ZAVRŠNI RAČUN – SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O PROMENAMA NA KAPITALU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA 2012. GODINU

 

Izveštaj o promenama na kapitalu je sastavni deo finansijskih izveštaja pravnih lica. Obveznici sastavljanja ovog izveštaja su pravna lica koja su u smislu Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 – dr. zakon – dalje: Zakon), razvrstana u srednja i velika pravna lica.

Promene kapitala u toku jednog perioda mogu nastati:

• po osnovu ostvarenog rezultata (neto dobit ili neto gubitak);

• po osnovu primene metoda revalorizacije za nematerijalnu imovinu, nekretnine, postrojenja i opremu, kada se efekat revalorizacije evidentira u korist revalorizacionih rezervi;

• po osnovu procene fer vrednosti HOV raspoložive za prodaju kada se efekti iskazuju u okviru pozicije kapitala kao nerealizovani dobici i gubici;

• po osnovu novih uloga u privredno društvo;

• po osnovu smanjenja osnovnog kapitala;

• po osnovu ispravke grešaka i promene računovodstvene politike u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 8 Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške („Sl. glasnik RS“, br. 77/2010 – dalje: MRS 8);

• uplatom upisanog neuplaćenog kapitala u iznosu višem od nominalnog (emisiona premija);

• raspodelom dobiti na dividende i druga primanja vlasnika i drugih lica;

• sticanjem sopstvenih akcija (udela) društva;

• smanjenjem osnovnog kapitala poništenjem otkupljenih sopstvenih akcija (udela);

• povećanjem osnovnog kapitala iz rezervi društva;

• prodajom sopstvenih akcija trećim licima;

• prenosom pripadajućih revalorizacionih rezervi na neraspoređenu dobit u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom Nekretnine, postrojenja i oprema („Sl. glasnik RS“, br. 77/2010) i Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 38 Nematerijalna imovina („Sl. glasnik RS“, br. 77/2010).

Sastavljanje Izveštaja o promena na kapitalu vrši se u skladu sa sledećim propisima:

Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 5/2007 – ispr., 119/2008, 2/2010, 101/2012 i 118/2012 – dalje: Pravilnik) i

Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS“, br. 77/2010 – dalje: MRS 1), par. 106 -110.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović