ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA

(„Sl. list SFRJ“, br. 11/78 i 64/89, „Sl. list SRJ“, br. 42/92, 24/94 i 28/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dr. zakon)

Član 1

Strani državljanin i lice bez državljanstva (u daljem tekstu: strani državljanin) može da zasnuje radni odnos, sa preduzećem, organizacijom društvenih delatnosti, bankom i drugom finansijskom organizacijom, organizacijom za osiguranje, zadrugom i drugim oblicima saradnje i zajedničkog poslovanja sa stranim licem (u daljem tekstu: organizacija), kao i sa radnim čovekom koji samostalno obavlja delatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini građana, odnosno sa građanskim pravnim i fizičkim licem, poljoprivrednim gazdinstvom, predstavništvom strane firme i diplomatskim i konzularnim predstavništvom u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (u daljem tekstu: poslodavac) ako ispunjava opšte uslove utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktom (statut, pravila i drugi samoupravni opšti akti) za obavljanje poslova radnog mesta za koje zasniva radni odnos i posebne uslove utvrđene ovim zakonom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović