• Home
  • Blog
  • Zakon o PDV

PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU POPUNJAVANJA OBRAČUNSKOG LISTA ZA PDV I EVIDENCIONOG LISTA I NAČINU I POSTUPKU NAPLATE PDV I DRUGIH TROŠKOVA IZ BANKARSKE GARANCIJE

(„Sl. glasnik RS“, br. 19/2005 i 38/2005)

1. Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se izgled, sadržina i način popunjavanja Obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista, kao i način i postupak naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije.

2. Izgled i sadržina Obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista

Član 2

Obračunski list za PDV (u daljem tekstu: OLPDV) i Evidencioni list (u daljem tekstu: EL) su obrasci dimenzija 210 mm x 297 mm, sa odstupanjem koje ne može biti manje od 5 mm, niti veće od 8 mm.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović