ZAVRŠNI RAČUN ZA MALA PRAVNA LICA – PROCENJIVANJE BILANSNIH POZICIJA

U sklopu tekstova o sastavljanju završnog računa za mala  pravna lica za 2012. godinu, pored ovog prvog teksta koji se odnosi  na procenjivanje bilansnih pozicija, ostali tekstovi će se odnositi na zaključivanje poslovnih knjiga, računovodstvene procene prilikom priznavanja prihoda i rashoda, sastavljanje obrazaca bilansa stanja i uspeha, sastavljanje statističkog aneksa, sastavljanje obrasca izveštaja o tokovima gotovine i sastavljanje obrasca o promenama na kapitalu – za ona lica koja imaju obavezu dostavljanja navedenih izveštaja.

Sastavljanje finansijskih izveštaja za mala pravna lica uređeno je Zakonom o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 – dr. zakon – dalje: Zakon) i sledećim podzakonskim aktima, donetim na osnovu Zakona:

• Pravilnikom o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika („Sl. glasnik RS“, br. 106/2006 i 111/2006 – ispr. – dalje: Pravilnik za mala pravna lica),

• Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010, 3/2011 i 101/2012 – dalje: Pravilnik),

• Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 5/2007 – ispr., 119/2008, 2/2010, 101/2012 i 118/2012),

• Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 106/2006 – dalje: Pravilnik o popisu).

U skladu sa članom 2. stav 5. Zakona, malo pravno lice i preduzetnik može, a veliko pravno lice, srednje pravno lice, pravno lice koje u skladu sa Zakonom sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje, pravno lice koje javnom ponudom izdaje hartije od vrednosti ili čijim se hartijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti, obavezno primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde, odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja ( dalje: MRS/MSFI).

Mala pravna lica i preduzetnici koji ne primenjuju MRS/MSFI, primenjuju Pravilnik za mala pravna lica.

Na osnovu iznetih odredbi Zakona, proizilazi da mala pravna lica mogu da odluče da poslovne knjige vode:

– u skladu sa MRS/MSFI ili

– u skladu sa Pravilnikom za mala pravna lica.

Mala pravna lica koja su nezavisno od razvrstavanja dužna da primenjuju MRS/MSFI su:

pravno lice koje u skladu sa zakonom sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje,

pravno lice koje javnom ponudom izdaje hartije od vrednosti ili čijim se hartijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti,

malo pravno lice koje je članica određene Grupe, pa u skladu sa zahtevima matičnog društva odnosno Grupe, a nezavisno od lokalnih propisa mora da primenjuje MRS/MSFI.

Ostala pravna lica koja su u skladu sa Zakonom razvrstana kao mala pravna lica mogu da odluče da primenjuju Pravilnik za mala pravna lica.

 Specifičnosti procenjivanja pozicija bilansa stanja

Mala pravna lica koja su se odlučila da ne primenjuju MRS/MSFI, treba da u opštem aktu (Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama) preciziraju da vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja vrše u skladu sa Zakonom i Pravilnikom za mala pravna lica i na osnovu izabranih računovodstvenih politika utvrđenih u skladu sa opštim aktom. Kod vrednovanja određenih pozicija mala pravna lica postupaju na isti način kao i pravna lica koja primenjuju MRS/MSFI, uz specifičnosti za određene pozicije koje dajemo u nastavku.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović