• Home
  • Blog
  • Zakoni

UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U VEZI SA ISPITIVANJEM I ŽIGOSANJEM PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA


(„Sl. glasnik RS“, br. 50/2013)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknada koje se plaćaju za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: predmeti), vršenje hemijskih analiza dragocenih metala, legura i predmeta, ispitivanja opreme koja služi za ispitivanje predmeta, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, kao i za izvršavanje drugih poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta (u daljem tekstu: naknada) koje sprovodi Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija) u skladu sa zakonom kojim se uređuje kontrola predmeta od dragocenih metala, kao i način plaćanja tih naknada.

Visina naknada za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala iz stava 1. ovog člana, kao i šifre tih poslova navedeni su u Prilogu – Visina naknada za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović