PREČIŠĆEN TEKST – ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari, uslovi izgradnje, održavanja i rada autobuskih stanica i autobuskih stajališta i drugi uslovi u pogledu organizacije i obavljanja prevoza u drumskom saobraćaju.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

1) „javni prevoz“ jeste prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i obavlja se na osnovu ugovora o prevozu;

2) „linijski prevoz“ jeste javni prevoz koji se obavlja na određenoj liniji po redu vožnje;

3) „linija“ jeste određeni prevozni put od početne do krajnje stanice, odnosno stajališta sa jednim ili više polazaka, odnosno povrataka;

4) „vanlinijski prevoz“ jeste javni prevoz za koji se uslovi prevoza utvrđuju posebno za svaki prevoz;

5) „auto-taksi prevoz“ jeste vanlinijski prevoz putnika koji se obavlja putničkim automobilom koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

6) „prevoz za sopstvene potrebe“ jeste prevoz koji obavljaju privredna društva, pravna lica, preduzetnici i fizička lica radi zadovoljavanja potreba u obavljanju svoje delatnosti;

7) „autobuska stanica“ jeste objekat u kome se vrši prihvat i otpremanje autobusa, prtljaga i stvari, ukrcavanje i iskrcavanje putnika, izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, davanje obaveštenja o prevozu i pružanje drugih usluga u vezi sa prevozom;

8) „autobusko stajalište“ jeste uređen prostor pored kolovoza, odnosno označeni prostor na kolovozu na kojima se zaustavljaju autobusi radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i prtljaga;

9) „putni nalog“ jeste akt na osnovu kojeg vozilo može da obavlja prevoz u drumskom saobraćaju;

10) „prevoznik“ jeste privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koje obavlja delatnost javnog prevoza;

11) „red vožnje“ jeste akt kojim se utvrđuje plan obavljanja prevoza na liniji;

12) „putnik“ jeste lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz;

13) (brisana)

14) „lokalni prevoz“ jeste prevoz koji se obavlja na teritoriji opštine, grada i grada Beograda, osim gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika;

15) „BIS prevoz“ jeste obavljanje međumesnog prevoza sa dva ili više autobusa istog prevoznika po istom redu vožnje na celoj liniji;

16) „kabotaža“ jeste prevoz putnika ili stvari između naseljenih mesta na teritoriji Republike Srbije koji obavlja domaći prevoznik ili prevoznik koji ima sedište, odnosno poslovno sedište na teritoriji Republike Crne Gore, u obavljanju međurepubličkog prevoza;

16a) „trasa“ je prevozni put na kome se obavlja prevoz putnika ili stvari od mesta polaska putnika, odnosno utovara stvari, do krajnjeg mesta odredišta putnika, odnosno krajnjeg mesta istovara stvari;

16b) „daljinar“ je akt kojim se utvrđuje udaljenost u kilometrima sa minimalnim vremenima vožnje autobusa između autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta na određenoj relaciji;

16v) „taksi tarifa“ je ukupna cena auto-taksi prevoza koju čini zbir pojedinačnih cena, i to cena: za start, po jednom pređenom kilometru, po vremenu čekanja, po dolasku na adresu po pozivu i po komadu prtljaga koji se prevozi, pri čemu se putnici moraju obavestiti pre ulaska u taksi vozilo ukoliko se vrši naplata prevoza prtljaga, koja se određuje u zavisnosti od doba dana ili noći, od dana u nedelji (radni dan, nedelja ili praznik) i područja na kome se vožnja obavlja (teritorija jedne ili više opština ili gradova) i koja je učitana u merni instrument;

17) „taksimetar“ jeste merni instrument koji stalno, za vreme vožnje ili stajanja u toku vožnje, automatski izračunava i pokazuje cenu vožnje, u zavisnosti od pređenog puta i ukupnog trajanja vožnje.

Član 3

Prevoz u drumskom saobraćaju obavlja se vozilima koja ispunjavaju uslove utvrđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima i propisima o standardima za pojedine vrste vozila.

Vozila kojima se obavlja javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe moraju se redovno održavati i kontrolisati radi obezbeđivanja njihove stalne tehničke ispravnosti i bezbednog korišćenja u saobraćaju.

Vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju moraju biti registrovana na teritoriji Republike Srbije.

Zabranjeno je, za vreme trajanja isključenja, koristiti vozilo koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja.

Član 4

U vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz, putničkog automobila u svojini fizičkog lica kojim to lice vrši prevoz za lične potrebe i putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika, mora se nalaziti putni nalog za vozilo popunjen na propisan način, potpisan od strane vozača i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović