• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU


 („Sl. glasnik RS“, br. 29/2010, 84/2010, 100/2010, 56/2011, 66/2011, 14/2012, 94/2012, 97/2012, 102/2012, 120/2012, 12/2013, 39/2013 i 56/2013)

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina, način podnošenja i popunjavanja deklaracije u redovnom postupku – jedinstvene carinske isprave i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku.

II JEDINSTVENA CARINSKA ISPRAVA

Član 2

Jedinstvena carinska isprava (u daljem tekstu: JCI) je obrazac dimenzija 210 x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Obrazac iz stava 1. ovog člana štampa se zelenom bojom, na samokopirajućem papiru, mase najmanje 40 g/m2 i ne sme da sadrži celulozu.

Papir mora biti neproziran, tako da informacije na jednoj strani ne utiču na čitkost informacija na drugoj strani, a čvrstoća papira mora biti takva da se prilikom korišćenja ne može lako pocepati ili izgužvati.

Obrazac iz stava 1. ovog člana mora da sadrži naziv i adresu štampara ili oznaku koja omogućuje njegovo identifikovanje.

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović