UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA

Veliki broj firmi u Srbiji se bavi sakupljanjem i preradom otpada. Pojedine firme su počele sa izvozom prerađenog otpada, ali mnogi su tek na početku pregovora o izvozu otpada. Veliko je interesovanje za pitanja vezana za uslove, uvoza, izvoza i tranzita otpada i opasnih materijala.

Ovim kratkin tekstom pokušavamo da damo odgovor i uputimo čitaoce na osnovnu zakonsku regulativu koja se tom materijom bavi.  

Osnovna zakonska i podzakonska akta kojima je uređen prekogranični promet otpada su:

– Zakon o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju („Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori“, br. 2/99);

– Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon i 43/2011 – odluka US);

– Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 36/2009);

– Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010);

– Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009);

– Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine („Sl. glasnik RS“, br. 60/2009);

– Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 60/2009), u čijem sastavu su:

• LISTA IA – opasan otpad:

– Lista opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen,

– Lista opasnog otpada koji se može uvoziti (kao sekundarne sirovine), uz dozvolu za uvoz – nadležnog ministarstva, Dokument o kretanju otpada i Notifikacioni dokument,

– Lista opasnog otpada čiji je izvoz i tranzit dozvoljen, uz dozvolu za izvoz opasnog otpada izdate od nadležnog ministarstva, Dokument o kretanju otpada i Notifikacioni dokument;

• LISTA IIB – neopasan otpad:

– Lista neopasnog otpada čiji je uvoz i izvoz dozvoljen, uz dozvolu za uvoz i izvoz i Dokument o kretanju otpada;

Uredba o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje („Sl. glasnik RS“, br. 102/2010);

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović