• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE OPREMLJENOSTI I ORGANIZACIONE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI UPRAVLJANJA VODAMA, KAO I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE IZDATIH I ODUZETIH LICENCI


 

(„Sl. glasnik RS“, br. 23/2012 i 57/2013)

1. Uvodne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti javnih preduzeća, odnosno drugih pravnih lica za obavljanje poslova snabdevanja vodom za piće sistemom javnog vodovoda, sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sistemom javne kanalizacije, sprovođenja odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda, staranja o funkcionisanju vodnih objekata i sistema, održavanja regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima, održavanja melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, izvođenja sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, praćenja stanja vodnih objekata, kao i način vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci.

Član 2

Pod tehničko-tehnološkom opremljenošću za obavljanje poslova iz člana 1. ovog pravilnika, u smislu ovog pravilnika, smatra se opremljenost javnog preduzeća, odnosno drugog pravnog lica potrebnom ispravnom mehanizacijom, mašinama i opremom.

Ispravnost mehanizacije javno preduzeće, odnosno drugo pravno lice dokazuje saobraćajnom dozvolom izdatom od strane nadležnog organa.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović