PRAVILNICI KOJI STUPAJU NA SNAGU U JANUARU 2013. GODINE

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 6) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA POLJOPRIVREDNE SVRHE, ZA GREJANJE I U INDUSTRIJSKE SVRHE („Sl. glasnik RS“, br. 112/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Sl. glasniku RS“, osim odredaba čl. 17. do 23. ovog pravilnika, koje se odnose na ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za pogon poljoprivrednih mašina za poljoprivredne svrhe koje će se nabavljati počev od 1. januara 2013. godine, koje stupaju na snagu 1. januara 2013. godine.

PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA TRŽIŠTA („Sl. glasnik RS“, br. 89/2011 i 44/2012)

• Berza je dužna da, za svaku likvidnu akciju koja je uključena na regulisano tržište, do 15. januara tekuće godine, utvrdi i objavi sledeće pokazatelje:

1. prosečan dnevni promet;

2. prosečan dnevni broj transakcija;

3. prosečnu dnevnu cenu izvršenih naloga.

4. procenat akcija u rukama javnosti.

PRAVILNIK O INFORMATIVNOJ PORESKOJ PRIJAVI („Sl. glasnik RS“, br. 117/2012 i 118/2012 – ispr.)

• Podacima od posebnog značaja za fiskalni interes Republike Srbije, u smislu člana 42. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka i 93/12), smatraju se podaci o imovini fizičkih lica, čija je ukupna vrednost u zemlji i inostranstvu, na dan 1. januara 2013. godine, veća od 35.000.000 dinara (u daljem tekstu: obveznik podnošenja prijave) i podaci o imovini fizičkih lica koja su povezana sa obveznikom podnošenja prijave.

Obveznik podnošenja prijave dužan je da podnese informativnu poresku prijavu u periodu od 15. januara do 31. marta 2013. godine.

Informativna poreska prijava podnosi se na Obrascu IPP – Informativna poreska prijava, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Informativna poreska prijava sastoji se iz dva dela, i to:

1) IPP-I – Podaci o ukupnoj imovini obveznika podnošenja prijave sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine, u kojem obveznik podnošenja prijave iskazuje podatke o svojoj ukupnoj imovini sa stanjem na dan 1. januara 2013. godine;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović