ORGANI UPRAVLJANA U DRUŠTVU SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU

Nezavisno od broja clanova – osnivaca društva sa ogranicenom odgovornošcu,   Novi Zakon o privrednim društvima, krajnje precizno dao je osnivacima mogucnost da se u osnivackom aktu opredele, da li ce sistem upravljana biti JEDNODOMNO  ili DVODOMNO.

Ovaj nacin upravljanja i mogucnost izbora sistemaupravljanja u firmi je u skladu sa evropskim zakonodavstvom, gde se takode primenjuje ova opcija izbora.

  Odredba je imperativna (clan 198. novog Zakona), tako da društvo ne može da se opredeli za neki treci sistem.

Organi društva

Clan 198

Upravljanje društvom može biti organizovano kao jednodomno ili dvodomno.

U slucaju jednodomnog upravljanja, organi društva su:

1) skupština;

2) jedan ili više direktora;

U slucaju dvodomnog upravljanja, organi društva su:

1) skupština;

2) nadzorni odbor;

3) jedan ili više direktora.

U jednoclanom društvu funkciju skupštine vrši jedini clan društva.

U slucaju iz stava 4. ovog clana kada je jedini clan društva pravno lice osnivackim aktom može se odrediti organ tog clana društva koji u ime tog clana vrši funkciju skupštine, a u odsustvu takve odredbe smatra se da je to registrovani zastupnik tog clana.

Osnivackim aktom odreduje se da li je upravljanje društvom jednodomno ili dvodomno.

Jednostavnijim jezikom receno, suštinska razlika je da li u društvu postoji poseban organ „nadzorni odbor“ ciji je jedan od zadataka da kontroliše da li direktor ili direktori sprovode odluke koje je donela skupština osnivaca. O tome ko može dabude biran u nadzorni odbor, i ostale uslove koje moraju da ispunjavaju clanovi nadzornog odbora i direktora, krajnje je precizno dato u Zakonu.  Mogucnost postojanja nadzornog odbora i ranije je funkcionisala, medutim mala preduzeca (koja po broju predstavljaju veliku vecinu registrovanih firmi ni ranije)  nisu se opredeljivala za datu mogucnost.

Naš dosadašnji sistem je bio „nešto izmedu“ ova dva sistema, ali je bio bliži jednodomno ili dvodomno.

Postojece društvo sa ogranicenom odgovornošcu, ako je osnivackim aktom društva, u skladu sa ranije važecim Zakonom, bilo opredljeno da društvo ima skupštinu i direktora, onda u tom slucaju, u ovom delu vec je uskladeno sa Novim Zakonom,  ne mora da pravi izmene.  Medutim, ako je osnivackim aktom bilo predvideno da ima skupštinu i upravni odbor, promene u osnivackim aktima ce biti neophodne.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović