• Home
  • Blog
  • Zakoni
3

UPUTSTVO O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA O DOMAĆEM POREKLU DOBARA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI


 („Sl. glasnik RS“, br. 48/2013)

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Uputstvom o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Uputstvo), uređuju se uslovi, način i postupak izdavanja uverenja o domaćem poreklu robe koje je ponuđač – podnosilac zahteva dužan da dostavi uz ponudu i koje može da koristi kako bi ostvario pravo shodno odredbi člana 86. Zakona o javnim nabavkama.

1.2. Uverenje iz tačke 1.1. ovog uputstva izdaje se ponuđaču – podnosiocu zahteva, privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja registrovanu delatnost na teritoriji Republike Srbije, za ponudu isporuke predmeta javne nabavke domaćeg porekla, pod kojim se podrazumeva proizvodnja dobara.

2. KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE POREKLA

2.1. Proizvodi osim tekstila i tekstilnih proizvoda iz Odeljka XI nomenklature Carinske tarife

Za dobijene proizvode iz Liste obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porekla kako bi dobijeni proizvod stekao status proizvoda sa poreklom koji su dati u Prilogu 9 Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom (u daljem tekstu: Uredba), postupci iz kolone 3 Priloga, smatraju se dovoljnom obradom ili preradom na osnovu koje se stiče status proizvoda sa poreklom.

Za robu koja nije obuhvaćena Prilogom 9, poreklo se određuje za svaki slučaj posebno, uzimajući u obzir bilo koji postupak obrade ili prerade, shodno konceptu poslednje bitne obrade ili prerade u smislu člana 34. Carinskog zakona to jest:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.