2

RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE TRANSAKCIJA SA MENICAMA

MENICA KAO INSTRUMENT PLAĆANJA I OBEZBEĐENJA PLAĆANJA

U uslovima problema s likvidnošću i porasta obaveza prema poveriocima i nemogućnosti dužnika da te obaveze izmiruje, menica se sve više koristi kao instrument plaćanja i obezbeđenja plaćanja između privrednih subjekata.

Menica kao instrument plaćanja i obezbeđivanja naplate od dužnika je uređena sledećim propisima:

Zakonom o menici („Sl. list FNRJ“, br. 104/46, „Sl. list SFRJ“, br. 16/65, 54/70 i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 46/96 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja – dalje: Zakon);

Zakonom o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon i 31/2011);

Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Sl. glasnik RS“, br. 56/2011);

Odlukom o jedinstvenom meničnom blanketu („Sl. list SRJ“, br. 29/94 i „Sl. glasnik RS“, br. 39/2004);

Odlukom o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta („Sl. glasnik RS“, br. 47/2011).

U skladu sa Zakonom, menica je pisana isprava izdata u propisanoj formi kojom jedno lice izdaje nalog drugom licu (trasirana menica) da u određeno vreme i na određenom mestu isplati određenu sumu novca licu imenovanom u toj ispravi, ili po njegovoj naredbi, odnosno kojom se jedno lice obavezuje da u određeno vreme i na određenom mestu isplati drugom licu označenu sumu novca u toj ispravi ili po njegovoj naredbi (sopstvena menica).

Menica kao hartija od vrednosti u korišćenju ima tri osnovne funkcije:

1) instrument plaćanja;

2) instrument obezbeđenja plaćanja;

3) kreditni instrument.

  Menica kao instrument plaćanja je sposobnost menice da njenom imaocu dâ pravo da menicom vrši plaćanje svojih obaveza prenošenjem prava iz menice na svog poverioca. Ako je poverilac za isporučena dobra primio od svog dužnika menicu sa određenim rokom plaćanja, do isteka roka za naplatu, on može menicom da vrši plaćanje svojih obaveza poveriocima putem indosamenta, odnosno prenosom prava iz menice na svog poverioca. Dakle, prenošenjem prava iz menice putem indosamenta s jednog na drugo lice, omogućuje se da se jednom menicom izvrši više plaćanja, odnosno da se menica od dana izdavanja pa do roka njenog dospeća za naplatu, koristi kao instrument plaćanja. U slučaju da je na menici u delu gde se navode podaci o poveriocu – remitentu stavljena klauzula „ne po naredbi“, takva se menica ne može prenositi putem indosamenta.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.