PREČIŠĆEN TEKST – ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA

 („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 123/2007, 101/2011 i 93/2012)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se pravni položaj javnih puteva, uslovi i način upravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, izvori i način finansiranja javnih puteva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva i inspekcijski nadzor.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) „put“ jeste izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima;

2) „javni put“ jeste put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadležnog organa;

3) „državni put“ jeste javni put koji saobraćajno povezuje:

– teritoriju države sa mrežom evropskih puteva, odnosno deo je mreže evropskih puteva;

– teritoriju države sa teritorijom susednih država;

– celokupnu teritoriju države;

– privredno značajna naselja na teritoriji države;

– područje dva ili više okruga ili područje okruga, kao i njegov deo koji prolazi kroz naselje, u slučaju da nije izgrađen obilazni put pored naselja;

4) „autoput“ jeste državni put koji je namenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, sa fizički razdvojenim kolovozima po smerovima, denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa, koji ima najmanje dve saobraćajne i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom;

5) „opštinski put“ jeste javni put koji saobraćajno povezuje teritoriju opštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnih puteva;

6) „saobraćajna površina“ jeste posebno uređena površina za odvijanje svih ili određenih vidova saobraćaja ili mirovanje vozila;

7) „nekategorisani put“ jeste saobraćajna površina koja je dostupna većem broju raznih korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisani put;

8) „biciklistička staza“ jeste saobraćajna površina obeležena propisanim saobraćajnim znakom, namenjena za saobraćaj bicikala i bicikala sa motorom;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović