ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

(„Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 – usklađeni din. izn. i 120/2012 – usklađeni din. izn.)

Član 1

Ovim zakonom uvode se porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to:

1) porez na upotrebu motornih vozila;

2) (brisana)

3) porez na upotrebu plovila;

4) porez na upotrebu vazduhoplova;

5) porez na registrovano oružje.

Član 1a

Porezi iz člana 1. ovog zakona prihod su budžeta Republike Srbije.

I POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA

Član 2

Porez na upotrebu motornih vozila plaća se kod izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice (u daljem tekstu: registracija) za motorna vozila, koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, i to: putničkih vozila, motocikala, motocikala sa bočnim sedištem i teških tricikala.

Putničkim vozilom, odnosno motociklom, odnosno motociklom sa bočnim sedištem, odnosno teškim triciklom, smatraju se putničko vozilo, odnosno motocikl, odnosno motocikl sa bočnim sedištem, odnosno teški tricikl (u daljem tekstu: motorno vozilo), prema propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović