PRAVILNIK O RADU – PREMA AKTUELNOM ZAKONU O RADU

Ovo je model opšteg pravilnika o radu, usaglašen sa Zakonom o radu iz 2013. godine, a već je u javnoj raspravi nacrt novog Zakona o radu, čije se usvajanje očekuje u septembru 2013. godine.

 

Na osnovu člana 1. stav 2. i člana 3. st. 2. i  člana 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) i Opšteg kolektivnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 50/2008, 104/2008 – Aneks I i 8/2009 – Aneks II – dalje: OKU), Upravni odbor – direktor _______________ (naziv poslodavca), dana __________ godine doneo je

PRAVILNIK O RADU

Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih.

Član 2

Zaposleni ima prava, obaveze i odgovornosti utvrđene ratifikovanim međunarodnim konvencijama, Zakonom, opštim i posebnim kolektivnim ugovorom, ovim pravilnikom i ugovorom o radu.

Na prava i obaveze koja nisu utvrđena ugovorom o radu primenjuju se ovaj pravilnik, poseban i opšti kolektivni ugovor, Zakon i međunarodna konvencija.

Član 3

Ugovorom o radu ne mogu se utvrditi manja prava i nepovoljniji uslovi rada zaposlenom od prava i uslova rada utvrđenih ovim pravilnikom.

Odredbe ugovora o radu kojima su utvrđeni nepovoljniji uslovi rada od uslova utvrđenih zakonom, opštim i posebnim kolektivnim ugovorom i ovim pravilnikom, odnosno koje se zasnivaju na netačnom obaveštenju od strane poslodavca o pojedinim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog – ništave su.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović