2

PRIMER ODLUKE O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Na osnovu clana 12.stav 1, a u vezi sa cl.141. i 589. do 591. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11) osnivac – clan društva s ogranicenom odgovornošcu Marko Markovic, iz Beograda, ulica Kursulina br. 3, JMBG 040697219777, l.k.br.12432 izdata od MUP Beograd, dana __.__. 201__. godine, donosi sledecu:

ODLUKU
O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA „IFA“ D.O.O. BEOGRAD, RADI USKLAÐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA               A          KOJA PREDSTAVLJA OSNIVACKI AKT DRUŠTVA

I. OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.

Usvajanjem ove odluke Privredno društvo “IFA” d.o.o. Beograd ( u daljem tekstu: Društvo), upisano u Registar privrednih subjekata od br. ______, ______ godine, maticni broj _________, organizuje se kao društvo s ogranicenom odgovornošcu radi uskladivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 34/11 – u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodredeno vreme.
Ova odluka je osnivacki akt Društva i odredbama ove odluke zamenjuju se u celini odredbe Odluke o organizovanju Privrednog društva „IFA“ d.o.o. Beograd, radi uskladivanja sa zakonom o privrednim društvima, koja je doneta 12.09.2005. godine.

Clan 2.

Društvo ima položaj i posluje kao jednoclano društvo s ogranicenom odgovornošcu.

II . CLANOVI DRUŠTVA, NJIHOVI ULOZI I UDELI

Clan 3.

Clan društva je Marko Markovic, iz Beograda, ulica Kursulina br.3, JMBG 0406972190777, l.k. br.12432 izdata od MUP Beograd.
Ulog clana društva iznosi: u novcu 25.275,00 dinara (28.03.2001.godine) i u stvarima 353.114,00 dinara (30.04.2005.godine) – putnicki automobil marke jugo 45, godina proizvodnje 2003.
Udeo clana društva u osnovnom kapitalu društva iznosi 100 %.

III. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Clan 4.

Puno poslovno ime društva glasi: Privredno društvo “IFA“, društvo s ogranicnom odgovornošcu, Beograd (u daljem tekstu : Društvo).
Skraceno poslovno ime Društva glasi: „IFA“ d.o.o. Beograd.

Clan 5.

Sedište Društva je u Beogradu, ulica Drinska br.88.

IV. DELATNOST DRUŠTVA

Clan 6.

Pretežna delatnost Društva je :
6920 Knjigovodstvo
Clan društva u funkciji skupštine svojom odlukom utvrduje obavljanje drugih delatnosti.
Alternativa:
Pored navedene pretežne delatnosti Društvo ce se baviti i drugim delatnostima kao što su _______________________ (nabrojati delatnosti društva)
Društvo može obavljati i druge delatnosti, ukljucujuci i spoljnotrogovinsku delatnost, u okviru delatnosti iz st.1. i 2. ovog clana.

_____________________

1* Clanom 141. Zakona propisano je da obaveznu sadržinu osnivackog akta cini iznos novcanog uloga, novcana vrednost i opis nenovcanog uloga kao i datum unošenja uloga u društvo. Ovi iznosi se unose u dinarima prevodenjem sa evra po srednjem kursu NBS na dan unošenja uloga,. Vrednost udela ne mora se unositi, vec samo procenat ucešca udela svakog clana u osnovnom kapitalu društva.

Clan 7.

Odluku o promeni pretežne i ostalih delatnosti donosi clan društva.

V. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Clan 8.

Ukupan upisani i uplaceni osnovni kapital Društva iznosi 378.389,00 dinara.

VI. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Clan 9.

Upravljanje društvom je jednodomno.
Poslove koji po Zakonu spadaju u delokrug Skupštine vrši clan Društva.
Društvo ima jednog direktora.
Za direktora društva imenuje se: Marko Markovic, iz Beograda, ulica Kursulina br.3, JMBG 0406972190777, l.k.br.12432 izdata od MUP Beograd.
Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor Društva, sa neogranicenim ovlašcenjima.

ALTERNATIVA ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVOM (KADA CLAN DRUŠTVA I DIREKTOR NISU ISTO LICE)

Clan 9a.

Upravljanje društvom je jednodomno.
Poslove koji po Zakonu i ovom aktu spadaju u delokrug Skupštine vrši clan Društva.
Društvo ima jednog direktora.
Direktora društva na mandat  od _____ imenuje clan Društva u svojstvu Skupštine. Clan drušva može razrešiti direktora pri cemu nije dužan da navede razloge razrešenja.
Drušvo u unutašnjm  i spoljnotrogoviskom prometu zastupaju clan Društva i direktor Društva, sa neogranicenim ovlašcenjima .

Clan 9b.

Clan društva u funkiciji skupštine:
–    donosi izmene osnivackog akta;
–    usvaja finansijske izveštaje (i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije);
–    (imenuje revizora i utvrduje naknadu za njegov rad ako je društvo obveznik revizije);
–    ustanovljava racunovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
–    nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
–    odlucuje o povecanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
–    odlucuje o raspodeli dobiti i nacinu pokrica gubitaka, ukljucujuci i odredivanje dana sticanja prava na ucešce u dobiti i dana isplate ucešca u dobiti clanovima društva;
–    odlucuje o isplati medudividende;
–    odlucuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stecajnog postupka od strane društva;
–    imenuje likvidacionog upravika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
–    daje prokuru;
–    odlucuje o pokretanju postupka i davanju punomocja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
–    odlucuje o statusnim promenama i pomenama pravne forme;
–    daje odobrenje na prane poslove u kojima postoji licni interes, u skladu sa Zakonom;
–    odreduje poslovnu strategiju društva;
–    vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva i vrši nadzor nad zakonitošcu poslovanja društva;
–    daje prethodnu saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje nepokretnostima i drugom imovinom cija je vrednost veca od dinarske protivvrednosti iznosa od __________ EUR;
–    daje prethodnu saglasnost na uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstva, garanicja i obezbedenja za obaveze trecih lica.

Clan 9v.

Delokrug Direktora:
–    Zastupa društvo u granicama svojih ovlašcenja.
–    Vodi poslove društva u skladu sa Zakonom i ovom odlukom.

________________________

3*  Nabrajanje ostalih delatosti, sa stanovišta Zakona o privrednim društvima je nepotrebno jer društvo može obavljati sve delatnosti za koje ispunjava uslove u skladu za zakonom. Medutim, zbog ostvarivanja prava na poreski kredit prema Zakonu o porezu na dobit pravih lica korisno je navesti sve delatnosi kojim se društvo bavi. U svakom slucaju, osnivackim aktom treba uputiti na drugi akt u kojem ce biti nabrojane sve delatnosti koje društvo obavlja:   Nije obavezno utvrditi mandat direktora. Ako mandat nije utvden smatra se da direktor ima negraniceni mandat. I kada clan društva nije direktor vec lice koje on imenuje i u tom slucaju se ime direktora može uneti u osnivacki akt.  4*  Direktor društva je zakonski zastupnik društva a clan društva ne mora biti zastupnik društva.

Clan 9g.

Sa direkorom se zakljucuje Ugovor o radu u skladu sa propisima o radu . Naknada za rad direktora utvrduje se tim ugovorom.

 VII. OSTALE ODREDBE

Clan 10.

Društvo prestaje odlukom clana Društva ili u drugim slucajevima predvidenim Zakonom.

Clan 11.

Na ostala pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom, primenjivace se odredbe Zakona.

Clan 12.

Ova odluka sastavljenja je u cetiri istovetna primerka, od kojih se jedan dostavlja u postupku registacije, dva za clana Društva, jedan za sud radi overe.

Clan 13.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
U ____________________

Osnivac Društva
_____________________
Marko Markovic

_______________________

5*Umesto ugovora o radu može se zakljuciti i ugovor o pravima i obavezama.. u skladu sa cl.48. Zakona o radu.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Comments are closed