ZAVRŠNI RAČUN – SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA 2012. GODINU

 

Izveštaj o tokovima gotovine je sastavni deo seta finansijskih izveštaja pravnih lica. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja su pravna lica koja su u smislu Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 – dr. zakon – dalje: Zakon), razvrstana u srednja i velika pravna lica.

Sastavljanje Izveštaja o tokovima gotovine vrši se u skladu sa sledećim propisima:

Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 7 Izveštaj o tokovima gotovine („Sl. glasnik RS“, br. 77/2010 – dalje: MRS 7) i

Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 5/2007 – ispr., 119/2008, 2/2010, 101/2012 i 118/2012 – dalje: Pravilnik).

Prema Pravilniku i MRS 7, u Izveštaju o tokovima gotovine, tokovi gotovine su klasifikovani kao:

– tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti,

– tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja,

– tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja.

U skladu sa Pravilnikom, pod tokovima gotovine, podrazumevaju se naplate i isplate u gotovini i gotovinskim ekvivalentima preko poslovnih računa i deviznog računa, uključujući kompenzacije, asignacije i cesije sprovedene preko tih računa dok se prenos između pojedinih računa gotovine i gotovinskih ekvivalenata u istom pravnom licu i preduzetniku ne smatra se tokovima gotovine.

Prema paragrafu 18. MRS 7, Izveštaj o tokovima gotovine se sastavlja korišćenjem:

• direktnog metoda, gde se tok gotovine iz poslovnih aktivnosti utvrđuje na osnovu bruto priliva i odliva gotovine, ili

• indirektnog metoda, kojim se dobitak ili gubitak koriguje za promene zaliha, potraživanja i obaveza i efekte svih negotovinskih transakcija.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović