• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PRENOSA PODATAKA O OBVEZNICIMA DOPRINOSA – POSLODAVCIMA I ISPLATIOCIMA PRIHODA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

„Sl. glasnik RS“, br. 47/2013)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržina i način prenosa podataka o obveznicima doprinosa – poslodavcima i isplatiocima prihoda, iz registara koje vode organi i organizacije nadležne za registraciju pravnih i fizičkih lica koja obavljaju određenu delatnost (Agencija za privredne registre, privredni sudovi, advokatske komore), u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Jedinstvena baza Centralnog registra).

Prenos podataka iz registra organa i organizacija

Član 2

Organi i organizacije nadležni za registraciju pravnih i fizičkih lica koja obavljaju određenu delatnost, prenose podatke iz registara koje vode elektronskim putem u Jedinstvenu bazu Centralnog registra.

Podaci o obveznicima doprinosa – poslodavcima i isplatiocima prihoda koji su upisani u registar organa i organizacija iz stava 1. ovog člana, koji nemaju tehničkih uslova za prenos podataka elektronskim putem, preuzimaju se iz registra poreskih obveznika, koji vodi Poreska uprava.

Sadržina podataka koji se prenose

Član 3

Radi evidentiranja podataka o obveznicima doprinosa – poslodavcima i isplatiocima prihoda prenose se sledeći podaci:

1) iz registara – Agencije za privredne registre:

– matični broj pravnog lica ili preduzetnika;

– poreski identifikacioni broj (PIB) dodeljen od nadležnog organa;

– jedinstveni matični broj građana (JMBG) ili evidencioni broj fizičkog lica;

– tip poslovnog subjekta (šifra, naziv);

– poslovno ime (naziv) ćirilica;

– poslovno ime (naziv) latinica;

– poslovno ime na stranom jeziku;

– adresni podaci o sedištu (opština, mesto, ulica, broj, PTT broj);

– adresni podaci o izdvojenim lokacijama, odnosno ograncima (opština, mesto, ulica, broj, PTT broj);

– e-mail adresa;

– oblik organizovanja (šifra, naziv);

– delatnost (šifra, opis) – privredna delatnost, delatnost udruženja, pretežna delatnost, delatnost fondacije, zadužbine;

– zastupnici (JMBG ili lični broj, prezime, ime) – zakonski zastupnici, ostali zastupnici, zastupnici ogranka, njihove eventualne funkcije;

2) iz registara poreskih obveznika, koji vodi Poreska uprava:

– poreski identifikacioni broj (PIB);

– matični broj registra;

– poslovno ime pravnog lica, naziv preduzetnika i/ili preduzetničke radnje fizičkog lica;

– pravna forma privrednog subjekta;

– opština sedišta pravnog lica, preduzetnika, adresa fizičkog lica;

– mesto, sedište pravnog lica, preduzetnika, adresa fizičkog lica;

– šifra delatnosti.

Podaci iz stava 1. ovog člana koji nisu obavezno predmet registracije i koji se registruju po želji korisnika (e-mail adresa, PTT broj i slično), prenose se za subjekte koji su ih registrovali.

Način prenosa podataka

Član 4

Prenos podataka o obveznicima doprinosa – poslodavcima i isplatiocima prihoda iz registara Agencije za privredne registra i Poreske uprave u Jedinstvenu bazu Centralnog registra, vrši se elektronskim putem, korišćenjem standardnog veb servisa (Web Service), odnosno FTP servisa (File Transfer Protocol), preko zaštićene mreže UZZPRO-a.

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Centralni registar), dnevno, odnosno po potrebi, preuzima od Agencije za privredne registre raspoložive podatke iz člana 3. ovog pravilnika, pozivom standardnog servisa (ZPP servis), a od Poreske uprave – preuzimanjem odgovarajućeg fajla sa servera Poreske uprave.

Način prenosa podataka koji se odnose na novoosnovane obveznike doprinosa

Član 5

Podaci o obveznicima doprinosa – poslodavcima i isplatiocima prihoda koji se odnose na novoosnovane obveznike doprinosa, kao i podatke o svim statusnim i drugim promenama podataka o obveznicima doprinosa, koji su bili predmet registracije, evidentiraju se u Jedinstvenu bazu Centralnog registra preuzimanjem iz registara nadležnih organa i organizacija.

Agencija za privredne registre dostavlja Centralnom registru jednom dnevno podatke o novoosnovanim obveznicima doprinosa, odmah po dobijanju PIB-a iz Poreske uprave putem S13APRPush klijentskog servisa.

Podaci se preuzimaju u standardnom XML formatu, odnosno u standardnom TXT formatu (tekstualni fajl).

Elektronski servisi za prenos podataka

Član 6

Za prenos podataka koriste se elektronski servisi definisani u Tehničkoj dokumentaciji, usaglašenoj između Centralnog registra, Agencije za privredne registre i Poreske uprave.

Centralni registar, Agencija za privredne registre i Poreska uprava pre početka elektronske razmene podataka, razmenjuju sredstva za autentifikaciju kojima se omogućava pristup podacima, kao i druge parametre neophodne za uspostavljanje veze u skladu sa pravilima bezbednosti i zaštite podataka obe strane.

Prekid rada servisa

Član 7

U slučaju planiranog prekida rada servisa zbog održavanja i unapređenja servisa, Agencija za privredne registre i Poreska uprava blagovremeno, a najmanje 48 sati pre početka planiranog prekida rada servisa, o tome obaveštavaju Centralni registar.

U slučaju neplaniranog prekida rada servisa zbog više sile, ozbiljnih kvarova i slično, Agencija za privredne registre i Poreska uprava, u najkraćem mogućem roku, obaveštavaju Centralni registar o prirodi problema i planiranom terminu ponovnog uspostavljanja servisa.

U slučaju promene načina funkcionisanja elektronskih servisa, promene u strukturi podataka ili načinu rada elektronskih servisa, Agencija za privredne registre i Poreska uprava blagovremeno, a najmanje mesec dana unapred, o tome obaveštavaju Centralni registar.

Završna odredba

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović