnovan na teritoriji Republike, a koji je, prema obimu svojih obaveza, svrstan u velikog poreskog obveznika – Centar za velike poreske obveznike;

3) koji nije osnovan na teritoriji Republike, a čije je mesto stvarne uprave i kontrole na teritoriji Republike – organizaciona jedinica u opštini na čijoj teritoriji isplatilac naknade ima mesto stvarne uprave i kontrole.

Član 3

U delu I poreske prijave – Obrasca PPDSO, koji se odnosi na podatke o obračunatom i plaćenom porezu, u kolone 3 i 4 unose se podaci o iznosu bruto naknada koje bi u tromesečju za koje se poreska prijava podnosi bile isplaćene rezidentnom, odnosno nerezidentnom pravnom licu, da porez nije odbijen (u daljem tekstu: bruto naknade), i to:

1) pod red. br. 1. – iznos bruto naknada u prvom mesecu tromesečja;

2) pod red. br. 2. – iznos bruto naknada u drugom mesecu tromesečja;

3) pod red. br. 3. – iznos bruto naknada u trećem mesecu tromesečja;

4) pod red. br. 4. – iznos bruto naknada u tromesečju, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 1, 2. i 3.

U kolonu 5 unosi se podatak o stopi poreza na dobit po odbitku.

U kolone 6 i 7 unose se podaci o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku, i to:

1) pod red. br. 1. – iznos poreza u prvom mesecu tromesečja;

2) pod red. br. 2. – iznos poreza u drugom mesecu tromesečja;

3) pod red. br. 3. – iznos poreza u trećem mesecu tromesečja;

4) pod red. br. 4. – iznos poreza u tromesečju, iskazan kao zbir iznosa sa red. br. 1, 2. i 3.

Ako se naknada za promet sekundarnih sirovina i otpada isplaćuje pravnom licu – rezidentu države sa kojom Republika ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, isplatilac naknade podnosi poresku prijavu i u slučaju kada se naknada oporezuje samo u državi ugovornici uz obavezu navođenja osnova za neplaćanje poreza u Republici.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, u Obrascu PPDSO ne iskazuju se podaci u kolonama 6 i 7.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac PPDSO

Isplatilac naknade:

REPUBLIKA SRBIJA

Poreski identifikacioni broj (PIB)

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Poslovno ime

– PORESKA UPRAVA –

Mesto stvarne uprave i kontrole

– Organizaciona jedinica –

Naziv banke i broj računa

 

 

 

 

 

Šifra delatnosti

PORESKA PRIJAVA
O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU
NA NAKNADU KOJU PO OSNOVU PROMETA SEKUNDARNIH
SIROVINA I OTPADA OSTVARUJU REZIDENTNA I NEREZIDENTNA
PRAVNA LICA
ZA __ TROMESEČJE 201__. GODINE

I Podaci o obračunatom i plaćenom porezu

Red. br.

Period za koji je izvršen obračun i plaćanje poreza

Iznos bruto naknade rezidentnog pravnog lica

Iznos bruto naknade nerezidentnog pravnog lica

Stopa poreza

Obračunati i plaćeni porez (3×5)

Obračunati i plaćeni porez (4×5)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Prvi mesec tromesečja

2.

Drugi mesec tromesečja

3.

Treći mesec tromesečja

4.

Tromesečje

II Popis priloženih dokaza

III Napomena

mesto i datum

odgovorno lice

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed