1

KOJE SE NOVINE UVODE NAJNOVIJIM ZAKONOM O PDV, I RAZLIČITI ROKOVI PRIMENE

ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije br 93/2012“

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (dalje: Zakon), usvojen je kao i veliki broj drugih zakona po hitnom postupku. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine, osim odredaba člana 15, člana 26. stav 2. i člana 45, koje će se primenjivati od 1. oktobra 2012. godine, člana 32, koji će se primenjivati od 31. decembra 2012. godine, kao i odredaba ovog zakona koje sadrže ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata, koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Osnovni razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku su smanjenje budžetskog deficita, kao i dalje usaglašavanje sistema oporezivanja potrošnje Republike Srbije sa standardima Evropske unije. Cilj predloženih izmena je i stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata, razvoj tržišta nepokretnosti, suzbijanje sive ekonomije, stvaranje povoljnijih uslova za razvoj poljoprivrede i dr.

 

Od 01. oktobra 2012. godine na snazi su sledeće novine:

– Mali poreski obveznici koji u toku 2012. godine ostvare ukupan  promet manji od 2.000.000,00 dinara, prema novim odredbama neće biti izbrisani iz evidencije PDV obveznika po  sili zakona, kao do sada.

– Opšta stopa PDV povećana je sa 18% na 20%,

Preračunata stopa za opštu stopu od 20% iznosi 16,6667%

– PDV nadoknada povećana je sa 5% na 8% – a isplata poljoprivredniku koji nije obveznik PDV, vršila bi se na tekući račun ili račun štednje, time je ukinuta mogućnost plaćanja u gotovom novcu;

Preračunata stopa za posebnu  stopu od 8% iznosi 7,4074%

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.