PRAVILNIK I NAJNOVIJI OBRASCI PP OD, PP OD-1, PP OD-P, PP OD-O, OS, OS-1

PRAVILNIK
O OBRASCU ZBIRNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU

 („Sl. glasnik RS“, br. 96/2004, 105/2004, 65/2005, 82/2006, 15/2012, 123/2012 i 61/2013)

 Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), koji se sastavljaju i podnose Poreskoj upravi za svaku isplatu zarada, razlike zarada, odnosno plata izabranim, imenovanim i postavljenim licima, naknade zarada na teret drugih isplatilaca ugovorene naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ličnih zarada preduzetnika, ličnih zarada poljoprivrednika koji su u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i obračunatih i plaćenih doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

Član 2

Poslodavac je dužan da prilikom svake isplate zarada, razlike zarada, odnosno plata izabranim, imenovanim i postavljenim licima (u daljem tekstu: zarada), naknade zarada na teret drugih isplatilaca (u daljem tekstu: naknada zarade) i ugovorene naknade po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova licu koje ima svojstvo osiguranika zaposlenog (u daljem tekstu: naknada), istovremeno sa isplatom zarade, naknade zarade ili naknade (po odbitku), saglasno Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 i 47/13 – u daljem tekstu: Zakon), izvrši obračun i plaćanje doprinosa i Poreskoj upravi podnese zbirnu poresku prijavu o obračunatim i plaćenim doprinosima (u daljem tekstu: poreska prijava) sa specifikacijom uplate doprinosa za svakog obveznika – osiguranika, koja čini sastavni deo tih poreskih prijava.

Poresku prijavu sa specifikacijom uplate doprinosa za svakog obveznika – osiguranika poslodavac je dužan da podnese Poreskoj upravi u roku koji je propisan zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Preduzetnik kome je osnovica doprinosa mesečni iznos lične zarade iz člana 22. stav 1. tačka 1) Zakona (u daljem tekstu: preduzetnik), odnosno poljoprivrednik kome je osnovica doprinosa mesečni iznos lične zarade iz člana 27. stav 1. tačka 1) Zakona (u daljem tekstu: poljoprivrednik), dužan je da prilikom svake isplate lične zarade kao svog mesečnog ličnog primanja uvećane za pripadajuće obaveze iz zarade (u daljem tekstu: lična zarada), istovremeno sa isplatom lične zarade saglasno zakonu, izvrši obračun i plaćanje doprinosa i podnese Poreskoj upravi poresku prijavu u roku koji je propisan zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Privredno društvo je dužno da izvrši obračun i u propisanom roku plati doprinose za osnivače, odnosno članove privrednog društva i Poreskoj upravi podnese poresku prijavu.

Član 3

Poreska prijava sa specifikacijom uplate doprinosa za svakog obveznika – osiguranika podnosi se na obrascima propisanim ovim pravilnikom, i to:

1) PP OD – Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade za mesec _____ (konačna isplata/deo*____) 20___. godine;

2) PP OD-1 – Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca za mesec ____ (konačna isplata/deo*___) 20___. godine;

2a) PP OD-P – Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na ličnu zaradu preduzetnika, odnosno poljoprivrednika za mesec _______(konačna isplata/deo*) 20__. godine;

2b) PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za mesec _______ 20__. godine;

3) OS – Obrazac specifikacije uplate doprinosa za svakog obveznika – osiguranika, uz poresku prijavu PP OD o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade zarada za mesec _______ (konačna isplata/deo* ___) 20___. godine*;

4) OS-1 – Obrazac specifikacije uplate doprinosa za svakog obveznika – osiguranika, uz poresku prijavu PP OD-1 o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca za mesec _______ (konačna isplata/deo* ___) 20___. godine*.

Uz poresku prijavu PP OD, odnosno PP OD-1 podnosi se i specifikacija OS, odnosno specifikacija OS-1, o uplati doprinosa za svakog obveznika – osiguranika, koje čine sastavni deo tih poreskih prijava.

Obrasci poreskih prijava iz stava 1. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Novčani iznosi se unose u poreske prijave, kao i u instrumente platnog prometa prilikom uplate, u dinarima, zaokruženi na cele brojeve. Podaci o broju zaposlenih unose se u celom broju.

Član 4

Poresku prijavu PP OD sa specifikacijom OS o uplati doprinosa za svakog obveznika – osiguranika, poslodavac podnosi odvojeno za isplate:

1) zarada zaposlenih;

2) zarada osnivača, odnosno članova privrednih društava zaposlenih u privrednom društvu čiji su osnivači (u daljem tekstu: zarada osnivača i članova preduzeća zaposlenih u svom preduzeću);

3) razlika zarada, odnosno plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica (u daljem tekstu: razlika zarada izabranih, imenovanih i postavljenih lica);

4) naknade po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova po ugovoru zaključenom neposredno sa poslodavcem licu koje ima status osiguranika zaposlenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: naknada za privremene i povremene poslove);

5) naknade po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova po ugovoru zaključenom preko zadruge licu koje je član zadruge, ako ima status osiguranika zaposlenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: naknada za privremene i povremene poslove članu zadruge).

Poresku prijavu PP OD-1 sa specifikacijom OS-1 o uplati doprinosa za svakog obveznika – osiguranika, poslodavac podnosi odvojeno za isplate:

1) naknade zarada zaposlenima;

2) naknade zarada osnivačima i članovima preduzeća zaposlenim u svom preduzeću.

Član 5

U poresku prijavu PP OD poslodavac unosi podatke na sledeći način:

1) u delu I – Obračunate zarade/naknade, osnovice za obračun doprinosa i obračun doprinosa:

(1) pod rednim brojem 1, u kolonu 4 unosi se ukupan iznos obračunatih zarada, odnosno naknada za isplatu, uključujući i prethodno isplaćene zarade, odnosno naknade za mesec za koji se vrši isplata (ako su vršene), za zaposlene, odnosno primaoce naknade sa rednog broja 2, kao zbir pojedinačnih zarada, odnosno naknada svakog zaposlenog, odnosno primaoca naknade;

(2) pod rednim brojem 2, u kolonu 4 unosi se ukupan broj zaposlenih, odnosno primalaca naknade kod poslodavaca, a u kol. 5 do 7 broj zaposlenih prema osnovici za obračun doprinosa; pod ukupnim brojem zaposlenih, odnosno primalaca naknade smatra se broj zaposlenih, odnosno primalaca naknade kod poslodavca u mesecu za koji se vrši obračun i isplata zarade, odnosno naknade i obračun i plaćanje doprinosa; u kolonu 5 unosi se broj zaposlenih, odnosno primalaca naknade kojima je zarada, odnosno naknada koja se isplaćuje zajedno sa ranije isplaćenim delom (ako je bilo isplate) za isti mesec viša od najniže osnovice doprinosa, a niža od najviše osnovice doprinosa, utvrđenih u skladu sa Zakonom; u kolonu 6 unosi se broj zaposlenih, odnosno primalaca naknade kojima je zarada, odnosno naknada koja se isplaćuje zajedno sa ranije isplaćenim delom (ako je bilo isplate) za isti mesec niža od najniže osnovice doprinosa, utvrđene u skladu sa Zakonom; u kolonu 7 unosi se broj zaposlenih, odnosno primalaca naknade kojima je zarada, odnosno naknada koja se isplaćuje zajedno sa ranije isplaćenim delom (ako je bilo isplate) za isti mesec viša od najviše osnovice doprinosa, utvrđene u skladu sa Zakonom;

a) pod rednim brojem 2.1. posebno se iskazuju zaposleni sa nepunim radnim vremenom, koji su sadržani u ukupnom broju zaposlenih pod rednim brojem 2, na isti način kako se iskazuju ukupno zaposleni pod tim rednim brojem;

b) pod rednim brojem 2.2. posebno se iskazuju zaposleni za koje se plaćaju doprinosi u skladu sa članom 45, 45a i 45b Zakona, koji su sadržani u ukupnom broju zaposlenih pod rednim brojem 2, na isti način kako se iskazuju ukupno zaposleni pod tim rednim brojem;

– pod rednim brojem 2.2.1. posebno se iskazuju zaposleni stariji od 50 godina života za koje se plaćaju doprinosi u skladu sa članom 45. stav 1. Zakona, koji su sadržani u ukupnom broju zaposlenih pod rednim brojem 2, na isti način kako se iskazuju ukupno zaposleni pod tim rednim brojem;

– pod rednim brojem 2.2.2. posebno se iskazuju zaposleni stariji od 45 godina života za koje se plaćaju doprinosi u skladu sa članom 45. stav 2. Zakona, koji su sadržani u ukupnom broju zaposlenih pod rednim brojem 2, na isti način kako se iskazuju ukupno zaposleni pod tim rednim brojem;

– pod rednim brojem 2.2.3. posebno se iskazuju zaposleni pripravnici za koje se plaćaju doprinosi u skladu sa članom 45a stav 1. Zakona, koji su sadržani u ukupnom broju zaposlenih pod rednim brojem 2, na isti način kako se iskazuju ukupno zaposleni pod tim rednim brojem;

– pod rednim brojem 2.2.4. posebno se iskazuju zaposleni mlađi od 30 godina života za koje se plaćaju doprinosi u skladu sa članom 45a stav 2. Zakona, koji su sadržani u ukupnom broju zaposlenih pod rednim brojem 2, na isti način kako se iskazuju ukupno zaposleni pod tim rednim brojem;

– pod rednim brojem 2.2.5. posebno se iskazuju zaposlena lica sa invaliditetom za koje se plaćaju doprinosi u skladu sa članom 45b stav 1. Zakona, koji su sadržani u ukupnom broju zaposlenih pod rednim brojem 2, na isti način kako se iskazuju ukupno zaposleni pod tim rednim brojem;

(3) pod rednim brojem 3, u kolonu 4 unosi se ukupan iznos osnovica na koje se vrši obračun doprinosa, kao zbir osnovica doprinosa iz kol. 5 do 7; u kolonu 5 unosi se ukupan iznos isplaćene zarade, odnosno naknade koja je viša od najniže osnovice doprinosa, a niža od najviše osnovice doprinosa, utvrđenih u skladu sa Zakonom, kao zbir pojedinačnih osnovica na koje se vrši obračun doprinosa za zaposlene, odnosno primaoce naknade sa rednog broja 2. kolona 5; u kolonu 6 unosi se ukupan iznos najnižih osnovica doprinosa ako je zarada, odnosno naknada niža od najniže osnovice doprinosa, utvrđene u skladu sa Zakonom, kao zbir pojedinačnih osnovica na koje se vrši obračun doprinosa za zaposlene, odnosno primaoce naknade sa rednog broja 2. kolona 6; u kolonu 7 unosi se ukupan iznos najviših osnovica doprinosa ako je zarada, odnosno naknada viša od najviše osnovice doprinosa, utvrđene u skladu sa Zakonom, kao zbir pojedinačnih osnovica na koje se vrši obračun doprinosa za zaposlene, odnosno primaoce naknade sa rednog broja 2. kolona 7;

(4) pod rednim brojem 4, u kol. 4 do 7 unosi se ukupan iznos obračunatih doprinosa na teret zaposlenog, odnosno primaoca naknade i na teret poslodavca, kao zbir obračunatih doprinosa sa red. br. 4.1. i 4.2;

a) pod red. br. 4.1. do 4.2. u kol. 4 do 7 unosi se na svakom rednom broju iznos doprinosa, posebno za svaki doprinos, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu sa rednog broja 3. kol. 5 do 7;

(5) pod rednim brojem 5, u kolonu 4 unosi se ukupan broj zaposlenih koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž), koji je sadržan u ukupnom broju zaposlenih na rednom broju 2, a u kol. 5 do 7 broj tih zaposlenih prema osnovici doprinosa;

(6) pod rednim brojem 6, u kol. 4 do 7 unosi se iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: PIO) za zaposlene koji ostvaruju beneficirani staž sa rednog broja 5. obračunat na teret poslodavca, po propisanim stopama koje važe na dan obračuna i plaćanja doprinosa;

2) u delu II – Ranije isplaćeni deo zarade/naknade i plaćeni doprinosi, podatke iskazuje poslodavac koji je pre isplate zarade, odnosno naknade za koju podnosi poresku prijavu za isti mesec, već imao jednu ili više isplata zarada, odnosno naknada;

(1) pod rednim brojem 7. unosi se iznos prethodno isplaćenog prvog dela zarade, odnosno naknade ili zbir svih prethodnih isplata za isti mesec, ako je bilo dve ili više isplata;

(2) pod rednim brojem 8. unosi se ukupan iznos prethodno plaćenih doprinosa na teret zaposlenih, odnosno primalaca naknade i na teret poslodavca, a dobija se sabiranjem plaćenih doprinosa sa red. br. 8.1. i 8.2;

a) pod rednim brojem 8.1. unosi se ukupan iznos ranije plaćenih doprinosa na teret zaposlenih, odnosno primalaca naknade, kao zbir iznosa sa red. br. 8.1.1. do 8.1.3;

– pod red. br. 8.1.1. do 8.1.3. unose se ranije plaćeni doprinosi za svaki oblik obaveznog socijalnog osiguranja, kao zbir pojedinačno plaćenih doprinosa na teret zaposlenih, odnosno primalaca naknade;

b) pod rednim brojem 8.2. unosi se ukupan iznos ranije plaćenih doprinosa na teret poslodavca, kao zbir iznosa sa red. br. 8.2.1. do 8.2.3;

– pod red. br. 8.2.1. do 8.2.3. unose se ranije plaćeni doprinosi za svaki oblik obaveznog socijalnog osiguranja, kao zbir pojedinačno plaćenih doprinosa na teret poslodavca;

(3) pod rednim brojem 9. unosi se iznos prethodno plaćenih doprinosa za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž) za mesec za koji se plaća doprinos; za zaposlene kojima je prestao radni odnos, a kojima je pre prestanka radnog odnosa isplaćena zarada u celini i podneta poreska prijava PP OD, poslodavac ne unosi podatke u ovom delu;

3) u delu III – Zarada za isplatu i doprinosi za uplatu, poslodavac koji vrši isplatu prvog dela zarade, odnosno naknade za mesec prenosi iste podatke sa odgovarajućih rednih brojeva iz dela I – Obračunate zarade/naknade, osnovice za obračun doprinosa i obračun doprinosa; poslodavac koji je već izvršio isplatu jednog ili više delova zarade, odnosno naknade za isti mesec, u ovom delu iskazuje podatke ako su obračunati doprinosi na rednom broju 4. veći od plaćenih doprinosa na rednom broju 8, i to:

(1) pod rednim brojem 10. unosi se iznos razlike zarade, odnosno naknade koja se isplaćuje, a dobija se tako što se od iznosa obračunatih zarada, odnosno naknada sa rednog broja 1. oduzme iznos isplaćenih zarada, odnosno naknada sa rednog broja 7; podatak koji je manji od nule se ne unosi;

(2) pod rednim brojem 11. unosi se iznos doprinosa za uplatu na teret zaposlenih, odnosno primalaca naknade i na teret poslodavca, a dobija se kada se od iznosa sa rednog broja 4. oduzme iznos sa rednog broja 8; podatak koji je manji od nule se ne unosi;

a) pod rednim brojem 11.1. unosi se iznos doprinosa za uplatu na teret zaposlenih, odnosno primalaca naknade, a dobija se kada se od iznosa sa rednog broja 4.1. oduzme iznos sa rednog broja 8.1;

– pod red. br. 11.1.1. do 11.1.3. unosi se iznos doprinosa za uplatu iz zarada zaposlenih, odnosno primalaca naknade, a dobija se kada se za svaki oblik socijalnog osiguranja od iznosa sa red. br. 4.1.1. do 4.1.3. oduzme odgovarajući iznos sa red. br. 8.1.1. do 8.1.3;

b) pod rednim brojem 11.2. unosi se iznos doprinosa za uplatu na teret poslodavca, a dobija se kada se od iznosa sa rednog broja 4.2. oduzme iznos sa rednog broja 8.2;

– pod red. br. 11.2.1. do 11.2.3. unosi se iznos doprinosa za uplatu na teret poslodavca, a dobija se kada se za svaki oblik socijalnog osiguranja od iznosa sa red. br. 4.2.1. do 4.2.3. oduzme odgovarajući iznos sa red. br. 8.2.1. do 8.2.3;

(3) pod rednim brojem 12. unosi se iznos doprinosa za uplatu – PIO za beneficirani staž, a dobija se kada se od iznosa sa rednog broja 6. oduzme iznos sa rednog broja 9;

4) u delu IV – Više plaćeni doprinosi, poslodavac unosi podatke ako su plaćeni doprinosi sa rednog broja 8. veći od iznosa obračunatih doprinosa na rednom broju 4;

(1) pod rednim brojem 13. unosi se iznos više plaćenih doprinosa pri konačnoj isplati zarada, odnosno naknada za mesec, kao razlika između iznosa sa rednog broja 8. i iznosa sa rednog broja 4;

a) pod rednim brojem 13.1. unosi se iznos više plaćenih doprinosa iz zarade zaposlenih, odnosno naknade, kao razlika između iznosa sa rednog broja 8.1. i iznosa sa rednog broja 4.1;

– pod red. br. 13.1.1. do 13.1.3. unosi se iznos više plaćenih doprinosa za svaki oblik obaveznog socijalnog osiguranja, kao razlika između iznosa sa red. br. 8.1.1. do 8.1.3. i iznosa sa red. br. 4.1.1. do 4.1.3;

b) pod rednim brojem 13.2. unosi se iznos više plaćenih doprinosa na teret poslodavca, kao razlika između iznosa sa rednog broja 8.2. i iznosa sa rednog broja 4.2;

– pod red. br. 13.2.1. do 13.2.3. unosi se iznos više plaćenih doprinosa na teret poslodavca, za svaki oblik obaveznog socijalnog osiguranja, kao razlika između iznosa sa red. br. 8.2.1. do 8.2.3. i iznosa sa red. br. 4.2.1. do 4.2.3;

5) u delu V – Iznos doprinosa za uplatu po umanjenju za više plaćene doprinose, podatke unosi pri prvoj isplati zarade, odnosno naknade za naredni mesec samo poslodavac koji je pri konačnoj isplati zarade, odnosno naknade za prethodni mesec iskazao više plaćene doprinose u delu IV – Više plaćeni doprinosi, u PP OD po konačnom obračunu za prethodni mesec, na rednom broju 13;

(1) pod rednim brojem 14. unosi se iznos doprinosa za uplatu, kao razlika između iznosa iskazanog na rednom broju 11. u PP OD koji se podnosi i iznosa iskazanog na rednom broju 13. iz PP OD podnetog po konačnom obračunu za prethodni mesec;

a) pod rednim brojem 14.1. unosi se iznos doprinosa za uplatu iz zarada, odnosno naknada, kao razlika između iznosa iskazanog na red. br. 11.1. u PP OD koji se podnosi i iznosa iskazanog na rednom broju 13.1. iz PP OD podnetog po konačnom obračunu za prethodni mesec;

– pod red. br. 14.1.1. do 14.1.3. unosi se iznos doprinosa za uplatu iz zarada, odnosno naknada za svaki oblik obaveznog socijalnog osiguranja, kao razlika između iznosa iskazanih na red. br. 11.1.1. do 11.1.3. u PP OD koji se podnosi i iznosa iskazanih na red. br. 13.1.1. do 13.1.3. iz PP OD podnetog po konačnom obračunu za prethodni mesec;

b) pod rednim brojem 14.2. unosi se iznos doprinosa za uplatu na teret poslodavca, kao razlika između iznosa iskazanog na rednom broju 11.2. u PP OD koji se podnosi i iznosa iskazanog na rednom broju 13.2. iz PP OD podnetog po konačnoj isplati za prethodni mesec;

– pod red. br. 14.2.1. do 14.2.3. unosi se iznos doprinosa za uplatu na teret poslodavca za svaki oblik obaveznog socijalnog osiguranja, kao razlika između iznosa iskazanih na red. br. 11.2.1. do 11.2.3. u PP OD koji se podnosi i iznosa iskazanih na red. br. 13.2.1. do 13.2.3. iz PP OD podnetog po konačnoj isplati za prethodni mesec.

Pod red. br. 7. do 14.2.3. podaci se iskazuju samo u koloni 4.

U koloni 8 – Uplatni račun javnih prihoda, podaci se iskazuju samo na red. br. na kojima se iskazuju iznosi doprinosa za uplatu, i to u delu III – Zarada za isplatu i doprinosi za uplatu ili u delu V – Iznos doprinosa za uplatu po umanjenju za više plaćene doprinose.

U obrazac specifikacije OS o uplati doprinosa za svakog obveznika – osiguranika, poslodavac unosi podatke na sledeći način:

1) u kolonu 1 – unosi se redni broj;

2) u kolonu 2 – unosi se jedinstveni matični broj građana za rezidente ili evidencioni broj za strane državljane;

3) u kolonu 3 – unosi se ime i prezime zaposlenih, odnosno primalaca naknade, za koje se vrši obračun i uplata doprinosa;

4) u kol. 4 i 5 – unosi se prvi i poslednji dan perioda za koji se vrši obračun i plaćanje doprinosa;

5) u kolonu 6 – unosi se iznos osnovice na koju se vrši obračun i uplata doprinosa za lice navedeno u istom redu iz kolone 3;

6) u kolonu 7 – unosi se iznos doprinosa za PIO na teret zaposlenog, odnosno primaoca naknade iz kolone 3, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa;

7) u kolonu 8 – unosi se iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog, odnosno primaoca naknade iz kolone 3, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa;

8) u kolonu 9 – unosi se iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenog, odnosno primaoca naknade iz kolone 3, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa;

9) u kolonu 10 – unosi se iznos doprinosa za PIO na teret poslodavca, za zaposlenog, odnosno primaoca naknade iz kolone 3, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa;

10) u kolonu 11 – unosi se iznos doprinosa za PIO za zaposlenog iz kolone 3 kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž);

11) u kolonu 12 – unosi se iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca, za zaposlenog, odnosno primaoca naknade iz kolone 3, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa;

12) u kolonu 13 – unosi se iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca, za zaposlenog, odnosno primaoca naknade iz kolone 3, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa;

13) u kolonu 14 – unosi se šifra opštine na čijoj teritoriji se vrši uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

U delu „Napomena:“ poslodavac unosi podatke:

– za osiguranike za koje koristi oslobođenje od obaveze plaćanja doprinosa iz čl. 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – ime i prezime i JMBG;

– za osiguranike koji imaju beneficirani radni staž – ime i prezime, JMBG i stepen uvećanja staža.

Član 5a

Kad poslodavac vrši obračun i uplatu doprinosa bez isplate zarade na najnižu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 51. stav 3. Zakona, u poresku prijavu PP OD, u delu I – Obračunate zarade/naknade, osnovice za obračun doprinosa i obračun doprinosa, unosi podatke na red. br. 2. do 6. u kol. 4 i 6, s tim što se u koloni 2 – „Opis“ na red. br. 3. – „Osnovica za obračun doprinosa“ dopisuju reči: „bez isplate zarade“.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, u delu III – Zarada za isplatu i doprinosi za uplatu, unose se podaci na red. br. 11. do 12. u kolonu 4, tako što se prenose isti podaci sa odgovarajućih rednih brojeva iz dela I – Obračunate zarade/naknade, osnovice za obračun doprinosa i obračun doprinosa. U ovom delu, u koloni 8 – Uplatni račun javnih prihoda, podaci se iskazuju na rednim brojevima na kojima su iskazani iznosi doprinosa za uplatu po vrstama doprinosa.

Prilikom isplate zarade za odgovarajući mesec za koju su prethodno obračunati i plaćeni doprinosi u skladu sa stavom 1. ovog člana, podaci o tako plaćenim doprinosima iskazuju se u delu II – Raniji isplaćeni deo zarade/naknade i plaćeni doprinosi, na red. br. 8. do 9. u koloni 4.

Član 5b

Iznos premije za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje koju je poslodavac platio za zaposlenog, odnosno iznos penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji je poslodavac platio na teret sopstvenih sredstava za zaposlenog – člana dobrovoljnog penzijskog fonda u delu koji prelazi iznos od 3.000 dinara (član 13. st. 3. i 4. Zakona) uvećan za pripadajući porez i doprinose koji se plaćaju na teret zaposlenog, kod utvrđivanja osnovice za obračun i plaćanje doprinosa, smatra se zaradom u smislu ovog pravilnika, pa se uključuje u osnovicu tako što se dodaje na iznos zarade.

U slučaju kad poslodavac vrši obračun i uplatu doprinosa bez isplate zarade (član 51. stav 3. Zakona), iznos dela premije osiguranja, odnosno penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond, iz stava 1. ovog člana ne dodaje se na najnižu osnovicu iz kolone 6. Obrasca PP OD, ali se dodaje na iznos zarade prilikom isplate zarade za odgovarajući mesec u smislu člana 51. stav 4. Zakona.

Član 6

Poslodavac koji je do dana početka primene Zakona za određeni prethodni mesec obračunao i platio doprinose za koje je obaveza plaćanja dospela bez izvršene isplate zarade u skladu sa važećim propisima, ukoliko posle početka primene Zakona vrši isplatu zarade za isti mesec, uz poresku prijavu PP OD popunjenu u skladu sa ovim pravilnikom podnosi i kopiju poreske prijave PP OD o obračunatim i plaćenim doprinosima bez isplate zarade na obrascu koji je važio u vreme dospeća plaćanja obaveze doprinosa bez isplate zarade.

Član 7

Poslodavac koji do dana početka primene Zakona za određeni prethodni mesec nije obračunao i platio, odnosno koji je obračunao, a nije platio doprinose za koje je obaveza plaćanja dospela bez izvršene isplate zarade u skladu sa važećim propisima, ukoliko posle početka primene Zakona vrši isplatu zarade za isti mesec, uz poresku prijavu PP OD popunjenu u skladu sa ovim pravilnikom podnosi i poresku prijavu PP OD o obračunatim doprinosima na obrascu koji je važio u vreme dospeća plaćanja obaveze doprinosa bez isplate zarade.

Član 8

Poslodavac koji je do dana početka primene Zakona za određeni prethodni mesec isplatio deo zarada, a posle početka primene Zakona vrši isplatu drugog dela zarada, odnosno konačan obračun zarada za isti mesec, poresku prijavu podnosi u skladu sa ovim pravilnikom, saglasno članu 76 Zakona.

Član 9

Obračun doprinosa na poreskoj prijavi PP OD-1 vrši se na naknade zarada koje se isplaćuju zaposlenima na teret drugih isplatilaca (budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja) po osnovu porodiljskog odsustva, odsustva zbog nege deteta i posebne nege deteta (u daljem tekstu: porodiljsko odsustvo), bolovanja preko 30 dana i stečenih prava po osnovu II i III kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: naknade zarade po osnovu invalidnosti – II i III kategorija).

Član 10

U poresku prijavu PP OD-1, poslodavac unosi podatke na sledeći način:

1) u delu I – Iznos naknade zarade, osnovice za obračun doprinosa i obračun doprinosa:

(1) pod rednim brojem 1. unosi se: u kolonu 3 broj zaposlenih kod poslodavca kojima se isplaćuje naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva zbog nege deteta i posebne nege deteta; u kolonu 4 broj zaposlenih kojima se isplaćuje naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad – bolovanje preko 30 dana; u kolonu 5 broj zaposlenih kojima se isplaćuje naknada zarade po osnovu invalidnosti – II i III kategorija;

(2) pod rednim brojem 2. unosi se iznos naknade zarade koji se isplaćuje, posebno za svaki osnov isplate u kol. 3 do 5, kao zbir pojedinačnih iznosa koji se isplaćuju zaposlenima sa rednog broja 1;

(3) pod rednim brojem 3. unosi se iznos ukupno obračunatih doprinosa za uplatu, posebno za svaki osnov isplate u kol. 3 do 5, kao zbir iznosa sa red. br. 3.1. i 3.2;

a) pod rednim brojem 3.1. unosi se ukupan iznos obračunatih doprinosa na teret zaposlenih – primalaca naknade zarade, posebno za svaki osnov isplate u kol. 3 do 5, kao zbir iznosa sa red. br. 3.1.1. do 3.1.3;

– pod. red. br. 3.1.1. do 3.1.3. unosi se iznos doprinosa za svaki oblik socijalnog osiguranja, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa, posebno za svaki osnov isplate iz kol. 3 do 5;

b) pod rednim brojem 3.2. unosi se ukupan iznos obračunatih doprinosa na teret isplatioca naknade zarade, posebno za svaki osnov isplate u kol. 3. do 5. kao zbir iznosa sa red. br. 3.2.1. do 3.2.3;

– pod red. br. 3.2.1. do 3.2.3. unosi se iznos doprinosa za svaki oblik obaveznog socijalnog osiguranja, obračunat po propisanim stopama doprinosa koje važe na dan obračuna i uplate doprinosa, posebno za svaki osnov isplate u kol. 3. do 5.

U obrazac specifikacije OS-1 o uplati doprinosa za svakog obveznika – osiguranika, poslodavac unosi podatke na sledeći način:

1) u kolonu 1 – unosi se redni broj;

2) u kolonu 2 – unosi se jedinstveni matični broj građana za rezidente ili evidencioni broj za strane državljane;

3) u kolonu 3 – unosi se ime i prezime zaposlenih za koje se vrši obračun i uplata doprinosa;

4) u kol. 4 i 5 – unosi se prvi i poslednji dan perioda za koji se vrši obračun i plaćanje doprinosa;

5) u kolonu 6 – unosi se iznos osnovice na koju se vrši obračun i uplata doprinosa za lice navedeno u istom redu iz kolone 3;

6) u kolonu 7 – unosi se iznos doprinosa za PIO na teret zaposlenog iz kolone 3, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa;

7) u kolonu 8 – unosi se iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog iz kolone 3, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa;

8) u kolonu 9 – unosi se iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenog iz kolone 3, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa;

9) u kolonu 10 – unosi se iznos doprinosa za PIO na teret poslodavca, za zaposlenog iz kolone 3, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa;

10) u kolonu 11 – unosi se iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca, za zaposlenog iz kolone 3, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa;

11) u kolonu 12 – unosi se iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca, za zaposlenog iz kolone 3, obračunat po propisanoj stopi koja važi na dan obračuna i plaćanja doprinosa;

12) u kolonu 13 – unosi se šifra opštine na čijoj teritoriji se vrši uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Član 10a

U poresku prijavu PP OD-P preduzetnik, odnosno poljoprivrednik unosi podatke na sledeći način:

1) pod rednim brojem 1, u kolonu 3 unosi se ukupan iznos isplaćene lične zarade preduzetnika, odnosno poljoprivrednika, koji u sebi sadrži i iznos ranije isplaćenog dela lične zarade (ako je bilo isplate) za mesec za koji se vrši isplata; u kolonu 4 unosi se iznos ranije isplaćenog dela, odnosno zbirni iznos delova lične zarade po osnovu kojeg su obračunati i plaćeni doprinosi, ukoliko je već bila izvršena jedna ili više isplata lične zarade za isti mesec; u kolonu 5 unosi se iznos dela lične zarade koji se isplaćuje;

2) pod rednim brojem 2, u kol. 3, 4 i 5 unosi se iznos osnovica za obračun doprinosa na teret preduzetnika, odnosno poljoprivrednika; osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa; u kolonu 3 unosi se osnovica doprinosa s tim da ne može biti niža od najniže, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa; u kolonu 4 unosi se osnovica doprinosa na koju su obračunati i plaćeni doprinosi prilikom prethodne isplate, odnosno isplata ukoliko je već bila izvršena jedna ili više isplata lične zarade za isti mesec; u kolonu 5 unosi se osnovica doprinosa za deo lične zarade, odnosno mesečne lične zarade koja se isplaćuje, kao razlika iznosa iz kol. 3 i 4;

(1) pod rednim brojem 2.1. u kolonu 3 unosi se ukupni iznos isplaćene lične zarade kao osnovice doprinosa ukoliko je isplaćena lična zarada viša od najniže mesečne osnovice, a niža od najviše mesečne osnovice doprinosa; u kolonu 4 unosi se iznos ranije isplaćenog dela, odnosno zbirni iznos delova lične zarade, kao osnovice doprinosa po osnovu koje su obračunati i plaćeni doprinosi, ukoliko je već bila izvršena jedna ili više isplata lične zarade za isti mesec; u kolonu 5 ne unosi se podatak;

(2) pod rednim brojem 2.2. u kolonu 3 unosi se iznos najniže mesečne osnovice kao osnovice doprinosa ukoliko je iznos ukupno isplaćene lične zarade za mesec za koji se vrši isplata lične zarade niži od najniže mesečne osnovice doprinosa; u koloni 4 unosi se iznos najniže mesečne osnovice kao osnovice doprinosa na koju su obračunati i plaćeni doprinosi prilikom prethodne isplate ukoliko je iznos ranije isplaćenog dela, odnosno zbirni iznos delova lične zarade za mesec za koji se vrši isplata lične zarade bili niži od najniže mesečne osnovice doprinosa; u kolonu 5 ne unosi se podatak;

(3) pod rednim brojem 2.3. u kolonu 3 unosi se iznos najviše mesečne osnovice kao osnovice doprinosa ukoliko je iznos ukupno isplaćene lične zarade za mesec za koji se vrši isplata lične zarade viši od najviše mesečne osnovice doprinosa; u kolonu 4 unosi se iznos najviše mesečne osnovice kao osnovice doprinosa na koju su obračunati i plaćeni doprinosi prilikom prethodne isplate ukoliko je iznos ranije isplaćenog dela, odnosno zbirni iznos delova lične zarade za mesec za koji se vrši isplata lične zarade bili viši od najviše mesečne osnovice doprinosa; u kolonu 5 ne unosi se podatak;

3) pod rednim brojem 3, u kolonu 3 unosi se ukupan iznos obračunatih doprinosa na pripadajuću osnovicu sa rednog broja 2. iz kolone 3, kao zbir iznosa sa red. br. 3.1, 3.2, 3.3. i 3.4; u kolonu 4 unosi se ukupan iznos ranije plaćenih doprinosa na pripadajuću osnovicu sa rednog broja 2. iz kolone 4, kao zbir iznosa sa red. br. 3.1, 3.2, 3.3. i 3.4; u kolonu 5, unosi se iznos obračunatog doprinosa kao razlika između iznosa sa rednog broja 3. u koloni 3 i iznosa sa rednog broja 3. u koloni 4;

(1) pod rednim brojem 3.1. u kolonu 3 unosi se ukupan iznos obračunatog doprinosa za PIO; u kolonu 4 unosi se ukupan iznos ranije plaćenog doprinosa za PIO; u kolonu 5 unosi se iznos doprinosa za uplatu kao razlika između iznosa sa rednog broja 3.1. u koloni 3 i iznosa sa rednog broja 3.1. u koloni 4; kolonu 6 unosi se broj uplatnog računa javnih prihoda na koji se vrši uplata doprinosa za PIO;

(2) pod rednim brojem 3.2. u kolonu 3 unosi se ukupan iznos obračunatog doprinosa za zdravstveno osiguranje; u kolonu 4 unosi se ukupan iznos ranije plaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje; u kolonu 5 unosi se iznos doprinosa za uplatu kao razlika između iznosa sa rednog broja 3.2. u koloni 3 i iznosa sa rednog broja 3.2. u koloni 4; u kolonu 6 unosi se broj uplatnog računa javnih prihoda na koji se vrši uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje;

(3) pod rednim brojem 3.3. u kolonu 3 unosi se ukupan iznos obračunatog doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti; u kolonu 4 unosi se ukupan iznos ranije plaćenog doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti; u kolonu 5 unosi se iznos doprinosa za uplatu kao razlika između iznosa sa rednog broja 3.3. u koloni 3 i iznosa sa rednog broja 3.3. u koloni 4; u kolonu 6 unosi se broj uplatnog računa javnih prihoda na koji se vrši uplata doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

(4) pod rednim brojem 3.4. u kolonu 3 unosi se ukupan iznos dodatnog doprinosa za PIO za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem za osiguranika – preduzetnika; u kolonu 4 unosi se ukupan iznos ranije plaćenog doprinosa za PIO za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem; u kolonu 5 unosi se iznos doprinosa za uplatu kao razlika između iznosa sa rednog broja 3.4. u koloni 3 i iznosa sa rednog broja 3.4. u koloni 4; u kolonu 6 unosi se broj uplatnog računa javnih prihoda na koji se vrši uplata doprinosa za PIO za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem;

4) pod rednim brojem 4, u kolonu 3 unosi se ukupan iznos plaćenih doprinosa na pripadajuću osnovicu sa rednog broja 2. iz kolone 3, kao zbir iznosa sa red. br. 3.1, 3.2, 3.3. i 3.4; u kolonu 4 unosi se ukupan iznos ranije plaćenih doprinosa na pripadajuću osnovicu sa rednog broja 2. iz kolone 4, kao zbir iznosa sa red. br. 3.1, 3.2, 3.3. i 3.4; u kolonu 5 unosi se iznos plaćenog doprinosa kao razlika između iznosa sa rednog broja 4. u koloni 3 i iznosa sa rednog broja 4. u koloni 4.

Podatke u poreskoj prijavi PP OD-P preduzetnik, odnosno poljoprivrednik iskazuje za mesec za koji vrši isplatu lične zarade, saglasno odluci koju je doneo prema odredbama zakona koji uređuje porez na dohodak građana, u visini obračunatih i plaćenih doprinosa po osnovu ukupno isplaćene zarade za taj mesec.

Član 10b

U poresku prijavu PP OD-O privredno društvo unosi podatke na sledeći način:

1) pod rednim brojem 1, u kolonu 3 unosi se iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za osnivača, odnosno člana privrednog društva, iz člana 37. Zakona;

2) pod rednim brojem 2, u kolonu 3 unosi se broj lica – osnivača, odnosno članova privrednog društva za koje se obračunava doprinos na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa iz člana 37. Zakona;

3) pod rednim brojem 3, u kolonu 3 unosi se iznos osnovice doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednog društva, kao proizvod sa red. br. 1. i 2;

4) pod rednim brojem 4, u kolonu 3 unosi se iznos ukupno obračunatih doprinosa, kao zbir iznosa iz kolone 3 sa red. br. 4.1, 4.2. i 4.3;

(1) pod rednim brojem 4.1. u kolonu 3 unosi se iznos ukupno obračunatih doprinosa za PIO; u kolonu 4. unosi se broj uplatnog računa javnih prihoda na koji se vrši uplata doprinosa za PIO;

(2) pod rednim brojem 4.2. u kolonu 3 unosi se iznos obračunatog doprinosa za zdravstveno osiguranje; u kolonu 4 unosi se broj uplatnog računa javnih prihoda na koji se vrši uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje;

(3) pod rednim brojem 4.3. u kolonu 3 unosi se iznos obračunatog doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti; u kolonu 4 unosi se broj uplatnog računa javnih prihoda na koji se vrši uplata doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

5) pod rednim brojem 5, u kolonu 3 unosi se ukupan iznos plaćenih doprinosa, kao zbir iznosa iz kolone 3 sa red. br. 4.1, 4.2. i 4.3.

Poresku prijavu PP OD-O privredno društvo podnosi posebno za osnivače, odnosno članove privrednog društva koji su osigurani po drugom osnovu, a posebno za osnivače, odnosno članove privrednog društva koji nisu osigurani po drugom osnovu.

Član 11

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu obračuna i uplate i o sadržini poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 90/2002 i 77/2003).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. septembra 2004. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima
za obavezno socijalno osiguranje po odbitku

(„Sl. glasnik RS“, br. 105/2004)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima
za obavezno socijalno osiguranje po odbitku

(„Sl. glasnik RS“, br. 15/2012, 123/2012 i 61/2013)

Član 6

Obrasci specifikacija OS i OS-1 o uplati doprinosa za svakog obveznika – osiguranika iz člana 2. ovog pravilnika, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 7

Obrasci specifikacija OS i OS-1 o uplati doprinosa za svakog obveznika – osiguranika iz člana 2. ovog pravilnika, podnose se uz obrazac PP OD i PP OD-1, za obračunate i plaćene doprinose počev za mesec januar 2014. godine.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima
za obavezno socijalno osiguranje po odbitku

(„Sl. glasnik RS“, br. 123/2012)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

PP OD

Isplatilac __________________________________
Sedište isplatioca ___________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB ______________________________________
Matični broj _______________________________
Šifra delatnosti isplatioca ____________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica ____________________

Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NA ZARADE/NAKNADE ZA MESEC _______ (konačna isplata/deo* _____) 20___. GODINE

Isplatilac je:

Obračun i plaćanje doprinosa vrši se na isplatu:

Datum isplate:

(zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva):

(zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva):

________ 20__. godine

1. Pravno lice koje se ne finansira iz budžeta

1. Zarada zaposlenih

2. Pravno lice koje se finansira iz budžeta

2. Zarada osnivača i članova preduzeća zaposlenih u svom preduzeću

3. Strano predstavništvo

3. Razlike zarada izabranih, imenovanih i postavljenih lica

4. Preduzetnik

4. Naknada za privremene i povremene poslove

5. Fizičko lice

5. Naknada za privremene i povremene poslove članu zadruge

novčani iznosi unose se u dinarima, zaokruženi na cele brojeve, a broj zaposlenih u celom broju

 

Red.
br.

OPIS

Oznaka
za
AOP

UKUPNO

OBRAČUN DOPRINOSA

Uplatni račun
javnih prihoda

na isplaćenu
zaradu/naknadu

na najnižu
osnovicu

na najvišu
osnovicu

1

2

3

4

5

6

7

8

I

OBRAČUNATE ZARADE/NAKNADE, OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA I OBRAČUN DOPRINOSA

1.

Obračunate zarade/naknade

01

2.

Broj zaposlenih/primalaca naknada

02

2.1.

Zaposleni sa nepunim radnim vremenom (sadržani u red. br. 2)

03

2.2.

Zaposleni za koje se ostvaruje oslobođenje od plaćanja doprinosa (sadržani u red. br. 2)

04

2.2.1.

Zaposleni po članu 45. stav 1. Zakona (sadržani u red. br. 2)

05

2.2.2.

Zaposleni po članu 45. stav 2. Zakona (sadržani u red. br. 2)

06

2.2.3.

Zaposleni po članu 45a stav 1. Zakona (sadržani u red. br. 2)

07

2.2.4.

Zaposleni po članu 45a stav 2. Zakona (sadržani u red. br. 2)

08

2.2.5.

Zaposleni po članu 45b stav 1. Zakona (sadržani u red. br. 2)

09

3.

Osnovica za obračun doprinosa

10

4.

Ukupno obračunati doprinosi (red. br. 4.1. plus red. br. 4.2)

11

4.1.

Na teret zaposlenih/primalaca naknade (red. br. 4.1.1. do 4.1.3)

12

4.1.1.

Za PIO

13

4.1.2.

Za zdravstveno osiguranje

14

4.1.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

15

4.2.

Na teret poslodavca (red. br. 4.2.1. do red. br. 4.2.3)

16

4.2.1.

Za PIO

17

4.2.2.

Za zdravstveno osiguranje

18

4.2.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

19

5.

Broj zaposlenih za koje se plaća doprinos za staž osiguranja sa uvećanim trajanjem – beneficirani staž (sadržan u rednom broju 2)

20

6.

Doprinos za PIO za beneficirani staž

21

II

RANIJE ISPLAĆENI DEO ZARADE/NAKNADE I PLAĆENI DOPRINOSI

7.

Ranije isplaćeni deo zarade/naknade

22

8.

Ukupno plaćeni doprinosi (red. br. 8.1. plus red. br. 8.2)

23

8.1.

Na teret zaposlenih / primalaca naknade (red. br. 8.1.1. do 8.1.3)

24

8.1.1.

Za PIO

25

8.1.2.

Za zdravstveno osiguranje

26

8.1.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

27

8.2.

Na teret poslodavca (red. br. 8.2.1. do 8.2.3)

28

8.2.1.

Za PIO

29

8.2.2.

Za zdravstveno osiguranje

30

8.2.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

31

9.

Plaćeni doprinosi za PIO za beneficirani staž

32

III

ZARADA ZA ISPLATU I DOPRINOSI ZA UPLATU

10.

Zarada za isplatu (red. br. 1. minus red. br. 7) veći od 0

33

11.

Doprinosi za uplatu (red. br. 4. minus red. br. 8) veći od 0

34

11.1.

Na teret zaposlenih/primalaca naknade (red. br. 4.1. minus red. br. 8.1)

35

11.1.1.

Za PIO (red. br. 4.1.1. minus red. br. 8.1.1)

36

11.1.2.

Za zdravstveno osiguranje (red. br. 4.1.2. minus red. br. 8.1.2)

37

11.1.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (red. br. 4.1.3. minus red. br. 8.1.3)

38

11.2.

Na teret poslodavca (red. br. 4.2. minus red. br. 8.2)

39

11.2.1.

Za PIO (red. br. 4.2.1. minus red. br. 8.2.1)

40

11.2.2.

Za zdravstveno osiguranje (red. br. 4.2.2. minus red. br. 8.2.2)

41

11.2.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (red. br. 4.2.3. minus red. br. 8.2.3)

42

12.

Doprinos za uplatu – PIO za beneficirani staž (red. br. 6 minus red. br. 9)

43

IV

VIŠE PLAĆENI DOPRINOSI

13.

Više plaćeni doprinosi (red. br. 13.1. plus red. br. 13.2)

44

13.1.

Na teret zaposlenih/primalaca naknade (red. br. 8.1. minus red. br. 4.1)

45

13.1.1.

Za PIO (red. br. 8.1.1. minus red. br. 4.1.1)

46

13.1.2.

Za zdravstveno osiguranje (red. br. 8.1.2. minus red. br. 4.1.2)

47

13.1.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (red. br. 8.1.3. minus red. br. 4.1.3)

48

13.2.

Na teret poslodavca (red. br. 8.2. minus red. br. 4.2)

49

13.2.1.

Za PIO (red. br. 8.2.1. minus red. br. 4.2.1)

50

13.2.2.

Za zdravstveno osiguranje (red. br. 8.2.2. minus red. br. 4.2.2)

51

13.2.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (red. br. 8.2.3. minus red. br. 4.2.3)

52

V

IZNOS DOPRINOSA ZA UPLATU PO UMANJENJU ZA VIŠE PLAĆENE DOPRINOSE

14.

Doprinosi za uplatu (red. br. 11. minus red. br. 13. iz PP OD po konačnom obračunu za prethodni mesec)

53

14.1.

Na teret zaposlenih/primalaca naknade (red. br. 11.1. minus red. br. 13.1. iz PP OD po konačnom obračunu za prethodni mesec)

54

14.1.1.

Za PIO (red. br. 11.1.1. minus red. br. 13.1.1. iz PP OD po konačnom obračunu za prethodni mesec)

55

14.1.2.

Za zdravstveno osiguranje (red. br. 11.1.2. minus red. br. 13.1.2. iz PP OD po konačnom obračunu za prethodni mesec)

56

14.1.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (red. br. 11.1.3. minus red. br. 13.1.3. iz PP OD po konačnom obračunu za prethodni mesec)

57

14.2.

Na teret poslodavca (red. br. 11.2. minus red. br. 13.2. iz PP OD po konačnom obračunu za prethodni mesec)

58

14.2.1.

Za PIO (red. br. 11.2.1. minus red. br. 13.2.1. iz PP OD po konačnom obračunu za prethodni mesec)

59

14.2.2.

Za zdravstveno osiguranje (red. br. 11.2.2. minus red. br. 13.2.2. iz PP OD po konačnom obračunu za prethodni mesec)

60

14.2.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 11.2.3. minus red. br. 13.2.3. iz PP OD po konačnom obračunu za prethodni mesec)

61

 

*) Ako se zarada/naknada isplaćuje u delovima, unosi se broj dela isplate zarade koja se isplaćuje za mesec; ako je deo zarade koji se isplaćuje i konačan obračun za mesec treba podvući i reč konačna isplata. KONAČAN OBRAČUN ZA ISPLATU ZARADE MOŽE DA SE IZVRŠI SAMO JEDNOM ZA MESEC.

 

 

 

U _______________, dana _________ 20__. godine

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

Poresku prijavu u Poreskoj upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

(M.P.)

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. __________________________________

__________________________

_____________________________

2. __________________________________

PP OD-1

Isplatilac __________________________________
Sedište isplatioca ___________________________
(adresa i opština isplatioca)
PIB ______________________________________
Matični broj _______________________________
Šifra delatnosti isplatioca ____________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica ____________________

Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NA NAKNADE ZARADA NA TERET DRUGIH ISPLATILACA ZA MESEC ________ (konačna isplata/deo*____) 20___. GODINE

Isplatilac je:

Obračun i plaćanje doprinosa vrši se na isplatu:

 

Datum isplate:

(zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva):

(zaokružiti samo jedan od ponuđenih rednih brojeva):

________ 20__. godine

1. Pravno lice koje se ne finansira iz budžeta

 

1. Naknade zarada zaposlenima

2. Pravno lice koje se finansira iz budžeta

 

2. Naknade zarada osnivačima i članovima preduzeća

 

 

3. Strano predstavništvo

    zaposlenim u svom preduzeću

4. Preduzetnik

5. Fizičko lice

novčani iznosi unose se u dinarima, zaokruženi na cele brojeve, a broj zaposlenih u celom broju

 

Red. broj

OPIS

Naknada zarade za porodiljsko odsustvo, odsustvo zbog nege deteta i zbog posebne nege deteta

Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad (bolovanje preko 30 dana)

Naknada zarade po osnovu invalidnosti (II i III kategorija)

1

2

3

4

5

I

IZNOS NAKNADE ZARADE, OSNOVICE DOPRINOSA I OBRAČUN DOPRINOSA

 

 

 

1.

Broj zaposlenih

2.

Iznos naknade zarade – osnovica doprinosa

 

 

 

3.

Ukupno obračunati doprinosi za uplatu (red. br. 3.1. plus red. br. 3.2)

 

 

 

3.1.

Na teret zaposlenih – primalaca naknade zarade (red. br. 3.1.1. do 3.1.3)

 

 

 

3.1.1.

Za PIO

3.1.2.

Za zdravstveno osiguranje

3.1.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

3.2.

Na teret isplatioca naknade zarade (red. br. 3.2.1. do 3.2.3)

 

 

 

3.2.1.

Za PIO

3.2.2.

Za zdravstveno osiguranje

3.2.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

 

*) Ako se naknada zarade isplaćuje u delovima, unosi se broj dela isplate naknade zarade koja se isplaćuje za mesec; ako je deo naknade zarade koji se isplaćuje i konačan obračun za mesec treba podvući reč konačna isplata

U _______________, dana _________ 20__. godine

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

Poresku prijavu u Poreskoj upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

(M.P.)

ODGOVORNO LICE ISPLATIOCA

1. __________________________________

__________________________

_____________________________

2. __________________________________

PP OD-P

Preduzetnik _______________________________
Sedište preduzetnika ________________________
(adresa i opština)
PIB ______________________________________
Matični broj _______________________________
Šifra delatnosti ____________________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica ____________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NA LIČNU ZARADU PREDUZETNIKA, ODNOSNO POLJOPRIVREDNIKA

za mesec ______________ (konačna isplata/deo*) 20__. godine

Datum isplate: _______________ 20__. godine

Fizičko lice je osiguranik:
(zaokružiti samo jedan broj)
1. Preduzetnik
2. Poljoprivrednik

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red. br

OPIS

Obračun

Broj uplatnog računa

Ukupan iznos

Ranije isplaćeni deo lične zarade

Deo lične zarade koji se isplaćuje

1

2

3

4

5

6

1.

Isplaćena lična zarada preduzetnika, odnosno poljoprivrednika (član 22. stav 1. tačka 1) i član 27. stav 1. tačka 1) Zakona)

2.

Osnovica doprinosa

2.1.

Isplaćena lična zarada

2.2.

Najniža mesečna osnovica doprinosa

2.3.

Najviša mesečna osnovica doprinosa

3.

Ukupno obračunati doprinosi
(3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.)

3.1.

Za PIO (2 x 24%)

3.2.

Za zdravstveno osiguranje (2 x 12,3%)

3.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (2 x 1,5%)

3.4.

Dodatni doprinos za PIO za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem (2 x    %)

 

 

 

 

4.

Ukupno plaćeni doprinosi
(3.1. – 3.2. + 3.3. – 3.4.)

*) Ako se lična zarada isplaćuje u delovima, unosi se broj dela isplate lične zarade koja se isplaćuje za mesec; ako je deo zarade koji se isplaćuje konačan obračun za mesec treba podvući i reč konačna isplata. KONAČAN OBRAČUN ZA ISPLATU LIČNE ZARADE MOŽE DA SE IZVRŠI SAMO JEDNOM ZA MESEC.

U ____________, dana ________ 20__. godine

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

Poresku prijavu u Poreskoj upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

ODGOVORNO LICE

1. ___________________________

__________________________

________________________

2. ___________________________

PP OD-O

Privredno društvo _______________________________
Sedište privrednog društva ________________________
(adresa i opština)
PIB _________________________________________
Matični broj ___________________________________
Šifra delatnosti privrednog društva _________________

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA

Organizaciona jedinica ____________________
Potvrda o prijemu:

PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA

za mesec ________________ 20__. godine

Datum uplate doprinosa: ______________ 20__. godine

Fizičko lice je:
(zaokružiti samo jedan broj)
1. Osigurano po drugom osnovu
2. Nije osigurano po drugom osnovu

 

Unose se celi brojevi, bez decimala

Red. br.

OPIS

Iznos

Broj uplatnog računa

1

2

3

4

1.

Najniža mesečna osnovica doprinosa (član 37. Zakona)

2.

Broj lica za koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi

 

 

3.

Osnovica doprinosa (1 x 2)

4.

Ukupno obračunati doprinosi (4.1. + 4.2. + 4.3.)

4.1.

Za PIO (3 x 24%)

4.2.

Za zdravstveno osiguranje (3 x 12,3%)

4.3.

Za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (3 x 1,5%)

5.

Ukupno plaćeni doprinosi (4.1. + 4.2. + 4.3.)

U _____________________, dana _________ 20__. godine

Da su iskazani podaci u ovoj poreskoj prijavi tačni, tvrdi i overava:

Poresku prijavu u Poreskoj upravi kontrolisali:

PORESKU PRIJAVU POPUNIO

ODGOVORNO LICE

1. ___________________________

__________________________

________________________

2. ___________________________

OS

OBRAZAC SPECIFIKACIJE UPLATE DOPRINOSA ZA SVAKOG OBVEZNIKA – OSIGURANIKA, UZ PORESKU PRIJAVU PP OD O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NA ZARADE/NAKNADE ZARADA ZA MESEC __________ (KONAČNA ISPLATA/DEO*_____) 20__. GODINE*

PIB*: ___________________

datum isplate*: ______________

R. br.

JMBG

Ime i prezime

Period

Osnovica za obračun

Obračunati i uplaćeni doprinosi

Šifra opštine

od

do

Na teret zaposlenog

Na teret poslodavca

PIO

ZDR

NEZ

PIO

PIO za beneficirani radni staž

ZDR

NEZ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ukupno*:

Mesto*: _______________, datum*: __________ 20__.

specifikaciju popunio*

odgovorno lice isplatioca*

Napomena:

* Podaci moraju da budu identični podacima iz PP OD

OS-1

 

OBRAZAC SPECIFIKACIJE UPLATE DOPRINOSA ZA SVAKOG OBVEZNIKA – OSIGURANIKA, UZ PORESKU PRIJAVU PP OD-1 O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NA NAKNADE ZARADA NA TERET DRUGIH ISPLATILACA ZA MESEC __________ (KONAČNA ISPLATA/DEO*_____) 20__. GODINE*

PIB*: ___________________

datum isplate*: ______________

R. br.

JMBG

Ime i prezime

Period

Osnovica za obračun

Obračunati i uplaćeni doprinosi

Šifra opštine

Na teret zaposlenog

Na teret poslodavca

od

do

PIO

ZDR

NEZ

PIO

ZDR

NEZ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ukupno*:

Mesto*: _______________, datum*: __________ 20__.

specifikaciju popunio*

odgovorno lice isplatioca*

* Podaci moraju da budu identični podacima iz PP OD-1

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović