• Home
  • Blog
  • Zakoni o porezu

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SEKUNDARNIH SIROVINA I USLUGA KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

(„Sl. glasnik RS“, br. 107/2012)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), smatra sekundarnim sirovinama i uslugama koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama.

Član 2

Sekundarnim sirovinama, u smislu člana 10. stav 2. Zakona, smatraju se:

1) otpaci i ostaci od gvožđa i čelika, bakra, nikla, aluminijuma, olova, cinka, kalaja, volframa, molibdena, tantala, magnezijuma, kobalta, bizmuta, kadmijuma, titanijuma, cirkonijuma, antimona i mangana;

2) zgura, uključujući i granulisanu, kovarina i ostali otpaci pri proizvodnji gvožđa ili čelika;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović