2

OBAVEZA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Uklucivanje invalidnih lica u normalne društvene i privredne tokove nije briga samo države, vec i šire društvene zajednice kao i privrede. Postoji znacajan procenat invalidnih lica koja mogu da rade i time doprinesu ne samo sebi vec i društvu. Zapošljavanje takvih lica, i pored brojnih apela nije baš uzelo maha. Iz tog razloga donet je Zakon koji reguliše status invalidnih lica, i time obavezao firme da zapošljavaju ili placaju nadoknadu, a ako ne urade ni jedno ni drugo sledi kazna.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom usvojen je 23. maja 2009. godine, (“Službeni glasnik RS”, br. 36/09), medutim od juna 2010. godine pocinje obaveza izvršavanja i pracenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Obveznik zapošljavanja osoba sa invaliditetom je svaki poslodavac koji zapošljava više od 20 radnika.

Novoosnovana preduzeca nemaju obavezu da u periodu od dve godine od dana osnivanja zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Odredbe zakona propisuju da svaki poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih radnika zaposli i jednu osobu s invaliditetom. Poslodavci s vecim brojem zaposlenih, na svakih sledecih  50 radnika treba da zaposle po još jednu osobu s invaliditetom.

Zakon daje nekoliko mogucnosti za ispunjavanje obaveza prema invalidima.

Prva mogucnost je da postupi u skladu sa zakonom i zaposli osobu s invaliditetom uz obezbedivanje posebnih uslova za rad. Na taj nacin može da ostvari pravo na naknadu troškova za prilagodavanje radnog mesta, a u slucaju da zaposli osobu s invaliditetom bez radnog iskustva, imace pored pokrivanja troškova uredenja poslovnog prostora i pravo na subvenciju zarade tokom 12 meseci.

Druga mogucnost  je  u skladu sa clanom 26. Zakona, poslodavac ucestvuje u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom uplatom sredstava na poseban racun u Budžetski fond radi izmirivanja obaveze zapošljavanja. Ucešce u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom je u iznosu od 50% prosecne zarade u privredi Republike Srbije, prema poslednjem objavljenom podatku republickog organa nadlešnog za poslove statistike,  po osobi sa invaliditetom.

Uplata se mora izvršiti do 5. u  mesecu, za prethodni mesec. Uplata se vrši na racun  840-745126843-22, a usmeravanje se vrši prema opštini u kojoj je sedište poslodavca, tako da se u pozivu na broj odobrenja upisije kontrolni broj po modelu 97 utvrduje na osnovu šifre opštine prema sedištu poslodavca i PIB-a poslodavca.

Ukoliko iz bilo kog razloga firma zakasni sa uplatom, odnosno ne uplati utvrdenu sumu u periodu od 01.-05. u mesecu za prethodni mesec, dužna je da plati penale za kašnjenje i to: propisanu sumu za taj mesec i još dvostruki iznos kao penal – kaznu za kašnjenje. Npr. ako je za april bila obaveza 25.000,00 dinara /za 1 lice/, vi ste zakasnili pa niste do 05. 05. 2012. godine platili propisanu sumu, nego danas 08.05. onda trebate da platite propisanih 25.000,00 dinara pus 50.000,00 dinara na ime penala.

Uz uplatu sredstava, poslodavac je u obavezi da dostavi i obrazac IOSI – Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, jedinici Poreske uprave, nadležne prema mestu sedišta poslodavca, prilikom isplate zarada, a najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.  Obrazac IOSI at 08.05.12 17-14

Treca mogucnost je da poslodavci koji ne mogu da pronadu osobu s invaliditetom s odgovarajucim sposobnostima za neko radno mesto ili trenutno nemaju potrebu za zapošljavanjem novih kadrova, prema ovom zakonu, mogu da ucestvuju u finansiranju zarada osoba s invaliditetom zaposlenih u Preduzecu za profesionalnu orijentaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ili da potpišu ugovor o nabavci proizvoda od odredenih preduzeca koja zapošljavaju osobe s invaliditetom. Kupovina u vrednosti od 20 prosecnih plata u privredi Srbije oslobada poslodavca obaveze zapošljavanja jedne osobe s invaliditetom u narednih 12 meseci. Ugovori za nabavku robe mogu se potpisivati u veleprodajama.

One poslodavce koji ne žele ili ne mogu da ispoštuju nijednu od pomenutih solucija ceka kazna u vidu placanja takozvanih penala, i to u visini trostrukog iznosa minimalne republicke zarade za svaku osobu s invaliditetom koju nisu zaposlili. Ta sredstva uplacuju se u Republicki fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, a za kontrolu izvršenja te obaveze nadležna je Poreska uprava.

Uplata penala u Budžetski fond vrši se na racun 840-743422843-25, a usmeravanje se vrši prema opštini u kojoj je sedište poslodavca, tako da se u pozivu na broj odobrenja upisije kontrolni broj po modelu 97 utvrduje na osnovu šifre opštine prema sedištu poslodavca i PIB-a poslodavca.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Comments are closed