POREZ NA IMOVINU ZA 2013. GOD. PORESKE PRIJAVE PPI-1 I PPI-2

Krajnji rok za dostavljanje poreskih prijava za imovinu je 31. mart 2013. godine. Ova obaveza odnosi se pravna  lica i preduzetnike koja vode poslovne knjige,  u kojima je iskazana nepokretna imovina /poslovni prostor, zemljište/ bez obzira da li se koristi za obavljanje registrovane delatnosti  ili je  daju pod zakup. Takođe, poreska prijava podnosi se i na imovinu koja je evidentirana kao nepokretnost namenjena prodaji na računima 142 ili 144.  Obveznici poreza na imovinu podnose Poresku prijavu na Obrascu PPI – 1, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj  teritoriji se nepokretnost nalazi. Na jednoj poreskoj  prijavi evidentiraju se sve nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji iste opštine. Ukoliko imate na više opština nepokretnost, za svaku opštinu podnosi se poseban

Obrazac PPI – 1.

Poreski obveznici koji vode poslovne knjige podnose poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze, a potom – svake godine do 31. martašto znači i za imovinu na kojoj nije došlo do promena, kao i za imovinu na kojoj je došlo do promena, koje su od uticaja na visinu poreske obaveze.

 

Preduzetnici koji vode poslovne knjige za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti, preduzetnici – paušalci i fizička lica, i druga lica koja vode poslovne knjige i koja ostavaruju prihod od nepokretnosti ili im ista služi za obavljanje delatnosti imaju obavezu popunjavanja i dostavljanja Obrazac PPI – 2, pod istim uslovima i rokovima kao i obveznici koji podnose PPI-1.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović