• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA


(„Sl. glasnik RS“, br. 48/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način ostvarivanja prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja (u daljem tekstu: regres), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres.

Član 2

Pravo na korišćenje regresa ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ispunjava i uslov da je kod društva za osiguranje osigurao:

1) useve i plodove od rizika umanjenja prinosa;

2) rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava;

3) životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava.

Regres iz člana 1. ovog pravilnika ostvaruje se za površine odnosno životinje prijavljene u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj, u iznosu od 40% od visine premije osiguranja, bez uračunatog poreza na premiju neživotnog osiguranja.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović