ZAVRŠNI RAČUN – SASTAVLJANJE OBRASCA BILANS STANJA I BILANS USPEHA ZA 2012. GODINU

Sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva propisani su Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 5/2007 – ispr., 119/2008, 2/2010, 101/2012 i 118/2012 – dalje: Pravilnik).

U okviru Pravilnika propisani su i obrasci finansijskih izveštaja koji se sastavljaju i to:

1) Bilans stanja – Prilog 1;

2) Bilans uspeha – Prilog 2;

3) Izveštaj o tokovima gotovine – Prilog 3;

4) Izveštaj o promenama na kapitalu – Prilog 4;

5) Statistički aneks – Prilog 5.

Za Napomene uz finansijske izveštaje propisan je obavezan sadržaj, ali ne i forma, odnosno obrazac.

Opšta pravila propisana Pravilnikom, koja važe za obrasce finansijskih izveštaja su sledeća:

• u zaglavlja koja su propisana na obrascima obavezno se unose podaci o društvu (naziv, sedište, matični broj, šifra delatnosti i PIB);

• u pogledu sadržine pojedinih grupa računa i računa u obrascima, postupa se prema odredbama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010, 3/2011 i 101/2012);

• u obrasce iznosi se upisuju u hiljadama dinara, a broj akcija i zaposlenih u celom broju;

• pri sastavljanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu, unose se kao uporedni podaci, podaci za 2011. godinu (kolona prethodna godina);

Takođe, određeni obveznici su obavezni da u svojim finansijskim izveštajima iznad naziva finansijskog izveštaja stave odgovarajuću naznaku i to:

• „Novoosnovani“ – obveznici ne prikazuje stanje na dan 1. januara izveštajne godine, kao ni poslovanje u prethodnoj godini;

• „Statusna promena“ – obveznici koji su u toku godine imali statusnu promenu i koji u kolonu za tekuću godinu, prikazuje podatke o poslovanju za ceo izveštajni period objedinjeno, u neto iznosu, i to posle prebijanja rezultata pre i posle promene;

• „Stečaj“ – obveznici nad kojima je otvoren postupak stečaja;

• „Likvidacija“ – obveznici nad kojima je otvoren postupak likvidacije;

• „Novo osnivanje“ – Pravno lice, odnosno preduzetnik koji je nastao osnivanjem posle statusne promene i prikazuje podatke kao novoosnovani obveznik;

• „Konsolidovani“ – matično pravno lice koje prilikom sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja na sve propisane obrasce stavlja naznaku konsolidovani.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović