ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA

(„Sl. glasnik RS“, br. 119/2012)

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih javnih prihoda dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, uslovi i obim otpisa obračunate, a neplaćene kamate na obaveze dospele za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine po osnovu određenih javnih prihoda, otpis dospele obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, kao i otpis kamate u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom za obaveze dospele za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine.

Definicije

Član 2

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Poreski obveznik je fizičko lice, preduzetnik, odnosno pravno lice, koje na dan 31. oktobra 2012. godine ima dospele, a neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda;

2) Porezi su javni prihod koji utvrđuje, naplaćuje i kontroliše Poreska uprava, u smislu propisa koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, i to:

– porez na dohodak građana;

– porez na dobit pravnih lica;

– porez na prenos apsolutnih prava;

– porez na nasleđe i poklon;

– porez na registrovano oružje;

– porez na premije neživotnog osiguranja;

– doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

– doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje;

– doprinos za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

– porez na dodatu vrednost;

– akcize;

– porez na promet;

– porez na fond zarada;

– porez na finansijske transakcije;

3) Lokalni porezi su javni prihod koji utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu jedinice lokalne samouprave na osnovu zakona, odnosno odluka njihovih skupština;

4) Glavni poreski dug je dug po osnovu poreskih obaveza dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, osim po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, odnosno kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na dan 31. oktobra 2012. godine;

5) Glavni dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je dug po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje dospelog za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, koji je evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave na dan 31. oktobra 2012. godine;

6) Kamata je iznos obračunate kamate na glavni poreski dug;

7) Tekuće obaveze su obaveze po osnovu svih javnih prihoda koje periodično dospevaju za plaćanja u smislu poreskih propisa, odnosno drugih akata, počev od 1. januara 2013. godine;

8) Veliki poreski obveznik je pravno lice koje je, prema propisima koji uređuju računovodstvo i reviziju, razvrstano kao veliko pravno lice;

9) Mali poreski obveznik je fizičko lice, preduzetnik, odnosno pravno lice koje nije veliki poreski obveznik u skladu sa tačkom 8) ovog člana;

10) Nadležni organ je nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, odnosno jedinice lokalne samouprave, kod koje se poreski obveznik zadužuje obavezama po osnovu javnih prihoda.

Mirovanje glavnog poreskog duga i kamate

Član 3

Glavni poreski dug koji nije izmiren do dana stupanja na snagu ovog zakona, miruje od 1. januara 2013. godine, na način i po postupku propisanim ovim zakonom.

Malom poreskom obvezniku glavni poreski dug miruje do 31. decembra 2014. godine.

Velikom poreskom obvezniku glavni poreski dug miruje do 31. decembra 2013. godine.

Poreski obveznik kome je odloženo plaćanje poreskog duga, odnosno za čiju naplatu je pokrenut postupak prinudne naplate, ostvaruje pravo na mirovanje glavnog poreskog duga u smislu st. 1. do 3. ovog člana.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović