MODEL UGOVORA O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA D.O.O. – JEDNODOMNO

Na osnovu clana 12.stav 1, a u vezi sa cl.141. i 589. do 591. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11) skupština društva „IFA“ doo, iz Beograda, dana ___.___. 201__. godine, usvojila je sledeci:

UGOVO ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA „IFA“ D.O.O. BEOGRAD

RADI USKLAÐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.
Usvajanjem ovog ugovora  Privredno društvo “IFA” d.o.o. Beograd ( u daljem tekstu: Društvo), upisano u Registar privrednih subjekata pod br. ______, ______ godine, maticni broj _________, organizuje se kao društvo s ogranicenom odgovornošcu radi uskladivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 34/11 – u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodredeno vreme.
Ovaj ugovor je osnivacki akt Društva i odredbama ovog ugovora zamenjuju se u celini odredbe Ugovora o organizovanju Privredno društvo “IFA “ d.o.o. Beograd, radi uskladivanja sa zakonom o privrednim društvima, koji je donet 17.02.2006. godine.
Clan 2.
Društvo ima položaj i posluje kao višeclano društvo s ogranicenom odgovornošcu.

II . CLANOVI DRUŠTVA, NJIHOVI ULOZI I UDELI

Clan 3.
Clanovi društva su:

Redni
Broj    Ime i prezime    JMBG    Adresa             Ulica                            Mesto

1.    Biljana Trifunovic    1702957715123    Ðorda Nešica br.2    Beograd
2.    Dejan Trifunovic    1305956710021    Panciceva br.2            Beograd45.    Marko Markovic    0101985785002    Radnicka br.10    Beograd

 

Ulozi i udeli clanova društva su:

Red.
broj    Ime i prezime    Ulog u    Novcu    Ulog u stvarima    Udeo
Iznos    Datum    iznos    opis    datum    iznos    procenat
1.    Biljana Triunovic    123.000,00    23.04.01
75.000,00    26.05.09
198.000,00                    198.000,00    42,23%
2.    Dejan Trifunovic    156.000,00    23.04.01                156.000,00    40,15%

45.    Marko Markovic    76.000,00    26.05.09    112.000,00    Automobil
Jugo 45    23.10.05    188.000,00    17,62%

UKUPNO                        402.000,00    100,00%


III. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Clan 4.
Puno poslovno ime društva glasi: Privredno društvo “Internacioanal Financial Agency – IFA doo“, društvo s ogranicnom odgovornošcu, Beograd (u daljem tekstu : Društvo).
Skraceno poslovno ime Društva glasi: „IFA“ d.o.o. Beograd.

Clan 5.
Sedište Društva je u Beogradu, ulica Ðorda Nešica br.2.

IV. DELATNOST DRUŠTVA

Clan 6.
Pretežna delatnost Društva je :
6920 Knjigovodstvo

Direktor svojom odlukom utvrduje obavljanje drugih delatnosti.

Alternativa:
Pored navedene pretežne delatnosti Društvo ce se baviti i drugim delatnostima kao što su:
_______________________ (nabrojati delatnosti društva).
Društvo može obavljati i druge delatnosti, ukljucujuci i spoljnotrgovinsku delatnost, u okviru delatnosti iz st.1. i 2. ovog clana.

Clan 7.
Odluku o promeni pretežne i ostalih delatnosti donosi skupština društva.
Alternativa:
Odluku o promeni ostalih delatnosti donosi direktor.

V. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Clan 8.
Ukupan upisani i uplaceni osnovni kapital Društva iznosi  402.000,00 dinara.
Osnovni kapital društva može se povecati i smanjiti u skladu sa Zakonom, što se obavezno regisrtuje kod APR u skladu sa Zakonom o registraciji.

Alternativa:
Clan 8.
Ukupan upisani i uplaceni osnovni kapital Društva iznosi 402.000,00  dinara.
Osnovni kapital se može povecati i smanjiti na nacin predviden Zakonom, a  u slucaju povecanja i u slucaju sa ovim ugovorom.

Povecanje osnovnog kapitala novim ulozima
Clan 8a.
Osnovni kapital, po pravilu, povecava se novim ulozima svih clanova društva. Svaki clan društva ima pravo na unos novog uloga srazmerno visini ucešca njegovog udela u ukupnom osnovnom kapitalu društva.
Clan društva koji glasa protiv donošenja odluke o povecanju osnovnog kapitala na nacin iz stava 1. ovog clana nema obavezu unošenja uloga i ne ucestvuje u povecanju osnovnog kapitala.
Ukoliko clan društva koji je glasao za donošenje odluke o povecanju osnovnog  kapitala ne unese svoj ulog u roku koji je naznacenom odlukom skupštine bice iskljucen iz društva u skladu sa Zakonom i ovim ugovorom.
Izuzetno od stava 1. ovog clana skupština može doneti odluku o povecanju osnovnog kapitala tako što društvu pristupa novi clan.
U slucaju kada su svi postojeci clanovi srazmerno ucestvovali u povecanju osnovnog kapitala oni po osnovu svog uloga sticu udeo u društvu u visini novcane nominalne vrednosti uloga.
U svim ostalim slucajevima, po osnovu uloga stice se udeo srazmerno ucešcu osnovnog kapitala u ukupnoj neto imovini društva prema poslednjem usvojenom finansijkom izveštaju društva a razlika se iskazuje kao emsiona premija. Ako je neto imovina društva manja od osnovnog kapitala društva clanovi koji su ucestvovali u povecanju osnovnog kapitala udeo u društvu sticu u visini novcane nominalne vrednosti uloga
Clan 8b.
Povecanje osnovnog kapitala novim ulozima može biti u ulozima u novcu ili stvarima i pravima.
Odlukom o povecanju osnovnog kapitala novim ulozima utvrduje se:
–    iznos povecanja,
–    vreme uplate, odnosno unošenja uloga u društvo,
–    druga pitanja u skladu sa zakonom.

Povecanje osnovnog kapitala pretvaranjem obaveze u osnovni kapital
Clan 8v.
U slucaju pretvaranja obaveze društva u osnovni kapital društva, lice prema kojem je društvo imalo obavezu stice udeo u društvu na nacin iz stava 6 clana 8a ovog ugovora.

Povecanje osnovnog kapitala pretvaranjem dodatnih uplata u osnovni kapital
Clan 8g.
Pre donošenja odluke o pretvaranju dodanih uplata u osnovni kapital društva, društvo mora ponuditi clanovima društva koji nisu prihvatili dodatne uplate, da ucestvuju u povecanju osnovnog kapitala novim ulozima, tako da se istovremeno sa odlukom o povecanju kapitala pretvaranjem dodatnih uplata donosi i odluka o povecanju osnovnog kapitala novim ulozima. Povecanjem osnovnog kapitala po oba osnova omogucava se da svi clanovi društva u povecanju osnovnog kapitala ucestvuju srazmerno sa ucešcem svojih udela u ukupnom osnovnom kapitalu društva.
U slucaju da clanovi društva ne prihvate da ucestvuju u povecanju osnovnog kapitala društva novim ulozima shodno se primenjuju odredbe st. 2,3 i 4. clana ovog ugovora.
U slucaju pretvaranja dodatnih uplata u osnovni kapital društva, ako su svi clanovi društva dodatne uplate uneli u društvo srazmerno sa ucešcem njihovih udela u osnovnom kapitalu društva, kao i u slucaju iz stava 1.ovog clana, clanovi sticu udeo na nacin iz stava 5. clana, a u suprotnom clanovi sticu udeo u društvu na nacin iz stava 6. clana ovog ugovora.

Clan 8d.

Odluku o povecanju osnovnog kapitala donosi skupština društva obicnom vecinom glasova svih clanova društva izuzev iz clana 8a stav 4, i clana 8b ovog ugovora kada je neophodna 2/3 vecina glasova svih clanova društva.

VI. UDELI
Clan 9.
Svaki clan društva ima jedan udeo.
Sva prava i obaveze po osnovu udela clana stice srazmerno sa ucešcem njegovog udela u osnovnom kapitalu društva, ako ovim ugovorom ili Zakonom nije drugacije uredjeno.
Ukoliko, po bilo kojem osnovu, više lica steknu suvlasništvo nad jednim udelom, taj udeo deli se na suvlasnike, tako da suvlasnici postaju clanovi društva ili, ukoliko su vec clanovi društva, uvecavaju svoj udeo .

Alternativa (za društvo sa velikim brojem clanova koje ima clanove sa procentualno niskim udelom).

Clan 9.
Svaki clan društva ima jedan udeo.
Sva prava i obaveze po osnovu udela clan stice srazmerno sa ucešcem njegovog udela u osnovnom kapitalu društva, ako ovim ugovorom ili Zakonom nije drugacije uredeno.
Izuzetno od stava 1. ovog clana udeli koji cine manje od 0,1 %  osnovnog kapitala društva spajaju se u jedan udeo. Suvlasnici na udelu svoje pravo glasa na skupštini ostvaruje preko zajednickog punomocnika kojeg smenjuje skupština .

Raspolaganje udelom
Clan 10.
Prenos udela je slobodan, u skladu sa Zakonom .
Izuzetno od stava 1.ovog clana, clan društva koji nije izvršio svoju obavezu na dodatnu uplatu ako i clan društva koji nije u celini uneo ulog u društvo ne može prenositi svoj udeo.

Alternativa (pravo prece kupovine od strane društva).
Clan 10.
Prenos udela izmedu clanova društva je slobodan. (OPCIJA: Prenos udela izmedu clanova društva, kao i prenos udela na bracnog druga, roditelje, usvojioca, decu i usvojenike je slobodan.)
Društvo ima pravo prece kupovine udela u slucaju prenosa udela licima koja nisu navedena u stavu 1.ovog clana ,
Clan 10a
Clanovi, pre nego što ponude udele licima koja nisu navedena u clanu 10.ovog ugovora, dužni su da svoje udele ponude Društvu.
Ponuda clana mora biti u pisanoj formi i u ponudi se mora navesti:
–    vrednost udela ili dela udela koji se nudi,
–    cena po kojoj se udeo (deo udela) nudi.
Direktor je dužan da u roku od 15 dana sazove vanrednu Skupštinu na kojoj se odlucuje o ucinjenoj ponudi.
Skupština donosi odluku:
–    kojom se prihvata ponuda i kojom društvo stice sopstvene udele, ili
–    kojom daje protivponudu, ili
–    kojom odbija ponudu.
U slucaju protivponude ona se dostavlja clanu (prodavcu udela) najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja sednice Skupštine.
Protivponuda sadrži:
–    vrednost udela ili dela udela koji se prihvata,
–    cena po kojoj se udeo (deo udela) prihvata,
–    rok u kojem clan koji prodaje udeo (deo udela ) mora odgovoriti na protivponudu.
Ako clan koji prodaje udeo u datom roku ne odgovori na protivponudu ili pismeno odgovori da ne prihvata protivponudu, može svoje udele preneti trecim licima u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 6. ovog clana.
Ako Skupština odbije ponudu ostali clanovi društva, na istoj sednici Skupštine mogu prihvatiti ponudu. Ako ponudu prihvati više clanova svakom clanu pripada deo ponudenog udela srazmerno sa ucešcem njegovog udela u ukupnim udelima društva.
Ako skupština odbije ponudu i nijedan clan ne prihvati ponudu, clan koji prodaje svoj udeo (deo udela) može ga preneti trecim licima u roku od 60 dana od dana održavanja sednice Skupštine.

Opcija: (Prenos udela uz saglasnost društva i uz ukidanje prava prece kupovine clanova društva)
Clan 10.
Prenos udela izmedu clanova društva je slobodan. (OPCIJA: Prenos udela izmedu clanova društva kao i prenos udela na bracnog druga, roditelje, usvojioca, decu i usvojenike je slobodan).
    Clanovi društva nemaju pravo prece kupovine u slucaju prenosa udela.
Za prenos udela licima koja nisu navedena u stavu 1.ovog clana neophodna je prethodna saglasnost društva. Odluku o saglasnosti skupština donosi obicno vecinom glasova svih clanova društva koji imaju pravo glasa po ovom pitanju. (Napomena: lice ciji se udeo prenosi nema pravo glasa po ovom pitanju).
Umesto odluke o davanju saglasnosti skupština može odrediti kupca udela u skladu sa Zakonom.

Opcija: (Prinudni otkup od naslednika)
Clan 10.
Društvo ima pravo prinudnog otkupa udela od naslednika preminulog clana društva. Odluku o prinudnom otkupu udela donosi skupština društva obicnom vecinom glasova svih clanova društva najkasnije u roku od 3 meseca od smrti clana društva.
Ako društvo ne iskoristi pravo iz stava 1. ovog clana clanovi društva koji su glasali za odluku o prinudnom otkup imaju pravo prinudnog otkupa srazmerno sa ucešcem njihovih udela u ukupnim udelima clanova društva koji su glasali za prinudi otkup.
Clanovi društva iz stava 2. ovog clana dužni su da obaveste društvo o korišcenju svog prava najkasnije u roku od 3 meseca od dana sednice skupštine na kojoj se odlucivalo o prinudnom otkupu udela od strane društva.
Propuštanjem roka iz stava 3. ovog clana clanovi društva gube pravo na prinudni otkup udela od naslendika.
Clan 10a
Naknada za prinudni otkup udela od naslednika utrvduje se u visini srazmernog iznosa neto imovine po poslednjem usvojenom finansijskom izveštaju umanjen za iznos nerasporedene dobiti i iznos medudividende koja je isplacena clanovima društva nakon usvajanja finansijskog izveštaja,  a pre isplate naknade za udeo.
Srazmerni iznos neto imovine iz stava 1. ovog clana utvrduje se kao proizvod iznosa neto imovine po finansijskom izveštaju i procenta udela nad kojim se vrši prinudni otkup u ukupnom osnovnom kapitalu društva.
Rok za isplatu naknade naslednicima ne može biti duži od 6 meseci od dana registracije naslednika. Istekom ovog roka prestaje pravo na prinudni otkup udela od naslednika.

Zalaganje dela (alternativa)
Clan 10 …..
Clan društva ne može svoj udeo dati uz zalog.
(Opcija: Clan društva može svoj ulog dati u zalogu samo ukoliko društvo prethodno na to da saglasnost. Odluka o davanju saglasnosti donosi se 2/3 vecinom glasova svih clanova društva).

VII. SOPSTVENI UDELI DRUŠTVA

Clan 11.
Društvo može sticati sopstvene udele i raspolagati njima na nacin utvrden Zakonom.
Alternativa 1:
Clan 11.
Društvo može sticati sopstvene udele i raspolagati njima na nacin utvrden Zakonom i ovim ugovorom.
Ako društvo raspolaže sredstvima (rezervama) iz kojih se može platiti naknada za steceni udeo, steceni udeo se, po pravilu, raspodeljuje na ostale clanove društva srzmerno sa ucešcem njihovih udela u ukupnom osnovnom kapitalu društva  (napomena: u ovom slucaju se ne sprovodi postupak smanjenja osnovnog kapitala jer se sopstveni udeo poništava na teret rezervi).
Izuzetno od stava 2. ovog clana, skupština društva, ako direktor (nadzorni odbor u društvu sa dvodomnim upravljanjem (uz predlog odluke o raspolaganju sopstvenim udelom, priloži projekciju kretanja neto imovine društva iz koje se  vidi da nacin raspolaganja sopstvenim udelom iz stava 2. ovog clana nije odgovarajuci, skupština može doneti odluku o prodaji sopstvenog udela.
U slucaju iz stava 3. ovog clana pravo prece kupovine imaju clanovi društva.

Aletrnativa 2:
Clan 11.
Društvo može sticati sopstvene udele i raspolagati njima na nacin utvrden Zakonom i ovim ugovorom.
Steceni sopstveni udeli poništavaju se na teret rezervi koje su formirane za otkup udela, tako da se ne smanjuje osnovni kapital društva. Poništeni udeli rasporeduju se na ostale clanove srazemrno sa ucešcem njihovih udela u ukupnim udelima Društva.
Ako nema dovoljno rezervi za namene ni po isteku roka od godinu dana od dana sticanja sopstvenih udela, društvo je dužno da sprecene sopstvene udele ponudi na otkup clanovima društva po ceni po kojoj je te udele steklo.
Pravo prece kupovine imaju svi clanovi srazmerno sa vrednošcu udela koje poseduje u odnosu na ukupnu vrednost udela društva.
Ukupna vrednost udela ne prelazi vrednost sopsvenih udela.
Ponuda za otkup udela važi 60 dana.
Sopstveni udeli koji ostanu neotkupljeni posle roka iz stava 4. ovog clana, mogu se ponovo ponuditi na otkup, pod uslovima iz ovog clana, u roku od 6 meseci o isteku roka iz stava 5. ovog clana.
Postupak iz stava 6. ovog clana može se ponavljati sve do isteka roka od ______. Ako i posle tog roka ostanu neotkupljeni sopstveni udeli poništavaju se na teret osnovnog kapitala.

VIII. DODATNE UPLATE I ZAJAM DRUŠTVU
Clan 12.
Skupština društva, u skladu sa Zakonom, može doneti odluku o obavezi dodatne uplate clanova društva .
Alternativa:
Clan 12.
Clanovi društva su saglasni da prihvate obavezu na dodatnu uplatu u sledecim slucajevima:
1.    Ako društvo nije u mogucnosti da ispunjava svoje finansijske obaveze u roku dužem od _____ meseci;
2.    Ako društvo nema dovoljno sredstava (rezervi) za otkup sopstvenih udela i nema nerasporedene dobiti koju bi mogla koristiti za te svrhe;
3.    Ako je usled gubitka neto imovina smanjena ispod iznosna minimalnog osnovnog kapitala (100 dinara).
U slucaju iz tacke 1. visina dodatnih uplata clanova društva utrvduje se u iznosu koji je neophodan da se otklone teškoce u poslovanju.
U slucaju iz tacke 2. visina dodatnih uplata clanova društva utvrduje se najviše u iznosu nedostajucih rezervi.
U slucaju iz tacke 3. visina dodatnih uplata clanova duštva utvduje se u iznosu koji je potreban da se neto imovina društva podigne iznad iznosa minimalnog osnovnog kapitala.
Odluku o obavezi dodatnih uplata donosi skupština društva obicnom vecinom glasova svih clanova društva.
Dodatne uplate mogu se vratiti u skladu sa Zakonom.
Dodatne uplate se ne vracaju.

Zajam društvu
Clan 13.
Clan društva u svako doba može dati beskamatni zajam društvu. Ugovorom se precizira rok vracanja zajma koji ne može biti kraci od _____ meseci. Ukoliko društvo ne vrati zajam u ugovorenom roku clan društva ima pravo na zateznu kamatu u skladu sa zakonom.
Alternativa: (davanje zajma sa kamatom)
Clan 13.
Clan društva može dati zajam društvu ako na ugovor o zajmu saglasnost da skupština (opcija kod dvodomnog upravljanja : saglasnost daje nadzorni odbor) društva.
Ugovorom o zajmu, narocito, definišu se:
–    visina zajma,
–    kamatna stopa (koja u momentu zakljucivanja ugovora ne može biti viša od kamate koju na slicne kredite daju poslovne banke), i
–    rok vracanja zajma , (koji ne može biti kraci od _____ meseci niti duži od _____ meseci).
Izuzetno, zajam se može odobriti i pod drugim uslovima ako su sa tim saglasni svi clanovi društva.

IX. PRESTANAK CLANSTVA
Clan 14.
Clanstvo u društvu prestaje na nacin utvrden Zakonom.
Izuzetno od stava 1. ovog clana, clanstvo ne može prestati po osnovu prava na nesaglasnost. Na društvo se ne primenjuju odredbe cl.
Alternativa:
Clan 14.
Clanstvo u društvu prestaje na nacin utvrden Zakonom i ovim ugovorom.
Istupanje iz društva
Clan 14a.
Clan društva koji želi istupiti iz društva bez potraživanja naknade za svoj udeo mora društvu podneti pisani zahtev za istupanje. Odlluku o istupanju donosi skupština obicnom vecinom svih glasova. Skupština na kojoj se donosi odluka o istupanju mora biti održana najkasnije u roku od 60  dana od dana dostavljanja pismenog zahteva.
Clan 14b.
Clan društva može istupiti iz društva u slucaju opravdanih razloga u skladu sa Zakonom. U slucaju da skupština prihvati njegov zahtev za istupanjem, naknada za njegov udeo isplacuje se u roku koji ne može biti duži od _____ dana (meseci) od dana prihvatanja odluke o istupanju ako društvo raspolaže sredstvima iz kojih se naknada može isplatiti, a najkasnije u roku od ______ meseci (godina).

Iskljucenje clana društva
Clan 14b.
Direktor  društva  dužan je da vodi racuna  o izvršavanju obaveza clanova društva na unošenje obecanih uloga u društvo. U slucaju da clan društva nije svoj ulog uneo u društvo, a direktor dužan je da tog clana pisanim putem obavesti o njegovoj obavezi, i da zahteva da se uplata obecanog uloga izvrši u naknadnom roku od 30 dana od dana slanja obaveštenja.
Ukoliko clan društva ni u naknadnom roku ne izvrši svoju obavezu, direktor dužan je da odmah, a najkasnije u roku od _____ dana, sazove sednicu skupštine na kojoj ce se odlucivati o iskljucenju tog clana iz društva.
U slucaju iskljucenja clan društva nema pravo na naknadu po osnovu udela koji postaje sopstveni udeo društva.
Clan 14g
Društvo može pred nadležnim sudom pokrenuti tužbu za iskljucenje clana društva ukoliko za to postoje opravdani razlozi u skladu sa Zakonom. (Opcija: nabrojati i druge slucajeve, što nije lako jer su zakonom dati opšti slucajevi koji prakticno iscrpljuju sve mogucnosti, ili razraditi date slucajeve, što baš i nije uputno).
Clan društva protiv kojeg je pokrenuta tužba za iskljucenje ima pravo na naknadu po osnovu svog udela u visini od _______ % knjigovodstvene vrednosti udela. Knjigovodstvena vrednost udela je vrednost neto imovine (kapitala) po poslednjem usvojenom finansijskom izveštaju pomnožena sa procentom ucešca njegovog udela u ukupnom osnovnom kapitalu društva.
U slucaju da je svojim radnjama, ili propuštanjem radnji, iskljucen clan društva prouzrokovao štetu društvu, naknada iz stava 1. ovog clana umanjuje se za iznos prouzrokovane štete. Iznos prouzrokovane štete svojom procenom utrvduje strucno lice koje svojom odlukom odredi skupština društva.
Naknada iz stava 2. ovog clana  isplacuje se clanu društva u roku od 6 meseci od dana pravosnažnositi presude o iskljucenji, ako za to postoje raspoloživa sredstva. Ako ne postoje raspoloživa sredstva isplata ce se izvšiti po obezvedivanju tih sredstava a najkasnije u roku od 3 godine od dana pravosnažnosti presude o iskljucenju.
Prestanak clanstva po osnovu prava na nesaglasnost
Clan 14d.
Clan društva nema pravo na nesaglasnost u smislu odredbi cl.474. do 477. Zakona
Clan 14d. (opcija)
Clan društva može da zahteva od društva da otkupi njegov udeo ako glasa protiv odluke:
–    o __________________ (navesti vrstu odluke, na primer):
–    o statusnoj promeni,
–    o promeni pravne forme,
–    o promeni pretežne delatnosti,
–    o sticanju ili otudenju imovine velike vrednosti.)
U slucaju iz stava 1. ovog clana društvo je dužno da otkupi njegov udeo. Clan društva ima pravo na naknadu po osnovu svog udela u visini od ______________ (navesti nacin utrvdivanja vrednosti udela, na primer: u visini knjigovodstvene vrednosti udela. Knjigovodstvena vrednost udela je vrednost neto imovine (kapitala) po poslednjem usvojenom finansijskom izveštaju pomnožena sa procentom ucešca njegovog udela u ukupnom osnovnom kapitalu društva.)

X DOBIT, GUBITAK I REZERVE DRUŠTVA

Raspodela dobiti
Clan 15.
Nerasporedena dobit utvrdena u usvojenim finansijskim izveštajima (u daljem tekstu: Dobit) rasporeduje se odlukom Skupštine Društva na redovnoj sednici Skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima se dobit rasporeduje.
Ako deo dobiti ostane nerasporeden, odluka o raspodeli te dobiti može se doneti  na vanrednoj sednici skupštine.
Clan 16.
Dobit se obavezno rasporeduje za:
–    pokrice gubitka, ukoliko društvo ima nepokriveni gubitak, i
(alternativa)
–    za rezerve za otkup sopstvenih udela u skladu sa cl.34 ovog ugovora.
Clan 17.
Dobit koja ostane za rasporedivanje po odbitku dela dobiti iz clana 16. ovog ugovora rasporeduje se za:
–    dividende imaocima udela u iznosu koji utvrdi skupština (opcija: s tim što taj iznos ne može biti manji (veci) od _________ % ostvarene dobiti).
–    ostale namene po odluci skupštine.
Deo dobiti, odnosno dobit može ostati nerasporedena.
Clan 18.
Ako po godišnjem racunu Društvo iskaže gubitak u poslovanju Skupština Društva na prvoj redovnoj sednici Skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima je iskazan gubitak, donosi odluku o pokricu gubitka na teret:
–    nerasporedenih dobiti ranijih godina, i
–    rezervi koje, u skladu sa ovim ugovorom, mogu služiti za tu namenu.
Ukoliko sredstva iz stava 1. ovog clana nisu dovoljna za pokrice gubitka, gubitak može ostati nepokriven, u skladu sa zakonom, a Skupština može doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrica gubitka.
Alternativa:
Rezerve društva

Clan 18a.
Društvo ima rezervu za otkup sopstvenih udela.
Postojece rezerve Društva na dan donošenja ovog ugovora promenjuju se u rezerve za otkup sopstvenih udela.
Rezerve za otkup sopstvenih udela formiraju se iz dobiti društva i to tako što se iz godišnje dobiti društva u ove rezerve izdvaja __________ dobiti. Obaveza izdvajanja iz dobiti u ove rezerve postoji sve dok ove rezerve ne dostignu nivo od ____________ osnovnog kapitala.
Ova rezerva se ne može pretvriti u osnovni kapital niti se može isplatiti clanovima društva. U slucaju da Društvo iskaže gubitak u poslovanju ove rezerve se mogu iskoristiti za pokrice gubitka.
Pored rezervi iz stava 3.ovog clana za otkup sopstvenih dela mogu se koristiti i:
–    sredstva dodatnih uplata,
–    emisiona premija.
XI. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM
Clan 19.
Upravljanje društvom je jednodomno.
Društvo, pored skupštine ima _____ (jednog ili više) _________ direktora.
Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa(ju) direktor(i) Društva u skladu sa Zakonom i ovim ugovorom.

1.Skupština
Clan 20.
Skupštinu cine svi clanovi društva.
Ucešce udela od 0,1 % u osnovnom kapitalu društva daje pravo na jedan glas. Izracunati broj glasova svakog clana zaokružuje se na ceo broj promenom pravila o zaokruživanju.
Clan društva može da ucestvuje u radu skupštine licno ili preko punomocnika, u skladu sa Zakonom, ovim ugovorom i poslovnikom o radu skupštine (ako se donosi poslovnik o radu skupštine).

Clan 21.
Delokrug Skupštine:
–    donosi izmene osnivackog akta;
–    usvaja finansijske izveštaje, i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
–    imenuje revizora i utvrduje naknadu za njegov rad ako je društvo obveznik revizije;
–    ustanovljava racunovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
–    nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
–    odlucuje o povecanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
–    odlucuje o raspodeli dobiti i nacinu pokrica gubitaka, ukljucujuci i odredivanje dana sticanja prava na ucešce u dobiti i dana isplate ucešca u dobiti clanovima društva (alternativa – ovo može biti delokrug direktora s tim da bi, po našem mišljenju, u delokrug direktora trebalo preneti samo utvrdjivanja dana isplate ucešca u dobiti);
–    odlucuje o isplati medudividende (alternativa – ovo može biti delokrug direktora);
–    odlucuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stecajnog postupka od strane društva;
–    imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
–    daje prokuru;
–    odlucuje o pokretanju postupka i davanju punomocja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
–    odlucuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
–    daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji licni interes, u skladu sa Zakonom;
–    odreduje poslovnu strategiju društva;
–    vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva i vrši nadzor nad zakonitošcu poslovanja društva;
–    daje prethodnu saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje nepokretnostima i drugom imovinom cija je vrednost veca od dinarske protivvrednosti iznosa od _________ EUR;
–    daje prethodnu saglasnost na uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstva, garancija i obezbedenja za obaveze trecih lica,
–    donosi i druge odluke u skladu sa ovim ugovorom i Zakonom.
Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti da prenese na druge organe Društva.

Clan 22.
Pravo na ucešce u radu skupštine imaju svi clanovi društva koji su na dan slanja poziva za skupštinu registrovani kao clanovi društva, odnosno njihovi punomocnici. Punomocje mora biti u pisanoj formi i daje se, po pravilu za jednu Skupštinu, s tim što važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vemena ili dugih razloga.
Skupština može punovažno odlucivati ako su prisutni, ili su predstavljeni clanovi koji imaju više od _______ (50% je minimum po Zakonu a može se odrediti i veci iznos) ukupnog broja glasova svih clanova društva.
Ukoliko Skupština ne može da se održi zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom u roku od ________ (najmanje 10 a najviše 30) dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana, a ponovno sazvana Skupština može odlucivati ako su prisutni clanovi ili njihovi punomocnici, sa više od ________ (1/3 je minimum po zakonu a aktom se može odrediti i veci iznos) ukupnog broja glasova svih clanova društva.
Na pocetku svakog zasedanja Skupštine sacinjava se spisak ucesnika Skupštine radi utvrdivanja postojanja kvoruma. Spisak sadrži prisutne clanove i njihove punomocnike, uz naznacenje vrednosti njihovih udela, ako i broja glasova koji im na osnovu tih udela pripadaju.

Clan 23.
Pisani poziv za sednicu Skupštine (i redovnu i vanrednu) upucuje se svakom clanu najkasnije _______ (po Zakonu je 8 dana a može se odrediti i kraci rok) dana i najranije ______ (Zakonom nije utvrden ovaj rok) dana pre dana održavanja sednice skupštine, na adresu naznacenu u evidenciji clanova društva.
Alternativa za društvo sa malim brojem clanova: Vanredne sednice mogu se održati i bez sazivanja ako na njima prisustvuju svi clanovi društva.
Redovna (godišnja) Skupština društva održava se jednom godišnje, a vanredne sednice po potrebi, u toku godine.
Skupštinu društva saziva direktor .
Zahtev za sazivanje sednice Skupštine može da podnese direktor bilo koji clan društva. Direktor ovaj zahtev može prihvatiti, u kojem slucaju saziva sednicu skupštine, ili odbiti.
Ako sazivanje vanredne skupštine zahtevaju clanovi sa najmanje ______ (po Zakonu je 20% a može se odrediti i niži iznos) glasova, a direktor odbije da sazove sednicu skupštine ili ne sazove skupštinu u roku od ______ (ovde uneti najraniji rok iz stvava 1. ovog clana) dana od dana prijema zahteva, podnosioci zahteva mogu sami sazvati sednicu skupštine, u skladu sa Zakonom.
Zahtev clanova sa najmanje _______ glasova za sazivanje vanredne Skupštine mora biti datiran, potpisan od strane svih clanova koji ga podnose i mora da sadrži predlog dnevnog reda. Dan na koji se utvrduje lista clanova koji su ovlašceni da podnesu zahtev za vanrednu Skupštinu je datum stavljanja prvog potpisa na taj zahtev.
Clan 24.
Radom Skupštine Društva predsedava predsednik Skupštine.
Predsednik Skupštine bira se na prvoj sednici Skupštine na mandatni period od _______ godine.
Predsednik Skupštine imenuje zapisnicar i dva clana koji overavaju zapisnik. Lica koja overavaju zapisnik ujedno su i clanovi komisije za glasanje. (Napomena, zapisnik može voditi i predsednik skupštine a overu zapisnika vrše svi prisutni clanovi društva, ako aktom nije drugacije odredeno).
Predsednik Skupštine potrvduje dnevni red Skupštine. Pre polaska na dnevni red predsednik skupštine obaveštava prisutne clanove o tome da li je bilo predloga za dopunu dnevnog reda, u skladu sa Zakonom.
Na skupštini se glasa javno – dizanjem ruke.
Poslovnikom o radu Skupštine bliže se ureduje nacin rada i odlucivanja u skladu sa ovim ugovorom i zakonom. Poslovnik skupštine, na predlog prdsednika ili, a ako ga on ne predloži, na predlog clanova društva koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, usvaja skupština vecinom glasova prisutnih akcionara. Na isti nacin vrše se izmene ili dopune poslovnika.

Clan 25.
Sednice skupštine održavaju se u sedištu Društva.
Opcija: sednice skupštine mogu se održati i van sedišta Društva, ako je to pogodnije za ucešce clanova na senci, o cemu odlucje direktor.
Clan 26.
Ako ovim ugovorom nije drugacije odredeno, odluke skupštine donose se obicno vecinom od ukupnog broj glasova ako se donosi odluka o:
–    povecanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
–    statusnim promenama i promenama pravne forme;
–    donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stecaja;
–    raspodeli dobiti i nacinu pokrica gubitka;
–    sticanju sopstvenih udela društva;
–    o obavezi na dodate uplate, kao i o vracanju tih uplata.
Sve ostale odluke, ako ovim ugovorom nije drugacije odredeno, donose se obicno vecinom prisutnih clanova skupštine.
2. Direktor društva
Clan 27.
Društvo ima direktora.
Direktora Društva na mandat  od ______ imenuje skupština društva. Skupština može razrešiti direktora pri cemu je (nije)  dužan da navede razloge razrešenja.
Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor Društva, a u skladu sa Zakonom i ovim ugovorom.
Clan 28.
Delokrug Direktora:
–    Zastupa društvo u granicama svojih ovlašcenja.
–    Vodi poslove upravljanja u skladu sa Zakonom i ovim ugovorom.
Clan 29.
Sa direktorom se zakljucuje Ugovor o radu u skladu sa propisima o radu . Naknada za rad direktora utvrduje se tim ugovorom.
Alternativa:
Pored naknade za rad iz stava 1.ovog clana  direktor ima pravo i na stimulaciju u vidu dodele udela društva.
Visinu stimulacije, na redovnoj sednici, svojom odlukom utvrduje skupšitna društva, s tim da ona ne može biti viša od _______ % osnovnog kapitala društva.
Po osnovu stimulacije direktoru se dodeljuju steceni sopstveni udeli, ako drušvno nema sopstvene udele, direktoru se udeli dodeljuju putem povecanja osnovnog kapitala iz sredstava društva (nerasporedene dobiti ili rezervi).
Alternativa kada društvo ima više direktora:

 2. Direktori  Društva
Clan 27.
Društvo ima ______ direktora.
Direktore društva na mandat od ______ imanuje skupština (nadzorni odbor ako je upavljanje dvodomno) društva.
Skupština može razrešiti direktora pri cemu (je) nije dužan da navede razloge rezrešenja.

Clan 28.
Delokrug Direktora:
–    Zastupa društvo u granicama svojih ovlašcenja.
–    Vodi poslove upravljanja u skladu sa Zakonom i ovim ugovorom.
Clan 28a.
Direktori društva su:
–    Direktor sa generalnim ovlašcenjima (generalni direktor),
–    direktor ___________ (na primer proizvodnje), u cijoj nadležnosti su ___________,
–    direktor ___________ ( na primer finansijski) u cijoj nadležnosti su __________, itd…
Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgoviskom prometu zastupa generalni direktor Društva, u skladu sa Zakonom i ovim ugovorom.
Zastupnik Društva dužan je da u zastupanju Društva zakljucuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru delatnosti Društva.
Ako zastupnik zakljuci ugovor ili preduzme drugi pravni posao ili radnju izvan delatnosti Društva, odgovarace Društvu za naknadu štete koja iz tog proizilazi, osim u slucajevima koji su predvideni Zakonom.
O odgovornostima zastupnika u smislu stava 4.ovog clana odlucuje skupština.

Opcija:
Za zakljucivanje ugovora cija vrednost prelazi iznos od _______ dinara generalni direktor mora imati prethodnu saglasnost ostalih (ili vecine) direktora.
(NAPOMENA. U PRIMERU JE DATA SAMO JEDNA MOGUCNOST DA JE JEDAN DIREKTOR DRUŠTVA GENERALNI ZASTUPNIK DRUŠTVA A DA DIREKTORI VODE POSLOVE DRUŠTVA IZ SVOJE NADLEŽNOSTI, ŠTO SE BLIŽE UREÐUJE UGOVOROM O RADU)

Clan 29.
Sa direktorom se zakljucuje, u skladu sa propisima o radu, Ugovor o radu ili Ugovor o pravima i obavezama direktora.
Ugovorom iz stava 1.ovog clana bliže se ureduju:
–    poslovi koje direktor obavlja,
–    naknada za rad direktora.

XII. AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA
Clan 37.
U pogledu cuvanja i upotrebe akata i drugih dokumentata Društva neposreno se primenjuuju odredbe clana 240. Zakona, o cemu e stara irektor Društva.
Društvo vodi evidenciju o adresama za primjem pošte svih clanova rutšva. Svaki clan društva užan je da blagovremeno obeavesti društvo o promeni adrese za prijem pošte.
O vodenju ove evidencije stara se direktor.
ALTERNATIVA (Knjiga udela)
Društvo vodi evidenciju o clanovima durštva (knjiga udela) koja obaveno safrži podatke o :
–    ime, prezime i JMBG, onosno poslovni ime i maticni vroj;
–    adresu za prijem pošte;
–    visinu uloga i udela avakog clanadruštva i porcent ucešca njegovog udela u ukupnom osnovnom kapitalu društva,
–    svim pormenama navedeih podataka.
O vodenju knjige udela stara se direktor društva. Svaki clan društva dužan je da blagovremeno obavesti ruštvo o promeni arese za prijem pošte.
Clan 38.
Direktor (direktori) Društva odgovoran je za ostvarivanje pravva clanova Društva na razgledanje akata i rugih dokumenata Društva, u kojem pogledu se neposredno promenjuju odgovrajuce odrede Zakona.
Direktor Društva može da uskreti pravo clanu Društva na razgledanje akata i dikmentta Društva samo iz razlog koji su predvideni odredbom clana 243. Zakona.
U slucaju da direktor Društva iz bolo kojih razloga onemoguci clanu Društva da razgleda akta i dokumenta Društva, clan Društva može da se obrti sudu radi ostvarivanja prva na razglledanje akata i dokumenata Društva.

XIII. STATUSNE PROMENE I PROMENA PRAVNE FORME DRUŠTVA
Clan 39.
Ako je to u interesu Društva, Društvo može vršiti statusne promene i promene pravne forme, u skladu sa Zakonom.
Predlog sa obrazloženjem statusnih promena i promene pravne forme društva, podnosi skupštini direktor Društva

XIV. DUŽNOST CUVANJA POSLOVNE TAJNE
Clan 40.
Lica odredena Zakonom (clan 61) dužna su da cuvaju poslovnu tajnu ______ godina od dana prestanka svog svojstva po osnovu koga su imala posebne dužnosti prema Društvu.
Pored podataka koji se prema Zakonu smatraju poslovnom tajnom, skupština (nazorni odbor) donosi poseban opšti akt kojim bliže ureduje pitanja poslovne tajne Društva.
Svakom licu (clanu Društva ili zaposlenom, direktoru, nadzornom odboru) koje ukazuje na povredu poslovne tajne nadležni organ pruža punu zaštitu (direktor, skupština, nadzorni odbor, vec prema tome kako se to odredi, uzimajuci u obzir broj clanova Društva i druge relevantne okolnosti i naravno, da li je u Društvu jednodomno ili dvodomno upravljanje).
XV. IZMENE UGOVORA
Clan 41.
Odluku o izmenama i dopunama ovog ugovora donosi skupština obicnom vecinom glasova svih clanova Društva.
Odluku iz stava 1.ovog clana potpisuje predsednik skupštine, a njegov potpis overava se kod nadležnog organa.
Izuzetno od stava 1.ovog clana direktor (nadzorni odbor u dvodomnom upravljanju) ovlašcen je da izvrši izmene osnivackog akta koje su posledica primene odluke skupštine, odnosno koje nastaju po osnovu prometa udela.
XVI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Clan 42.
Dopunske uplate unete u društvo po ranijem Zakonu o preduzecima, a koje do dana primene ovog ugovora nisu vracene clanu društva, postaju zajam dat društvu (opcija: postaju dodatne uplate).
Dodatni ulozi po ranijem Zakonu o privrednim društvima, a po osnovu kojih nije kod nadležne agencije registrovao povecanje udela, postaju zajam dat društvu (opcija: postaju dodatne uplate).
U slucaju iz stava 1. i 2. zakljucuje se ugovor o zajmu u skladu sa cl.ovog ugovora.
Clan 43.
Danom pocetka primene ovog ugovora prestaje da važi ugovor _____________________ (tacan naziv osnivackog akta koji prestaje da važi), donet ______________ godine.
Alternativa.
Danom pocetka primene ovog ugovora  prestaje da važi ugovor _________________ (tacan naziv osnivackog akta koji prestaje da važi), donet _______________________ godine kao i Ugovor clanova društva ________________ (ako je pored osnivackog akta društvo imalo i ugovor clanova društva).

Clan 44.
Na istoj sednici na kojoj se usvaja ovaj ugovor, po njegovom usvajanju, skupština ce izabrati direktora (direktore).

Clan 45.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom donošenja.

      U ____________________

                                                                                                                                                                                                                                         Osnivaci Društva
                                                                                                                                                                                                                                  _____________________
                                                                                                                                                                                                                                 Biljana Trifunovic
                                                                                                                                                                                                                                JMBG
                                                                                                                                                                                                                                Adresa

                                                                                                                                                                                                                                 _____________________

                                                                                                                                                                                                                                       _____________________

FUSNOTE:

1.   Nabrajanje ostalih delatnosti, sa stanovišta Zakona o privrednim društvima je nepotrebno jer društvo može da obavlja sve delatnosti za koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom. Medutim, zbog ostvarivanja prava na poreski kredit prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica korisno je navesti sve delatnosti kojim se društvo bavi. U svakom slucaju, osnivackim aktom treba uputiti na drugi akt u kojem ce biti nabrojane sve delatnosti koje društvo obavlja.

2.    U slucaju da je neto imovina manja od osnovnog kapitala društvo, po pravilu, ima gubitak. U slucaju gubitka bolje je doneti odluku o dodatnim uplatama koje bi se mogle iskoristiti za pokrice gubitka. Medutim, neto imovina može biti manja od osnovnog kapitala i zbog toga što  društvo ima razgranicene negativne efekte po osnovu revalorizacije hartija od vrednosti (racun 333).
Po našem mišljenju, kad god se odstupa od principa srazmernosti, ako se prizna udeo u visini uloga, bili bi ošteceni clanovi društva koji ne ucestvuju u povecanju. Zato bi se vrednost udela racunala po formuli: udeo = ulog x (osnovni kapital/neto imovina). U knjigovodstvu razlika izmedu vrednosti uloga i udela bila bi iskazana kao emisona premija. Moguc je i drugi nacin, da se udeo prizna u visini uloga a da se srazmerno smanji procenat ucešca udela u ukupnom osnovnom kapitalu, što je, po našem mišljenju, komplikovaniji nacin.
3.   Broj clanova društva nije ogranicen, u vecini slucajeva nema potrebe da se ustanovljava suvlasništvo nad udelom, pa se na ovaj nacin iskljucuje mogucnost sticanja suvlasništva nad udelom
4.   Može naravno, biti i neki drugi procenat. U našem primeru je 0,1 %  jer kasnije tih 0,1 % daje pravo na jedan glas.
5.  Ovo pod uslovom da clanovi koji imaju udeo manji od 0,1% to prihvataju.
6.  Ovim se ureduje da se prenos udela vrši u skladu sa Zakonom (prenos izmedu clanova je slobodan a u slucaju prenosa udela trecem licu clanovi društva imaju pravo prece kupovine).
7. Treba voditi racuna o tome da ovo pravo treba da koriste ona društva koja imaju dovoljno rezervi iz kojih mogu izvrštii placanja naknade za udeo koji društvo stice.
8. Ako se pravo prece kupovine udela da samom društvu onda se osnivackim aktom mora urediti i postupak ostvarivanja tog prava

9. Osnivackim aktom, ukoliko je predviden prinudni otkup od naslednika, mora biti uraden i nacin utvrdivanja naknade za taj udeo. U primeru je dat nacin koji je pogodan za stabilna društva ciji finansijski izveštaji realno odslikavaju stanje imovine društva.

10.   Ako se ne iskljuci osnivackim aktom clan društva može dati udeo u zalogu a prethodna saglasnost društva poteba je samo ako je osnivackim aktom predvidena prethodna saglasnost za prenos udela trecim licima.
11. Imajuci u vidu ogranicenja placanja i sredstava iz kojih se može platiti naknada za sticanje sopstvenog udela, u vecini slucajeva bice moguce sopstveni udeo raspodeliti na clanove društva. Izuzetno, što pokazuje i naredni stav, može se doneti odluka o prodaji sopstvenog udela ako su društvu potrebna dodatna finansijksa sredstva. Ne treba ici na poništenje sopstvenih udela smanjenjem osnovnog kapitala, jer je ta procedura komlikovana, a Zakon je propustio da uredi u kom roku se mora raspolagati sopstvenim udelom.

12. Ova odredba ne mora se unositi u osnivacki akt  jer to sledi i iz neposredne primene Zakona

13. Ovim clanom ureduje se nacin utvrdivanja naknade i rokovi za isplatu naknade u slucaju  iskljucenja clana društva po odluci suda. Ovo pitanje treba urediti osnivackim aktom jer je to bolje nego da sud utvrduje visinu naknade i rokove za isplatu naknade .
14.  Ako se ovo pitanje ne uredi osnivackim aktom, onda clan društva ima pravo na nesaglasnost u skladu sa cl. 474. do 477. Zakona. Osnivackim aktom ovo pravo može se iskljuciti kako je dato u primeru ili ograniciti kako je dato kao opcija.

15.  Nije obavezno utvrditi mandat direktora. Ako mandat  nije utvrden smatra se da direktor ima neograniceni mandat.
16. Zahtev ne zahteva da se navedu razlozi razrešenja ali nema smetnji da se to zahteva osivackim aktom.
17. Umesto ugovora o radu može se zakljuciti i ugovor o pravima i obavezama u skladu sa cl. 48 Zakona o radu.

18. Nije obavezno utvrditi  mandat direktora. Ako mandat nije utvrden smatra se da direktor ima neograniceni mandat.

NAPOMENA:

U ovom ugovoru data su alternativna rešenja /kosa podebljana slova/. Ukoliko budete koristili ovaj ugovor koji je dat kao  model, vi trebate da se opredelite za jedno od predloženih rešenja, ostatak obrišite.  Osnovni tekst ugovora sasvim je dovoljan, na vama je da u zavisnosti od broja i strukture osnivaca prilagodite tekst  ugovora svojoj firmi.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović