2

KALENDAR SPOLJNOTRGOVINSKIH OBAVEZA ZA APRIL 2013.

Donošenjem novih zakona, ukinut je veliki broj pravdanja i izveštavanja Deviznom Inspektoratu.

Međutim, i dalje su na snazi obaveze registracije kreditnog odnosa po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima kod Narodne Banke Srbije.

Pored ovih,  kod NBS registruju se i drugi poslovi, prema priloženoj tabeli.

 

OPIS OBAVEZE

ZAKONSKI ROK ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA – OBRASCA

OSNOV

 Izvoz robe ili usluga koji nije naplaćen ili unapred plaćena roba ili usluga koja nije uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvoza ili avansnog plaćanja (potraživanja po kreditnim poslovima iz člana 4. Zakona) na obrascu: izveštaj o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1), u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.

Do 10. APRILA za prethodno tromesečje

Izvoz robe ili usluga koji nije naplaćen ili unapred plaćena roba ili usluga koja nije uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvoza ili avansnog plaćanja

Izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza, unapred naplaćene robe ili usluga po kome nije istekao ugovoreni rok (Obrazac P-2), u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.

Do 10. APRILA za prethodno tromesečje

Unapred registrovan kreditni odnos uvoza/izvoza robe i usluga

Uvezena roba ili usluga koja nije plaćena ili unapred naplaćena roba ili usluga koja nije izvezena u roku dužem od godinu dana od dana uvoza ili primljene naplate (obaveze po kreditnim poslovima iz člana 4. Zakona) na obrascu: izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1), u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.

Do 10. APRILA za prethodno tromesečje

Uvezena roba ili usluga koja nije plaćena ili unapred naplaćena roba ili usluga koja nije izvezena u roku dužem od godinu dana od dana uvoza ili primljene naplate

Obaveze i potraživanja rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata evidentiraju se zbirno – na sledećim obrascima: izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) i izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2), koji se dostavljaju u elektronskom obliku, u eksel formatu, na I mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.

Do 10. APRILA za prethodno tromesečje

Poslovi finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata

Prijava rezidenta NBS o zaključenom kreditnom poslu zaduženja u inostranstvu – Obrazac KZ-2; izmena, odnosno storno ili gašenje prijave kreditnog zaduženja – Obrazac KZ-5; plan korišćenja po kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-3A), koji se dostavlja uz prijavu kreditnog zaduženja; specifikacija uz prijavu kreditnog zaduženja (Obrazac KZ-7), koja se dostavlja uz prijavu kreditnog zaduženja ako u kreditnom poslu učestvuje više korisnika kredita, više nerezidenata – kreditora ili se sredstva koriste za više namena; realizacija korišćenja, plan i realizacija otplate po kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-3B)

Deset dana od dana zaključenja/izmena/raskida ugovora o kreditnom poslu, odnosno od dana korišćenja/otplate kredita/zajma, i to preko banke preko koje se kredit koristi, odnosno banke garanta ako je kredit zaključen uz garanciju banke, u papirnom i elektronskom obliku, osim Obrasca KZ-3B, koji se dostavlja isključivo u elektronskom obliku

Zaključenje posla kreditnog zaduženja u inostranstvu

Prijava rezidenta NBS kreditnog odobrenja (Obrazac KO-2; izmena, odnosno storno ili gašenje prijave kreditnog odobrenja (Obrazac KO-5); plan korišćenja po kreditnom odobrenju (Obrazac KO-3A); realizacija korišćenja, plan i realizacija naplate po kreditnom odobrenju (Obrazac KO-3B).

Deset dana od dana zaključenja/izmena/raskida ugovora o kreditnom poslu, odnosno od dana korišćenja/naplate kredita/zajma, i to preko banke preko koje se kredit koristi, u papirnom i elektronskom obliku, osim Obrasca KO-3B, koji se dostavlja isključivo u elektronskom obliku

Zaključenje posla kreditnog odobrenja u inostranstvu

Rezident – pravno lice podnosi NBS prijavu o jemstvu po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu – Obrazac G-1

Deset dana od dana donošenja odluke organa upravljanja rezidenta – pravnog lica o davanju jemstva u korist nerezidenta – kreditora po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu

Davanje jemstva po kreditnom poslu između dva nerezidenta

Promene po kreditnom poslu sa inostranstvom u devizama nastale na osnovu rešenja o prebijanju, rezident evidentira kod Narodne banke Srbije, i to:

Deset dana od dana donošenja rešenja o prebijanju, odnosno deset dana od dana isteka tromesečja u kome je doneto rešenje o prebijanju

Kreditni poslovi sa inostranstvom u devizama nastali na osnovu rešenja o prebijanju

– za komercijalne, robne, finansijske i subordinirane kredite ili zajmove koje je u skladu sa Zakonom uzeo od nerezidenta ili odobrio nerezidentu;
– za kreditne poslove iz člana 4. Zakona.
Direktno ulaganje je osnivanje privrednog društva, ogranka, predstavništva, kupovina udela ili akcija u kapitalu privrednog društva, dokapitalizacija privrednog društva i svaki drugi oblik ulaganja stranog lica u Republici Srbiji, odnosno domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritorijiBrazac DI – 1 

u eksel formatu, na i mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.

 

 

 

Do 10. APRILA za prethodno tromesečje

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom  /”Službeni Glasnik RS” br. 87/2009

Direktene investicije rezidenta u inostranstvu /stanje i transakcije/ – DI-2 obrazac adresu: evidentiranje@nbs.rs;

Do 10. APRILA za prethodno tromesečje

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom  /”Službeni Glasnik RS” br. 87/2009

 Mesečn izveštaj o ulaganju u dužničke hartije od vrednosti – ulaganje rezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci nerezidenti i ulaganje nerezidenata u dužničke hartije od vrednosti čiji su izdavaoci rezidenti – na Obrascu HOV. Obveznici izveštavanja i dostavljanja HOV obrasca su  KASTODI BANKE I BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA.Obrazac_HOV

Do 10. u mesecu
za prethodni mesec

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom  /”Službeni Glasnik RS” br. 87/2009

Investicioni radovi su projektovanje, građevinski i zanatski radovi, inženjerski radovi i svi ostali radovi i usluge na objektima koje vrši, odnosno pruža strano lice u Republici Srbiji, odnosno domaće lice u drugoj državi ili carinskoj teritoriji. Obrazac_GRU

Do 10. APRILA za prethodno tromesečje

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom  /”Službeni Glasnik RS” br. 87/2009

Izveštaj o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima – na Obrascu RN, tromesečno, u istim terminima kao i prethodni Obrazac. Obveznik izveštavanja i popunjavanja Obrasca RN su rezidentne firme koje imaju rešenje Narodne banke Srbije kojim se odobrava držanje deviza na računu u inostranstvu, odnosno rezidenta koji je sa nerezidentom ugovorio  plaćanje preko kontokorentnog računa idr.Obrazac_RN

Izveštaj se dostavlja elektronskom poštom na e-mail adresu: devizna.statistika@nbs.rs

 

 

Do 10. APRILA za prethodno tromesečje

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom  /”Službeni Glasnik RS” br. 87/2009

Izveštaj o portfolio vlasničkim ulaganjima rezidenata u inostranstvu – na Obrascu PI, tromesečno, u istim terminima kao i prethodni Obrazac. Obveznik izveštavanja i popunjavanja Obrasca PI su rezidenti, pravna i fizička lica, koja imaju udeo u vlasništvu u pravnom licu – NEREZIDENTU do 10%.Obrazac_PI

Izveštaj se dostavlja elektronskom poštom na e-mail adresu: devizna.statistika@nbs.rs

 

 

Do 10. APRILA za prethodno tromesečje

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom  /”Službeni Glasnik RS” br. 87/2009

Rezident i nerezident po kreditnim poslovima u kojima rezident – dužnik po dinarskom kreditu koji uzima od međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države vrši plaćanje i drugoj međunarodnoj finansijskoj organizaciji i razvojnoj banci ili finansijskoj instituciji čiji su osnivači strane države, a ne onoj kojoj duguje po tom poslu, dostavlja MF – Deviznom inspektoratu ugovor, izmene, odnosno dopune ugovora, kao i dokumentaciju kojom dokazuje da su promene po kreditnim poslovima sa inostranstvom iz ove tačke evidentirane kod Narodne banke Srbije

30 dana od dana nastale promene, u štampanoj formi

Kreditni poslovi

Rezident i nerezident po kompenzacionim poslovima dostavljaju MF – Deviznom inspektoratu obračun o izvršenju kompenzacionog posla (Prilog br. 4)

Rok iz rešenja o odobrenom kompenzacionom poslu, u elektronskoj formi.

Kompenzacioni posao

Rezident i nerezident imaju obavezu vođenja evidencije o svom deviznom poslovanju, odnosno obavezu vođenja Knjige kontrolnika

Tri dana od dana nastale promene, odnosno prijema dokumenta koji potvrđuje nastalu promenu

Vođenje evidencije u Knjizi kontrolnika

Rezident, koji drži devize na računu kod banke u inostranstvu, dužan je da, u roku od 30 dana, po prestanku razloga zbog kojih mu je omogućeno da drži devize na računu kod banke u inostranstvu, unese u Republiku Srbiju preostala sredstva i ugasi taj račun

30 dana po prestanku propisanih razloga za držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu

Depozitni poslovi rezidenata u inostranstvu

Rezident, kome je NBS odobrila držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu, dužan je da NBS dostavi podatke o broju deviznog računa kod banke u inostranstvu

30 dana od dana otvaranja deviznog računa kod banke u inostranstvu

Depozitni poslovi rezidenata u inostranstvu

Rezident, kome je odobren kompenzacioni posao, dužan je da Ministarstvu finansija dostavi obračun o izvršenju tog posla i dokumentaciju na osnovu koje je obračun sastavljen

30 dana od dana završetka kompenzacionog posla

Kompenzacioni poslovi

Rezident, koji je odustao od odobrenog kompenzacionog posla, dužan je da Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom podnese zahtev o ukidanju rešenja o odobrenom kompenzacionom poslu

15 dana od dana odustajanja od kompenzacionog posla

Kompenzacioni poslovi

1) Izveštaj se sačinjava u SAD dolarima prema zvaničnom srednjem kursu SAD dolara poslednjeg dana izveštajnog perioda.

 

Na snazi su i dalje dva obavezujuća sprovedbena akta kojima je propisana obaveza dostavljanja izveštaja Narodnoj Banci Srbije i to:

  1. 1.            Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom  /”Službeni Glasnik RS” br. 87/2009/ 2.   Odluka o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom  /“Službeni glasnik RS” broj 85/2011/.

2) Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012, stupio na snagu 25.12.2012. godine) propisano je da će se podzakonski propisi za izvršavanje ovog zakona doneti u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu. Donošenjem novih podzakonskih propisa biće stavljene van snage:

• Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011) i

• Uredba o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i izveštavanju Deviznog inspektorata o prebijanju („Sl. glasnik RS“, br. 14/2012).

Napomena:

• Prelaznim i završnim odredbama Odluke o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 85/2011, stupila na snagu 24.11.2011. godine) je utvrđeno da se odredbe ove odluke primenjuju na kreditne poslove sa inostranstvom koji su evidentirani u skladu sa odredbama Odluke o načinu, rokovima i obrascima za evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 9/2007, 24/2008, 120/2008, 40/2009 i 88/2009) a čija realizacija nije okončana do dana stupanja na snagu ove odluke.

Odredbe ove odluke primenjuju se i na poslove izvoza i uvoza unapred plaćene robe ili usluge sa ugovorenim rokom dužim od 180 dana koji su evidentirani u skladu sa odredbama Odluke o uslovima i načinu evidentiranja kreditnih poslova sa inostranstvom iz člana 4. stav 2. i člana 5. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 11/2007 i 96/2009) a čija realizacija nije okončana do dana stupanja na snagu ove odluke.

Po navedenim poslovima po kojima do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekao ugovoreni rok naplate ili uvoza, rezidenti podnose Narodnoj banci Srbije na evidentiranje izveštaje – na sledećem obrascu: izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza unapred plaćene robe ili usluge po kome nije istekao ugovoreni rok (Obrazac P-2), koji se dostavlja tromesečno, i to do: 10. januara, 10. aprila, 10. jula i 10. oktobra za prethodno tromesečje u kalendarskoj godini, u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: evidentiranje@nbs.rs.

Poslovi po kojima je do dana stupanja na snagu ove odluke istekao ugovoreni rok naplate ili uvoza a nije ugovoren novi rok – evidentiraju se na Obrascu P-1 ako je od dana nastalog potraživanja proteklo više od godinu dana.

Poslove po kojima je do dana stupanja na snagu ove odluke istekao ugovoreni rok naplate ili uvoza i ugovoren novi rok duži od godinu dana od dana nastalog potraživanja ili je ugovorena kamata – rezident evidentira kao kreditno odobrenje, u skladu sa ovom odlukom.

• Danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 93/2012, stupio na snagu 6.10.2012. godine) prestaje da važi Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Sl. glasnik RS“, br. 112/2006, 39/2010 i 15/2012), odnosno prestaju dosadašnje obaveze izveštavanja koje su bile propisane ovom uredbom.

 

 

Svi ovi izveštaji šalju elektronskom poštom na e-mail adresu: devizna.statistika@nbs.rs

KAZNE ZA NEPOŠTOVANJE PROPISA O IZVEŠTAVANJU

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj rezident – pravno lice, banka i nerezident – pravno lice ako ne postupa u skladu sa propisom Narodne banke Srbije kojim se propisuju  ako ne postupa u skladu sa propisanom obavezom izveštavanja.

Za isti prekršaj kazniće se i odgovorno lice u rezidentu – pravnom licu ili nerezidentu, odgovorno lice u banci – novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj rezident – preduzetnik.

 

 

 

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Comments are closed